Edebiyat Dünyamız

Edebî Medeniyet:Ebedî Medeniyet (ISSN 2587-2435)

  
  Tarih yazıyla başlar diyenler, geçmişin aktarıcısı olarak yazıyı kabul ediyorsa, bu durumda yazıdan önce kaya resimlerine bakmaları gerekir. Türk tarihi yazanlar ise Türk kaya resimleriyle damgalarını dikkate almalıdır.

 Damga kavramı Türk- Moğol halkları tarafın­dan kullanılmakta olup, damgaların nasıl oluştuğu konu­sunda kesin bir hüküm yoktur. An­cak genel olarak, kayalardaki işa­retlerin, resimlerin zamanla dam­galara dönüştüğü genel kabul gör­mektedir. Damgalar konusundaki ilk çalışmalar XX. yüzyılın ilk ya­nsında yapılmaya başlanmıştır. Mesela Akçokraklı’nın çalışması1 bu konudaki öncü eserlerden olup, Türkiye’de bu konudaki ilk çalış­malar Yalgan tarafından yapmıştır.2

 

Şırnak, Türkmenistan, Kazakistan, Hakkari ve Tuva'da ortak damgalar. 
Pazırık kurganındaki buluntu­lardan** sonra özellikle damgalar ve onların tarihi kaynakları konu­sunda yeterli olmasa da Sovyet kaynaklı bazı çalışmaların yapıldı­ğı görülmektedir.Mesela Orkun ilk baskısı 1941 de yapılan eserinde Türk yazısının “fikir belirten işaret” (ideogram, ideografik) anlamına gelen kaya re simlerinden oluştuğunu Y. D. Polivanov’a atfen belirtir.3 Esin’debilhassa ki M.Ö. IV. yüzyılların­dan sanılan Esik mezarında, gü­müş bir kap içinde, Kök-Türk harf­lerinin arkaik şekli olduğu sanılan harfler ile yazılmış ve Kazak âlim­lerine göre, iki harfi yalnız Türk çede olan bir yazı bulundu. Bu çok önemli buluş, Kök-Türk yazısının Milâddan önce, belki Aristov, N. Orkun ile Kisilev’in sandıkları gibi, damgalardan gelişerek teşekkül ettiğini gösterir”4 der.

 

Türk sözlü geleneği izlendiğin­de, zamanla onlardan bazılarının kaya resimlerine, kaya resimlerinin bazılarının damgalara, damgalar­dan bazılarının da yazıya dönüştü­ğü görülmektedir. Hatta kadim Türk alfabesinin birçok harfi tarihte ve günümüzde karşımıza damga olarak çıkmaktadır. Bu damgaları­nın bazıları zamanla Türk aileleri­nin, boylarının damgası olduğu gibi bazen de çok farklı yerlerde kullan­mışlar. Gümümüzde de bazı binala­rın dış cephelerinde, çiçek saksıl a­rında, otobüs duraklarında, Türk halı-kilimlerinde, mezarlarda, para­larda, etnografya eserinde, hatta tuvalet ve baraj duvarında vb. yer­lerde o damgaları görebilmekteyiz.5

Bu konuda Sümer Oğuz boy­larına ait damgaların Anadolu’da hayvanlara vurulduktan başka ha­lı, kilim motifi olarak kullanıldığı­nı, aşı boyası ile evlerin duvarlarına resmedildiğini, kap kaçağa ve nazar değmemesi, uğur getirmesi için bazı giyim eşyasına nakşedil- diğini ve hatta mezar taşlarına çi­zildiğini biliyoruz ”6 der.

 

Türkmenistan'da bulunan ve M.Ö.'ne tarihlenen bir damga aleti.

Damgalar, bir dilin alfabeleri ve aynı zamanda ait oldukları sosyal grupların miras bıraktığı ilk anlatılar biçiminde tanımlanabilirler. Bu se­beple damgalar, sosyo-kültürel araş­tırmalarda başvurulması gereken ön­celikli vesikalardır. Çünkü damgalar bir nesneyi ya da nesneleri ifade et­menin ötesinde, daha çok insanla il­gili soyut dünyayı ifade eder.

