Pazartesi 1 Haziran 2020
Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 5 - 10 dakika)
Bunu okudun 0%

dergilerBasın ve yayıncılık, Avrupa’da burjuvazinin oluşumu ve modernite süreci ile yakından ilgilidir. ‘Kitle’ kavramının oluşturulmasında ve kamuoyu yaratılmasında basın ve yayın organlarının rolü büyüktür. Yayın organlardan biri olan dergiler de bu bağlamda önemli bir işlev üstlenir. “Dergicilik, kolektivitenin en somutlaşmış biçimi olarak tezahür eder. Bizatihi kendisi bir kolektivitedir ve ortak bir kimlik oluşturma amacını gütmektedir” (Kahraman 2003: 6). Ortak kimlik oluşturma çabası, paylaşılan değerler etrafında toplanma ve bunun sonucunda da sanatta akımlar yaratma işlevine dek uzanır. Türkiye’de de basın ve yayın faaliyetleri modernleşme süreci ile koşut bir şekilde başlar ve devam eder.

Modernleşme sürecinin başladığı Tanzimat döneminde gazeteciliğin ardından dergicilik toplumumuzun hayatına girer. Gazeteciliğin ve dergiciliğin hayatımıza bu denli geç girişi, modernleşmeyle ilişkilidir. Batı’da 17. yüzyılda başlayan dergicilik faaliyetleri ülkemizde ise 19. yüzyılda, ilk gazetenin yayımlanmasından kısa bir süre başlar.

İlk dergi, Türkçe ve Fransızca çıkarılan Vekâyi-i Tıbbıyye (1850) adından da anlaşılacağı gibi bir tıp dergisidir. Ardından Mecmua-i Fünûn, Mir’at, Ceride-i Askeriye, Mecmua-i Ulûm, Tuhfetü’l-Tıb gibi, bilim, teknik, fen, askerlik ve tıp konularıyla ilgili ve Tanzimat döneminin en büyük özelliği olan eğiticilik amacına yönelik dergiler çıkar (Özkırımlı 1982: 5). Daha sonra edebiyat, sınırlı olarak dergilere girmeye başlar. Bu ilk dönem dergileri, içerik ve biçim bakımından eksik ve kusurludur. Temel amaç toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirmedir. Ayrıca “[y]eni bir medeniyetle yüz yüze gelen toplumun, kendinden üstün bir medeniyetin argümanları karşısında tavır alma mecburiyeti de, dergilerde yayımlanan yazılarda dikkat çekmektedir. Toplum ve ferdi ilgilendiren konularda, örneğin, yeni icat edilen herhangi bir nesnenin tanıtımı yapıl[ır]” (Erbay 2006: 566).

II. Abdülhamid dönemine gelindiğinde; uygulanan siyasi baskı, dergilerde edebiyata, sanata, kültürel ve sanatsal konulara daha fazla ağırlık verilmesini sağlar. İstibdat

Dönemi olarak da bilinen II. Abdülhamit’in yönetimi boyunca “gazetecilik alanında bir durgunluk yaşanmış buna karşın halk kitlelerinin dergilere olan ilgisi artmıştır. Bu dönem dergilerinin daha çok yazınsal nitelikli oluşu yöneticilerin gazetelere oranla dergileri daha az tehlikeli bulmalarına yol açmıştır” (Yapar 2007: 65). Mecmua-i Ebuzziya, Hazine-i Evrak, Mekteb, Malumat, Mirsad ve Servet-i Fünûn bu dönemde ağırlığını hissettiren dergilerdir. Siyasi her meseleden uzak durma gayreti, yazarları teknik ve estetik üzerine düşündürmeye yöneltmiştir. “[B]azılarının sahipleri Avrupa matbaa tekniğini incelemek için Batı ülkelerine gönderilmiştir. Mecmuaların istenilen nefasette çıkabilmeleri için Avrupa’dan matbaa makineleri ve klişe malzemeleri getirtilmiştir” (Erbay 2006: 566).

II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi, II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte dergilerde daha özgür bir hava hissedilir ve dergiler, dünyaya bakışla şekillenen siyasi bir kimlik de kazanmaya başlarlar.