 

Moğolistan'da bir ata damga vurulması

Tabiat bilimlerinde olayları ve nesneleri görme veya onlara bakma eylemi, bazen araçların ve özel bil­gilerin varlığını zaruri kılar. İnsan ve kültür bilimlerinde ise, insanlar her baktıklarını bilmiş, dahası anla­mış zannederler. Oysa durum hiç de sanıldığı gibi değildir; zira her görülenin bütünüyle anlaşılması mümkün olmamaktadır. Örneğin, insanların kullandıkları “sembol­ler, kolektif amaçları ve değer biç çimleri belirtmeleri sebebiyle, düz şüncenin kişisel olmayan ve emir kipli (imperative) belirleyicileri­dirler”.7 Bu durumda sembol, ferdî olmanın ötesinde sosyal bir hizmet de görür.Sosyo-kültürel bir değeri anla­mak; araç kullanmaktan öte, derin bir sezgi gücünü, empati (duygu­daşlık) kurabilme becerisini ve uy­gun yöntemlerin kullanılmasını zo­runlu kılar. Mesela, bir kültür unsu­ru sadece tarih, antropoloji, halk bilimi, sosyoloji ve benzeri bilim dallarından biri esas alınarak yete­rince anlaşılamaz; çünkü kültür un­surları tarihî süreç içinde sosyal ve fiziki coğrafyada oluşur ve değişir. Bu süreçte onları etkileyen amiller daima birden daha fazladır. Dolayı­sıyla, sosyo-kültürel olaylar zanne­dildiğinin aksine en zor anlaşılan olguların başında gelir.Damgaların kullanımı açısından bakıldığında halı ve kilim yapımı / dokuması sanıldığı gibi basit bir sosyal faaliyet değildir. Bunlar, bir sosyal grubun veya bir milletin sosyal tarihini açıklayabil me gücüne sahip bilgi­ler ve deneyimler ya m sıra, duygu ve düşüncelerin ifa­desini, bireylerin ve sosyal grupla­rın estetik/beğeni algılamasını bün­yelerinde taşırlar. Dolayısıyla, damga­lar, birer sanat eseri olmaktan öte, her metinler, halkın en sade duygu ve düşüncelerini ifade ederler. Dolayı­sıyla, tarih yazıcılarının, sanatla il­gilenenlerin ve sosyo-kültürel kav­ramlar hakkında çalışanların etno­grafya eserlerindeki damgaları dik­kate almamaları düşünülemez.

 

Damga aletleri - Tokat

Türkiye’de halı, kilim konusun­da yazılan eserlerde damga kavra­mı yerine sembol, özellikle de mo­tif kavramı kullanılmıştır. Türk Dil Kurumu tarafından bu kavramlar şöyle tanımlanmıştır: Motif, Fran­sızca bir kelime olup “yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan öğelerden her biri” diye tanımla­nır. Sembol, simge demektir; simge ise, dilimizde “duyularla ifade edi­lemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret; remiz, rumuz, timsal, sembol” biçiminde açıkla­nır.8

Bizim çalışmalarımızda sürekli kullandığımız damga adı ve terimi ise, motif ve sembolden daha fark­lı bir anlamı ifade eder.*** Damga­ların hepsi olmasa da, önemli bir kısmı mühür, bir boyun/aşiretin bayrağı veya bir ailenin eşyalarını ya da hayvanlarını başka ailelerin eşya ve hayvanlarından ayırmak için kullanılmıştır. Mesela 1925 yı­lında Kırım’da yapılan bir saha araştırmasında “tavro” diye de bilinen­ bu damgaları Kırım’da Tatar halkı, başkalarının malından ayırt etmek için kendi hayvanlarına kız­gın demir ile basarlar”9denmiştir

 

Günümüzde de bu tür damgalar hâlâ bazı aileler tarafından kulla­nılmaktadır. Kadirli’nin köylerin­deki bazı ailelerin hayvanlarında birbirinden farklı damgaları kul­landığını çocukluğumdan hatırlı­yorum. Ayrıca kadim Türk yazıt­larından, Türklerin atları damgala­dığını yerdeki tamualığ yılkı bupsız erti (yerdeki damgalı yılkı sayı­sız idi)”10 ifadesinden öğreniyoruz. Servet Somuncuoğlu’da Moğolis­tan’daki atlar üzerinde damgalar tespit etmiştir.**** Türk kül-ür dün­yasında aynı âdet, özel mülkiyet damgası olarak günümüzde de çok yaygın olmasa da kısmen devam etmektedir.