Dergicilik Türkiye’de bilincin gerçek anlamda kurulduğu; toplumsallaşmanın da, kültürel oluşumların da en ileri düzeyde yaşandığı evredir. Bu açılım 1908 sonrasında tamamlanır. II. Meşrutiyet sonrası artık bir dergiler dönemi niteliği kazanacaktır. Dergicilik bu dönemde siyasalın da dolaylı keşfidir. Çünkü, Türk modernleşmesi asla öncelikle ve zorunlulukla siyasal olan bir patika izlememiştir. Siyasalın keşfi sosyalin ve kültürelin üstündendir. Cumhuriyet döneminde de değişmeyen bu gerçeğin önemi düşünülecek olursa dergiciliğin önemi de kendiliğinden anlaşılır (Kahraman 2003:7).

II. Meşrutiyet sonrası, siyasi, sosyal ve ideolojik farklılıklar dergilerden okunmaya başlanır. “Dönemin dergilerinde genel olarak, Osmanlıcılık (Ottomanizm İslamcılık (Panislamizm), Türkçülük (Pantürkizm) ve muasırlaşmak (modernisation) gibi konular, dergiyi yayımlayanların siyasi ve ideolojik belirginliklerine paralel olmak üzere, ya ön planda ya da ikinci derecede saydıkları diğer düşünceler işlenmektedir” (Erbay 2006:567). Bu dönemin önemli dergileri şunlardır: Türk Yurdu, Küçük Mecmua, Şehbal, Genç Kalemler, Sebilürreşad, Halka Doğru, Edebiyat-ı Umumiye, Yeni Mecmua.

Cumhuriyet’in ilanına kadar dergiler, siyasi düşünce farklılığından kaynaklanan çeşitlilik gösterse de Kurtuluş Savaşı yıllarında faaliyette olan dergilerin çoğu Millî Mücadele’ye destek vermeleri noktasında birleşirler. Cumhuriyet sonrası dergilerine

geçmeden önce, 1921 yılında çıkmaya başlayan, yazar kadrosunun edebiyata yön veren şair ve yazarların oluşturduğu (Yahya Kemal, Halide Edip, Yakup Kadri, Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar) Dergâh dergisini Cumhuriyet dönemi edebiyatının ilk seslerini duyurduğu için özellikle anmak gerekir.

Cumhuriyet’in ilanından sonra çıkmaya başlayan dergiler, yeni kurulan devletin çağdaş bir toplum yaratma amacını paylaşan dergilerdir. Bu dönemde Resimli Ay, Hayat Mecmuası, Fikirler, Meş’ale ve Güneş dergileri çıkar. Cumhuriyet’in ilk on yılı tamamladıktan sonra çıkan dergilerde de yeni devletin resmi görüşü, düşünce yapısı hissedilir. Halkı ve halkın egemenliğini esas alan yeni anlayış doğrultusunda köy edebiyatı tartışmaları dergilerde yerini alır. Bu dönemdeki dergilerin çoğu Kemalist ideolojiye bağlıdır. Hâlâ yayın hayatına devam eden Varlık dergisi bu dönemde çıkmaya başlar ve uzun yıllar Türk sanat ve edebiyat hayatının nabzını tutar, yönlendirici bir etki yaratır. Aklın önderliğinde Rönesansı ve dolayısıyla hümanizmi ön plana çıkaran İnsan ve Yücel dergilerinin çıkışı da bu döneme rastlar. Bu dönemin diğer önemli dergileri ise şunlardır: Çığır, Ülkü, Yeni Adam, Ayda Bir, Kültür Haftası, Gündüz, Ağaç, Kalem. 1932’de yayımlanmaya başlayan Kadro dergisinden de bahsetmek gerekir. Bir fikir dergisi olmasına rağmen Kadro; Yakup Kadri, Şevket Süreyya gibi yazarların sanatsal yazılarıyla döneminde ilgi çekmiş bir dergidir.