Saha araştırması yaptığım Türk coğrafyasında (Makedonya ve Ko­sova Türkleri, Türkmenistan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Altay, Tuva, Hakas vd.) hayvan sa­hiplerinin hayvanlarını öbür ailele­rin havanlarından ayırt etmek için tarihin derinliklerinden gelen, ata mirası damgaları kullandıklarını tespit etmiştim. Ayrıca, Tokat’ta, evlerde yapılan ananevi Tokat km maşlarına, düz bezler üzerine, el aletleriyle çeşitli damgalar basıla­rak kullanılmaya hazır bezler ve giysiler yapılmaktadır. Türkis­tan’da da aynı anlayışla dokumala­rın yapıldığını Türkmenistan’daki kazılarda bulunan ve yapılış tarihi M.Ö.’lere dayandığı kabul edilen bir damgadan da öğreniyoruz.

 

Kosova Türklerinin yaşadığı Gora Bölgesi'nde bir damga aleti ve damgalı koyunlar. 

Damga kavramı Orhun Abide­leri ve diğer taşların üzerine yazı­lan metinlerde “tamgaçı” yani “mühürdar”11; “tamyaçi” yani “dam gacı, damga vuran, mühür­dar”; “tamyala” yani “damgala- mak”12 şeklinde görülüyor. Taşlara yazılan metinlerden başka Oğuz Kağan Destanı’nda da bu kavram kullanılmıştır. Yazılı ifadenin yüz­lerce yıllık sözlü geçmişini ve Türk tarihini esas aldığımızda damga kavramının tarihin derinliği ortaya çıkmaktadır.

Damga ifadesi Ögel’in eserinde “Sîzlerin başınıza, ben oldum artık kağan/ Elimizden düşmesin, ne yayımız ne kalkan/ Damgamız ol­sun bize, yol gösteren bir buyan ”13 şeklinde geçer.

 Bang - R. Rahmeti Arat’ın çalışmasında da “Men sinlerge boldum kağan, alalıng ya dakı kalkan, damğa biz-ge bolsun bu­yan...”.14 Türkiye Türkçesiyle: “Ben sizlere oldum Kağan; alalım yay ile kalkan; nişan olsun bize bu­yan.. .”15 şeklinde kullanılmıştır.

 

Yukarıda damga kelimesini “ni­şan” olarak ifade edilmiş olmasına rağmen bir makalesinde Arat “tam- ga” için “damga, mühür, kalıp”, “nişan” ise “nişan, elle çizilmiş ya­zı veya şekil” ifadesini kullanır.16 Arat makalesinin bir başka yerde de “yukarıda işaret edilmiş olduğu gibi, tamga kelimesi ile umumiyet­le mühür ve nişan kelimesi ile de elle yapılmış hususi işaretler (imi za) kastedilmiştir”17 der. Ayrıca “ni şan şekillerine gelince, bunları işaret ve yazı olmak üzere, iki bö­lüme ayırmak mümkündür”18 ifa­desini kullanır.

 

Makedonya - Üsküp'de bir damga aleti.  

Arat’ın makalesinde kullandığı vesikalarda damga ve nişan hak­kında bazı örnekler:

“Bu nişan damga biz A ve B, ikimizindir”. “Bu nişan damga ben A ’nındır”. “Bu damga biz vesikada adı geçen cemaatlerindir”. “Şahit Ka-a Toyın. Bu damga benimdir. Ben Kaysın sorup yazdım. Bu dam­ga ben Tavgaç-Yeke’nindir. Bu damga ben Asana’nındır”. “Şahit Ötüken (şahit) Temür. Bu mühür bi­zim ikimizindir. Ben Mongul Buka sorup yazdım”“Bu nişan ben Bu- yan-Temür’ündür. ”19

Bang - R. Rahmeti Arat’ın eserini kaynak gösteren Reichl’in Türkçeye çevrilen eserinde, yukaı rıdaki ifade“Men senlerge bol­dum kagan, alalıng ya tagı kal­kan, tamga bizge bolsun bu- yan”20 halinde ifade edilmiştir. Bu ifadeler ise Türkiye Türkçesine “Ben sizin hanınızım; yayımızı, okumuzu ve kalkanınızı alalım, düsturumuz ‘şans ’ olsun ”21 şeklin­de çevrilmiştir.

Reichl, “tamga” kavramını W. Bang - R. Rahmeti Arat ve M. Eki- ci’nin aksine kelimenin aslına sadık kalarak kullanmıştır. Türkçe olan her iki eserdeki asıl sorunun “buyan” ve “tamga” kavramlarına yüklenen anlamlarda olduğu görül­mektedir. Ayrıca, Ekici’nin İngiliz­ce metni Türkçeye çevirirken asıl metne***** sadık kalmadığı anlaşıl­maktadır.

 

Kazakistan'da bir taşdaki tarihi damga.

Caferoğlu, “buyan” kelimesinin Sanskritçe “punya”dan geldiği be­lirterek, “sevap, iyi amel, kut, saa­det, mut, sevap”22 anlamları oldu­ğunu belirtir. Gabain de “buyan”a “ehliyet, iyilik, saadet”23 anlamlarını verir.

İnternet ortamındaki bazı sözlükerde de “punya” kelimesi “kut, fazilet, erdem, üstünlük, avantaj, te­miz, saf, doğru, düz, haklı, uygun, hayırlı uğurlu” anlamlarında kull a­nılmıştır. Dolayısıyla Oğuz Kağan Destanı’nda geçen "Men senlerge boldum kagan, alalıng ya tagı kal­kan, tamga bizge bolsun buyan” ifadesi “ben sizlere oldum Kağan, alalım yay ile kalkanı, damga / damgamız bize olsun kut”****** olarak Türkiye Türkçesine aktarıl­ması gerektiği asıl metinden anla­şılmaktadır.

"Drevnetyurkskiy Slovar” adlı es erde eski Türkler, “damga/ tam- ga”yı, özel mülkiyet işaretinden başka, ayrıca bir şeyin üzerine bası­lan işaret, iz koymaya yarayan alet; mühür ve böyle bir aletle konulmuş belirti, işaret, yazı; nişan anl aml a­rında kullanmıştır24 diye belirtil­mektedir. 1916’da Kazan’da yayımlanan bir eserde de okuma yaz­ma bilmeyan Başkırt ve diğer Türk halklarının sahip oldukları damgaları imza yerine kullandıkları belir­tilmiştir.25 Diğer yandan Kül Tigin kitabesinde, Turfan’da bulunan Uy­gurca metinlerde, Dîvânü Lugâti’t- Türk’te26, Kutadgu Bi- lig27’de damga / tam- ga’nm günümüzdeki anlamıyla mühür- damga şeklinde kullanıl­dığına dair açık ifadeler de mevcuttur. Söz konusu eserler­de kaydedildiğine göre “damga- tamga”dan tamyacı (tamğaçı, dam­gacı), tamyala (tamğala, damgala), tamya ur (tamğa ur, damga vur) gibi terimler28 de türemiştir. 1916’de Kazan’da yayımlanan bir eserde de okuma yazma bilmeyen Başkurt ve diğer Türk halklarının sahip olduk­ları damgaları imza yerine kullan­dıkları belirtilmiştir.29

Moğollar arasında da damganın mühür ala- mmda kullanıldığı şu ifa­delerden anlıyoruz: Şunu kaydetmeliyiz ki hayvanlar üze­rindeki mülkiyet hususî bir nişan- damga (tamga) ile işaretlenirdi; bu damga, bir kabilenin bütün azaları için ayni idi ”.30

 

Damga kelimesi Altın Orda devrinde (13-15. yy.larda) Türklerden Ruslara geçmiş olup, bugün Rusya’da gümrüğe giren malların üzerine vurulan damga için alınan gümrük vergisini ifade etmek için kullanılan kelime damgadan türe­miştir.31 Altın Orda ve Rusya hak­kında yapılan bir çalışmada da “tamga” için“tüccarlardan alınan bu gümrük vergisi, en fazla gelir getiren vergilerin başında gelmek­tedir... Bu vergi Rus knezliklerinde Altın Orda’nın hâkimiyeti ile bir­likte toplanmaya başlanmıştır... Kroniklerden başka yarlıklar­da******* da tamga vergisine rast- lanmaktadır”32 denmiştir. “Nite­kim Altın Orda Devleti’nin hazine- sine en fazla gelir getiren vergi, tüccarlardan alınan tamga vergisi olmuştur”.33

 

Kazakistan Almatı Kayak Merkezi yolundaki damgalar.

Timurleng hakkında yapılan bir çalışmada da “tamga”; “merkezi hükümet makamları arasında en önemlisi, hükümdara çok yakın olan mühürdardı.

Timur döneminde bu makam Farsça adıyla anılır, Türkçe’de geleneksel olarak kullanılan tam- gaç adı ise gümrük vergisi (tamga) toplayanlara verilir oldu”34 diye kullanılmıştır.