1940’lı yıllarda çıkan dergilerde, İnsan ve Yücel dergileriyle başlayan Rönesans ve hümanizm atılımı güçlenir. Tercüme Bürosu kurulur ve Tercüme dergisi çıkmaya başlar (1940). Devlet eliyle dünya klâsikleri çevrilir. Dergiler, daha çok sol ağırlıklı olmak üzere iki ayrı dünya görüşünü yansıtır. Çınaraltı, Millet ve Büyük Doğu, sağ dünya görüşü doğrultusunda; SES, Yurt ve Dünya, Gün ve Ant dergileri ise sosyalist dünya görüşünü yansıtan dergilerdir. Oluş, Aramak, Yürüyüş, Kovan ve Uyanış (Servet-i Fünûn’un uzantısı) dergileri ise bir dünya görüşünü yansıtmaktan ziyade edebiyat ve sanata ağırlık veren dergilerdir.

1945’ten sonra çıkmaya başlayan dergiler arasında özellikle Seçilmiş Hikâyeler Dergisi, Yaprak ve Kaynak önemli dergilerdir. Biri hikâye, diğer ikisi şiir ağırlıklı olan bu

dergiler edebiyatımıza büyük katkılarda bulunmuşlardır. Yığın, Aile, Edebiyat Dünyası,

Şadırvan, Türk Folklor Araştırmaları da dönemin dergileri arasındadır.

1950-1970 yılları arası edebiyat ve sanat dergiciliği açısından oldukça hareketli bir dönem olmuştur. 1950-1960 ve 1960-1970 olmak üzere bu dönemi ikiye ayırarak incelemek daha doğrudur. Çünkü siyasal ve toplumsal olarak büyük değişimlerin yaşandığı bu iki on yıllık dönem, basın ve yayıncılık alanında da iki farklı oluşum içindedir. Bu çalışmada edebiyat türü olarak şiir üzerinde durulduğu ve çalışma, 1950- 1970 yılları arasını kapsadığı için, öncelikle dönemim şiir ortamı üzerinde durulmalıdır.

1940’lı yıllarda Türk şiirini şekillendiren iki yönlü bir hareketin varlığından söz edilebilir. Birincisi 1940 Kuşağı ya da Toplumcu Gerçekçiler olarak anılan kuşaktır. 1930’lu yıllarda, Türk şiirinin toplum sorunlarına eğilen, şiirini ideolojisinin bir anlamda sözcüsü hâline getiren Nâzım Hikmet, 1938’de tutuklanır ve kitaplarına yayın yasağı konulur. 1940’larda ise onun şiir anlayışını sürdüren Ahmed Arif, Arif Damar, Şükran Kurdakul, A. Kadir, Ömer Faruk Toprak, Cahit Irgat gibi isimler, Toplumcu Gerçekçi şiir tutumlarıyla 1940’lı yıllarda dikkat çekerler. O yıllarda bir de Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat üçlüsünden oluşan Garip şiiri vardır. 1950’li yıllara bu iki yönlü şiir hareketiyle girilir. 1940 Kuşağı şairlerinin çoğu, siyasal baskı sonucu siyasi düşünceleri ve bu düşüncelerinin yansıdığı şiirleri yüzünden kovuşturmaya uğrarlar, cezalandırılırlar ve kitapları toplatılır. Toplum sorunlarını bir ideoloji bağlamında şiirde yansıtmaktan uzak, daha çok gündelik hayatı, gündelik dili ve sıradan insanın hayatını şiire yansıtan Garip şiiri giderek yaygınlaşır ve 1950’li yılların başında Türk şiiri Garip akımının taklitleri ile dolar. İşte bu yıllarda, Garip şiirinden farklı bir şiir arayışının varlığı hissedilmeye başlanır. Bu yeni şiir arayışı farklı şiir anlayışlarının gelişmesini sağlasa da, bu yeni şiire İkinci Yeni adı verilerek toplu bir hareket olarak değerlendirme girişimleri görülür. 1950’li yıllarda yayın hayatındaki dergilerde de dikkat çeken ortak nokta, bu yeni şiir arayışlarını değerlendirme çabasıdır.