Asya Türkleri hakkındaki bazı sözlüklerde ise tamga şu anlamla­rında kullanılmıştır:

“Tamga”: “Damga, mühür”; “Tamha”: “Damga, mühür”.35 
“Tamga”: “Damga, işaret, ar- ma”36; “Tamga sal”: “Damga vur­mak, işaret koymak”.37
“Tamga”: “Damga, mühür”; “Tamgalama: Damgalamak, mühür­lemek, iz bırakmak, imzalamak”.38

Rusya’da ilk olarak 13. yüzyıl - da teşekkül ettiği bilinen ve günü­müzde de aynı şekilde kullanıl­makta olan gümrük anlamındaki tamojnya, gümrük memuru anla­mına gelen tamojennik ve gümrü­ğün sıfat biçimi olan tamojennıy kelimeleri eski Türkçe tamga39dan gelmektedir.

Türklerde damga / tamga kavramı sembol- I den çok farkı olarak önce boyla­rın işareti, so­yut kimliği, mührü; daha sonra da her ailenin dam­gası, soyut kimliği mührü olarak kullamlmış40tır. Za­manla Türk boylarının ve aileleri­nin büyümesi ve farklı sosyal coğ­rafyalara dağılmasıyla damgaların bir kısmı unutulmuş; ancak belli başlı olanları Türklerin çeşitli etno­grafya eserlerinde varlıklarını de­vam ettirerek günümüze kadar ge­lebilmiştir.

“Insanın, öteki soydaşlarıyla anlaşmak üzere çizdiği çeşitli işa­retler tarih öncesi çağlarda görül­meğe başlar. Bu anlaşmanın en es­ki biçimi, bilinen anlamdaki yazı değil fakat çizgi resimlerdir. Son derece basitleştirilmiş bu işaretler, sonunda harf yazısına yani alfabe­ye dönüşecektir”.41 Türklerin bu­gün ya da tarihte kullandığı damga­ların önemli bir kısmı bugünkü an­lamda harflere bağlı yazının olma­dığı zamanlara dayanmakta olup, o günden bugüne kadar çeşitli Türk grupları tarafından kullanılmış ve kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu damgaların bazıları Türklerin ilk alfabesinin bazı harflerini meydana getirmiştir; ancak alfabeye dönü­şen işaret ve damgalarda önemli ölçüde anlam daralması meydana gelmiş olması da tabii bir durum­dur; çünkü bir damga veya işaret bir konuyu anlatırken, bir harf, bir sesi yani tek bir şeyi ifade eder.

Bazı damgaları işaret olarak ifade etmek mümkün olsa da, yu­karıda verdiğim bilgilerden de an­laşılacağı gibi, damga ve işaret bir­birinden farklıdır. Mesela her dam­ga bir işarettir ama her işaret damga değildir.

Dolayısıyla damga kavramı yu­karıda da açıklandığı gibi mühür, aile veya boyların özel imzası, işa­reti; işaret ise belirti, iz, gösterge, sembolik biçim, nişan vb. anlamla­rı ifade eder.

Dipnotlar * Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim FakültesiGöztepe / İstanbul.
1- Osman Akçokraklı, Kırım’da Tatar Tamga la -rı , İstanbul, 1983 (İlk baskısı, Kırım-Akmescit,1926).
2- Ali Rıza Yalgan, Cenupta Türkmen Oymakları,Cilt I-II
(Haz. S. Emir), Ankara, 1977 (Bu eserin aslı 5cilt olup, ilk cildi 1931’de son cildi de 1939 yayımlan-mıştır.).- Ali Rıza Yalgan, Anadolu’da Türk Damgaları,Bursa, 1934.** Pazırık kurganları 1929 yılında Rus arkeologla-rı S. I. Rudenko ile M. P. Gryaznov tarafından Al tay -larda, bulunmuştur. Rudenko 1947-1949 yıllarında dörtkurgan daha açınca Pazırık kurganı buluntuları dünya-nın ilgisini çekmeye başlamıştır. Bu kurganlarda üzer le -rinde damga olan, at cesedi, mumyalanmış insan, ha lı,çeşitli at koşum takımları ile çok sayıda araç ve ge rek bulunmuştur.
3- Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları,An ka ra (İlk baskı, 1941), 1987, s. 16.
4- Emel Esin, İslâmiyetten Önceki Türk Kültür Ta rihine ve İslâma Giriş (Türk Kültürü El-Kitabı, II.Cild I/b’den Ayrı Basım), İstanbul, 1978, s. 23.
5- Bakınız: www.mustafaaksoy.com
6- Faruk Sümer, Oğuzlar, Ankara, 1969, s. 206-207.
7- C. Wright Mills,Bilgi, Sosyolojisi ve BilgiSos yo lojisi Üzerine (Derleyen ve Çeviren: V. S. Öğüt-le), An kara, 2005, s. 25.
8- Türk Dil Kurumu: http://www.tdk.gov.tr *** Bu eserde bizim ifade ettiğimiz damga kav -ra mı; bir sosyal grubun, olduğu gibi ya da asıl şeklin-den kopmadan değişime uğramış olarak tarihten getir-diği etnografya eserleri ile bazı eşyalarda görülen, bir boyun, oymağın, idarecinin veya bir ailenin özel mül-kiyet işareti (mührü) anlamında kullanılmıştır. Başkata nımla damga bir sosyal grubun etrafındaki nesnele-ri bir takım çizimlerle anlamlandırdığı sosyal DNAolarak kullanılmıştır.
9- Osman Akçokraklı Kırım’da Tatar Tam ga la -rı, s. 161.
10- Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları ,s. 134.**** Bakınız: www.mustafaaksoy.com “TarihiKay naklar” başlığı.
11- Talât Tekin,Orhon Yazıtları , Ankara, 1988, s.166.
12- Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları ,s. 586.
13- Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi , Cilt I,Ankara, 1988, s. 118.
14- W. Bang - R. Rahmeti Arat, “Oğuz KağanDes tanı”, İstanbul, 1936 (Almanca baskısı, Berlin,1932), Reşit Rahmeti Arat, Makaleler, Cilt I (Haz. O.F. Sertkaya), Ankara, 1987, s. 619.
15- W. Bang - R. Rahmeti Arat, “Oğuz KağanDestanı”, s. 620.
16- Reşit Rahmeti Arat, “Eski Türk Hukuk Ve si -kaları” (İlk yayımlandığı yer: Türk Kültürü Araş tır -maları Dergisi , Sayı 1, 1964), Reşit Rahmeti Arat, Ma ka leler  , Cilt I (Haz. O. F. Sertkaya), Ankara, 1987,s. 549.
17- Reşit Rahmeti Arat, “Eski Türk Hukuk Ve si -ka la rı” s. 552.
18- Reşit Rahmeti Arat, “Eski Türk Hukuk Ve si -ka la rı” s. 553.
19- Reşit Rahmeti Arat, “Eski Türk Hukuk Ve si -ka la rı”, s. 550, 558, 560, 564.
20- Kral Reichl, Türk Boylarının Destanları (Çev. M. Ekinci), Ankara, 2002, s. 33
21-Karl Reichl, Türk Boylarının Destanlar  ı, s.33.***** Söz konusu ifade eserin İngilizcesindeşöyledir: “Men senlarga boldum qagan, alalirj yataqi qalqan, tamga bizga bolsun buyan...”.
22- Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Söz -lü ğü , İstanbul, 1993, s. 37.
23- A. von Gabain, Eski Türkçenin Grameri (Çev. M. Akalın), Ankara, 1988, s. 271.****** Uğur, saadet, devlet, baht, talih, mutlu-luk, er dem. Tanrının verdiğine inanılan siyasi güç,mutluluk, hükümranlık.
24- Drevnetyurkskiy Slovar, Leningrad, 1969, s.530. 