1940’larda yayın hayatında olan dergilerin Cumhuriyet rejiminin kültür politikası doğrultusunda bir edebî duruş sergiledikleri gözlemlenir. Bu doğrultudan uzaklaşan dergilerin o dönemde yaşama şansları pek yoktur. 1940’ların ikinci yarısında, II. Dünya

Savaşı ve çok partili hayata geçiş sürecinin ülkede yarattığı sıkıntı, basın üzerinde etkisini belirgin bir şekilde gösterir. “Merkezi bir yapı söz konusudur ve Cumhuriyet ideolojisi tek elden eğitim kurumları ve basın yoluyla topluma işletilmiştir. Sıkı bir devlet denetimi söz konusudur” (Yapar 2007: 70). Nispeten sınırlandırılmış bir basın özgürlüğünün varlığı hissedilir. 1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte Basın Kanunu değişir ve basının artık daha özgür olduğuna inananlar dergiler, gazeteler çıkarmaya ve fikirlerini özgürce ifade etmeye başlarlar. Fakat bu özgür basın ortamının kısa süreli ve sınırlı olduğunun anlaşılması uzun sürmez. Demokrat Parti iktidarının kısıtlayıcı ve baskıcı uygulamaları özellikle sol kanadı çok etkiler. Bu dönemde birçok dergi, bu yüzden kapatılmak zorunda kalır. Bu durum, siyasal ve toplumsal ortamın edebiyat ve sanat faaliyetleri üzerindeki güçlü etkisini açık bir şekilde göstermesi bakımından son derece önemlidir. 1950’lerde şiir tartışmalarının odak noktası olan İkinci Yeni, birçok eleştirmen tarafından Demokrat Parti iktidarının edebiyattaki uzantısı olarak görülür. Özellikle Asım Bezirci ve Attilâ İlhan, hem o dönemdeki yazıları hem de yıllar sonra Asım Bezirci’nin İkinci Yeni şiirini çeşitli yönleriyle incelediği İkinci Yeni Olayı, Attilâ İlhan’ın ise o dönemdeki yazılarını topladığı ve bu yazılarını değerlendirdiği İkinci Yeni Savaşı adlı kitaplarında, bu şiiri “Menderes diktasının şiiri” olarak yorumlarlar.

1960’lı yıllara gelindiğinde, Demokrat Parti’nin siyasal egemenliğini kaybetmesinin ardından basın ve yayıncılık üzerindeki baskı azalır. 1961 Anayasasının özgürlükçü açılımı basın ve yayın dünyasında bir hareketliliğe sebep olur. Demokrat Parti iktidarı tarafından susturulduğuna inanan yayıncılar tekrar yayın hayatına döner ve böylelikle dergilerin sayısında bir artış gözlenir. Yeniden bir özgürleşmenin hissedildiği 1960’lı yıllarda basın dünyasında hissedilen bu hareketlilik, 1970’lerde yayın hayatına giren Halkın DostlarıMilitanYansıma gibi aktif solcu ve fikirlerini daha açık bir şekilde ifade eden dergilerin doğuşuna da zemin hazırlar. 1960’larda toplumcu gerçekçi şairler seslerini yeniden duyurmaya başlarlar. Artık İkinci Yeni, yeni bir şiir anlayışı olarak değerlendirilmez fakat İkinci Yeni tartışmalarının 1960’lı yıllarda da devam ettiği görülür. Çünkü birbirinden farklı şiir anlayışlarının, birbirinden farklı kişiliklerin “İkinci Yeni” adı altında boy gösterdiği 1950’li yıllardan 1970’li yıllara uzanan süreçte; yapılan şiir tartışmalarında, tartışılan hemen her konu bir ucuyla İkinci Yeni’ye bağlanır.

Edebi değerlerin oluşturulmasından değiştirilmesine dek uzanan büyük bir etki gücüne sahip olan dergiler; sadece edebiyatın gelişim aşamalarını göstermez. Aynı zamanda toplumsal ve siyasal koşulların anlaşılması için de başvurulması gereken önemli kaynaklardır. Dergiler “ ‘dönemin ruhu’ndan zorunlu biçimde doğ[arlar]” (Oktay 2001:172). Bununla birlikte dönemin ruhunun yaratılmasında da aktif bir rol oynarlar. Bu çalışmada amaçlanan, şiir türü esas alınarak 1950-1970 yılları arasındaki dergilerde şiir üzerine yazılmış yazılar, yapılan tartışma ve soruşturmalar ile düzenlenen anket ve açık oturumlardan yola çıkarak bu dönemdeki Türk şiirinin gelişim ve değişimini, bir anlamda ‘ruh’unu anlayabilmektir. Bunun için öncelikle, bu dönemde çıkmış dergiler tespit edilmiştir.

1950-1960 yılları arasında yayın hayatında olan dergiler A, Açık Oturum, Ağaç, Arayış, Beraber, Beş sanat, Çağıltı, Diyelim, Doğu ve Batı, Emek, Esi, Esin, Galeri, Yaprak, Kervan, Küçük Dergi, Kültür Dünyası, Mavi, Nasır, Onüç, Sanat Yolu, Seçilmiş Şiirler Dergisi, Son Mavi, Şairler Yaprağı, Şiir Sanatı, Şimdilik, Türk Düşüncesi, Türk Sanatı, Varan, Yankı, Yenilik, Yeryüzü ve Yosun’dur.

1960-1970 yılları arasında faaliyet gösteren dergiler ise; Alan 67, Ataç, aydınlık, Beşgen, Cep Dergisi, Çaba, Çağdaş, Çatı, Defne, Değişim, Dernek, Devinim 60, Diriliş (Ankara), Diriliş (İstanbul) Dönem, Düzlem, Ece, Emek, Evrim, Güney, Ilgaz, İmece, Kök, May, Meltem, Otağ, Özgür, Özleşim, Papirüs, Soyut, Şiir Sanatı, Şiir, Türk Kültürü, Yapraklar 64, Yaşamak, Yeni Dergi, Yeni Gerçek, Yeni Edebiyat, Yeni Eylem, Yeni İnsan, Yordam, Yorum ve Zeren’dir.

Bunların dışında, Varlık, Büyük Doğu, Yücel, KaynakSeçilmiş Hikâyeler Dergisi ve Tercüme dergileri, 1950 öncesinde yayın hayatına adım atmış, 1950’lerde Yücel, Kaynak ve Seçilmiş Hikâyeler Dergisi dergileri dışında diğer üç dergi 1960’larda da yayın hayatında olmuşlardır. Dost, Çağrı, Forum, Hisar, Sanat Dünyası, Türk Dili, Yeditepe, Yelken, Yeni Ufuklar 1950’lerde yayın hayatına girmiş, 1960’larda da çıkmaya devam etmiş dergilerdir.

1950-1970 yılları arasında çıkmış bu dergilerde şiir hakkındaki yazıların incelenmesi sonucu; bazı dergilerin, konuların ve eleştirmenlerin öne çıktığı görülmüştür. Çalışmanın konu başlıkları da bu incelemeye göre belirlenmiştir. Dergilerdeki yazılardan hareketle, Türk şiirinin o dönemdeki gelişiminin ve değişiminin hem dergilere nasıl yansıdığı hem de dergilerin bu gelişim ve değişimde nasıl bir rol oynadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.