25- Osman Akçokraklı, Kırım’da Tatar Tam ga -ları , s. 175.
26- “tamga: Hakanın ve başkalarının damgası.tam galığ: Hakanlar ibriklerini, kendilerine özger olansof ra larını mühürlerler; bunlarda bir kişiye yetecek ka dar yiyecek ve içecek vardır; sonraları, Hakandan başkası kullanmasın diye üzerine damga vurulmuş; böylelikle tamgalığ kelimesi her türlü ibrik ve sofraiçin ad olmuştur.”“tamgalığ: Hakandan başka kimsenin üzerindeye mek yememesi için damga vurulmaya hazırlanmışsof ra…” Kâşgarlı Mahmud, Divanü Lûgat-it-Türk,Cilt I, s. 424, 527.Aynı eser Cilt IV, sayfa 567’de ise tamga için“dam ga, hakanın ve başkalarının damgası” ifadesikul lanılmıştır.
27- Vezirlık angar bérdi tamğa ayağ tuğı kövrügi birle bérdi kuyağ. (Ona vezirlik, unvan ve mühür iletuğ, davul ve zırh verildi.)Ayağ bérdi tamğa at üstem kedüt ağırladı aşru tü -kel boldı kut. (Ona unvan, mühür, at, koşum ve hil’atverdi; çok itibar gösterdi; o ikbalin son derecesine vasıloldu.)Atım ersig erse bolur ok yaçı köni erse kılkı bolur tamğacı. (İyi nişancı ve cesur ise, o okçu veyay cı olur; doğru tabiatlı ise, mühürdar olur.)Yukarıdaki bilgilerin Türkiye Türkçesi Cilt II,asılları ise Cilt I’den alınmıştır.Yusuf Has Hâcib: Kutadgu Bilig, Cilt: II, s. 86,135, 293. Yusuf Has Hâcib: Kutadgu Bilig, Cilt: I, s. 121,193, 408.
28- Turfan’da bulunan Uygurca metinlerde tam -ya (Tam γa-tamğa); mühür, damga, baskı, iz (beg tam -γasï elgiŋdä (Beyin, idarecinin damgası (mührü) ken -di elinde.)) ve büyüleyici işaret (ötrü etüz küzätgütam γa tut mïš kergäk tamγasï (Bundan sonra bedenikoruyan işaret yapmak gerekir.)) manasında kullanıl-mıştır.Kutadgu Bilig’de ise şu örneklere rastlanır: vä zir -liq aŋar berdi tamγa ajaγ (Tamga vererek vezirlik gö -revine getirdi), Tamγa ur (damgala, damgalamak, mü -hür lemek), keräk… özi bekläsä qoδsa tamγa urup (O -nun kendisinin muhafaza etmesi ve mühür lemesi /dam galaması gerekir), Tamγačï (tamğacı, tamgayımuhafaza eden kimse), köni bolsa gïlgï bolur tamγačï(Eğer o hakkaniyetli olursa, tamganın da muhafızı ola-caktır.)Ayrıca damga; nišan (nişan), tamγa (tamga) şek-linde de geçmektedir.Kâşgarlı Mahmud’dan da şu örnekleri vere bi li -riz: Tamγala (tamğala, mühür basmak), ol bitig tam -γaladï (O, mektubu/yazıyı mühürledi/tamgaladı.)Kültegin Kitabesi’nde ise şu ifade buna örnektir:türgäš qaγanda magarač tamγačï oγuz bilgä tamγačïketli (Türgiş kağanından Makraç ve Oğuz Bilge tam-galarını muhafaza eden kimse geldi.), (Drevnet yurk -skiy Slovar, s. 530.)
29- Osman Akçokraklı, Kırım’da Tatar Tam ga la -rı , s. 175.
30- B. Y. Vladimirtsov, Moğolların İçtimaî Teş ki -la tı (Çev. A. İnan), Ankara, 1987, s. 91
31- Kamennıy Vek Kazahstanai Sopredelnıh Ter -ri toriy, Türkistan, 1998, s. 497.******* Altın Orda Hanlarının halka gönderdik-leri fermanlar.
32- İlyas Kamalov, Altın Orda ve Rusya , İs -tanbul, 2009, s. 164-165.
33- İlyas Kamalov,Altın Orda ve Rusya , s. 286.
34- B. Forbes Manz, Timurlenk Bozkırların SonGöçebe Fatihi (Çev. Z. Bilgin), İstanbul, 2006, s. 230.
35- Recep Topraklı; Hanifi Vural; Recep Ka -raatlı, Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, Ankara, 2007, s. 260.
36- Ufuk Tavkul, Karaçay-Malkar Türkçesi Söz -lüğü , Ankara, 2000, s. 375.
37- Ufuk Tavkul,Karaçay-Malkar TürkçesiSözlüğü , s. 375.
38- Mustafa Öner,Kazan-Tatar Türkçesi Söz -lüğü , Ankara, 2009, s. 263.
39- Boşlaya Sovetskaya Entsiklopediya, T. 11,Moskva, 1973, s. 249.
40- Kamennıy Vek Kazahstanai SopredelnıhTerritoriy, s. 497.
41- Selçuk Mülayim, Bilim Olarak Sanat Tarihi- Aklın İzleri, İstanbul.


Not:
Makalede kullandığım Rusça kaynaklarıtemin eden, onları Türkçeye çeviren, Kazakistan’ınÇimkent şehrinde tanıştığım 28.10.1996’dan beri be -ni dinleyen, yorumlarıyla katkı yapan, eleştiren, muh-terem arkadaşım ve meslektaşım, Doç. Dr. Os manYorulmaz’a çok teşekkür ederim

Bu yazarın diğer makaleleri

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

YILDIRIM GÜRSES

Yıldırım GÜRSES Saygı ve rahmetle anıyoruz. Yıldırım Gürses, 21 Ocak 1938 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Babası Ziraat Bankası memurlarından Nasuhi Bey ve annesi...

CENGİZ AYTMATOV

(d. 12 Aralık 1928, SSCB - ö. 10 Haziran 2008, Almanya). Türk Dünyası'nın ünlü yazarlarından.[1]. Dünya edebiyatında tartışılmaz bir yere sahip kitaplarıyla Türk kültür...

Bir Darbenin Anatomisi

Türk tarihçiliğinin en verimli kalemlerinden Yılmaz Öztuna, artık bir klasik sayılan Bir Darbenin Anatomisi kitabında Sultan Abdülaziz Hân’ın devletin önde gelen...

Emperyalizm Hegemonya İmparatorluk

Emperyalizm, Hegemonya, İmparatorluk, uluslararası politik ekonomi literatürünün en önemli başlıklarını, Irak'ın ABD tarafından işgalini merkeze alarak tartışıyor. Kitapta...

BİR BARDAK ÇAY

Ayla Coşkun CEREN

Canım çay istedi. “İyi demlenmiş bir çay olsa” dedim kendi kendime. Ya da iyi bir çay demleyen. Bizimki gene gitti. Çay demlemeden. Ehh onun keyfi yerinde....

YUNUS’UN İZİNDE BİR TEKKE ŞAİRİ:

Ali_Alper ÇETİN

Ondördüncü yüzyılın başlarında Yunus; coşan, köpüren bir aşk çağlayanıdır. Sebil sebil Anadolu’ya dökülür. Yunus’un sesi, renk olur gönülleri süsler, ışık...

KLASİSİZM(KURALCILIK)

Edebiyat Dunyamız

17.yy ortalarında Fransa’da ortaya çıkan edebiyat akımıdır. Boileau bu akımın kurucusu kabul edilir. Akla ve sağduyuya dayanmak, insan tabiatına, insanların iç...

NİYE TEBESSÜM

Özcan TÜRKMEN

İnsanımızın yüzü, maalesef, hep asık... Caddede sokakta gülen insanların sayısı gittikçe azalıyor. Gülmeyi unuttuk sanki.Bu konuya bağlı sebepleri...

GECEYE KASİDE

Seni görmeseydik yıldızlar hakkında fikrimiz olabilir miydi? Yıldızlar ki tarhlarının papatyalarıdır, ay ki bahçende yüzen sihirli bir nûr havuzudur,...

Vazife, Mesuliyet, Had ve Hak

Hür olarak yaşamak üzere yaratılmış olan insanoğlu, kendi seçimi ile haklarının ve hürri­yetinin bir kısmını feda etmiş, kalanını bildiği gibi kullanmak...

DÖRT İNSAN TİPİ

Hayaca verdikleri mâna bakımından insanları dört tipe ayırmak mümkündür: 1. Keyif adamı, 2. Rahat adamı, 3. İş adamı, 4. İdeal (mefkure) adamı. * * * Keyif...

SÜRÜ ADAMI

Bir adam vardır ki, hiçbir düşüncesinde, hiçbir hareketinde "kendi kendisi" olamaz. Ne düşünse, ne yapsa, ne söylese kendini değil, men­sup olduğu sosyeteyi, ırkı,...

YÛNUS”TA İMAJ OLUŞTURMA TARZI ve BA

"İmaj oluşturma tarzı"ndan kastımız -mecaz, istiare, sembol, mit vb. kavramların hepsini içine alabilecek genişlikte ve genellikte olmak üzere- "hayal...

A. YAĞMUR TUNALI

Yağmur Tunalı,1955 yılında, Kayseri Yahyalı’da doğdu. Orta öğrenimini, Niğde, Kayseri ve Samsun’da; Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde başladığı yüksek...

MASALSIZ TOPLUM VE OKULDA DEĞERLER EĞ

Halk kültürüne bağlı sözlü bir anlatım türü olan masallar, çocukların eğitiminde, sosyal hayata katılmalarında önemli bir yere sahiptir. Masal geleneği,...

KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA İZDİVAÇ

Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın yazdığı ve 1912 yılında basılan bir romandır. Romanda bulunan karakterlerden biri olan İrfan...

digertumyazilar

Kitap mı Yazdınız?

kitapyazma
"bezm : içkili, eğlenceli meclis, dernek. "

Alfabetik

Abdullah SATOĞLU
Ahmet URFALI
Prof.DR.Hilmi ÖZDEN
Prof.Dr.Muharrem DAYANÇ

Üye Girişi

2680450
Bugün
Dün
Geçen Ay
5883
8098
152208

Your IP: 162.158.90.5
27-05-2019