Hande KARAPINAR

More articles from this author

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

KAHRAMAN TÜRK KADINLARI
Hayme Ana'nın -hem kan bağı hem de can bağı ile- torunlarından olan kızım Meryem Ülkü'ye ithaf ederim. -Ödül Töreni Konuşması- Kayı Boyu Derneği ve Dergisinin Değerli Mensupları, Kıymetli Hâzirûn, Hanımefendiler, Beyefendiler,  Bu akşam böylesine nezih ve anlamlı bir toplantıda...
BASAT'IN TEPEGÖZ'Ü ÖLDÜRMESİ
Meğer Hanım bir gün Oğuz otururken üstüne düşman geldi. Gece içinde ürktü göçtü. Kaçıp giderken Aruz Koca'nın oğlancığı düşmüş. Bir aslan bulup götürmüş, beslemiş. Oğuz yine zamanla gelip yurduna kondu. Oğuz Han’ın at çobanı gelip haber getirdi, der: Hanım sazdan bir aslan çıkıyor, at vuruyor,...
ZİYA GÖKALP - ÖTÜKEN ÜLKESİ (İNCELEME)
"Türk gençleri yalvardılar Hakan'a:Boru çaldır, ruhlarımız uyana...Cenk edelim, yayılalım cihana: -Yayılmaktır Türk soyunun turası!Böyle diyor Oğuz Han'ın yasası! Hakan dedi: "Anayurt'tan bıkılmaz,Boş bulunup eve düşman tıkılmazYabancılar çıkarılır, çıkılmaz." -Toplanınız: vatanınız...
 İSLÂM VE ŞİİR
Cahiliye döneminde Arap şiiri çok gelişmiş, belli bir yetkinliğe ulaşmıştı. Arap şairler güzel söz söylemek için birbirleriyle çeşitli ortamlarda yarışırlardı.  Övgü ve yergide sınır tanımayan şairlere gaipten haber veren kâhin gözüyle bakılıyordu. Uygun olandan uzaklaşma anlamına gelen ifrat...
İHANET - ZEYNEP ÖZKİŞİ
İçimdeki yenilmesi,engellenmesi imkansız öfke halimle alakam yokmuş gibi.... Vakur, gururlu olgun bir hanım duruşuyla sanki kızgın, kırgın değilmiş,dayanabiliyormuş, canım acımıyormuş, gibi, etkilenmemiş, defalarca ölmemiş gibi dimdik ayakta duruyorum.   Karşımda ki yeni yetme sayılan,...
HÜRRİYET
Hürriyet, havalı Hürriyet. Yürüdüğü zaman yeri göğü titreten, belediye reisinin karısı Hürriyet. Deniz kenarındaki muhteşem köyümüzün  belediyelik olduğu zamanlardı. Çok göç verdik. Kıymete bineceğini bilselerdi kimse göçmezdi. Sonraları muhtarlık oldu. İlçeye bağlandık. Haritadan da...
prev
next

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR VE MEZARINDAN KALK…

V. ÖZGE YÜCESOY

Roman, kendini her türden inancı sorgulayan ve tuhaflıklara tapan bir genç olarak tanımlayan Şevki Bey’in eski dostlarından Kadri Bey’le karşılaşması ile başlar. Ayaküstü yaptıkları sohbette Kadri Bey, şehir hayatından sıkıldığını...

EDEBİYATIMIZDA BİR DEV: YAHYA KEMAL BEYATLI

Ali_Alper ÇETİN

Rü’yâ gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle,       Her ânını, her rengini, her şi’rini hazdan. Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle! Bir gün, bir uzak hâtıra özlersen o yazdan Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin: Geçmiş...

ŞİİR(NAZIM) TÜRLERİ

Edebiyat Dunyamız

Şiir: Duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak, çekici bir dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasıdır. Şiiri düz yazıdan ayıran ölçü, mısra, ahenk gibi unsurlar vardır. Nazım (şiir) biçimindeki yazılara...

DİLAVER CEBECİ

Edebiyat Dunyamız

15 Temmuz 1943'te Gümüşhane'ye bağlı Kelkit ilçesinin Dayısı köyünde doğdu. Ailesinin Kırıkkale'ye göçmesi üzerine ilkokulu orada tamamladı. Ortaokulu Merzifon ve Mersin askeri okullarında, Kınkkale'de başladığı lise öğrenimini Erzincan'da  tamamladı(1966). Ankara Üniversitesi İlahiyat...

SOYLU ÇEHRELER - Bestami YAZGAN

"Şairleri haykırmayan bir millet;Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir...."Diyor Mehmet Emin...

MASALSIZ TOPLUM VE OKULDA DEĞERLER …

Halk kültürüne bağlı sözlü bir anlatım türü olan masallar, çocukların eğitiminde...

MEHMET AKİF ERSOY’DA HÜZÜN

Tabut Eller Üstünde Dostu da düşmanı da onun çok yüksek bir...

BİLGİ VE ZENGİNLİK

Doğu’nun büyük bilgesi Sadi Şirazi, Gülistan isimli eserinde bilgi bahsini anlatırken...

DEĞİŞİM

Son yıllarda değişimin üzerinde o kadar çok konuşuldu ki. Değişim, değişti...

HİKÂYELERİNİN GÖZÜNDEN BALKANL…

Ömer Seyfeddin, Edirne Askerî İdâdîsi, 1899 Yanya Kalesi’nin savunması sırasında esir düştüğü...

SİS (TAHLİL) - TEVFİK FİKRET

Sarmış yine âfâkını bir dûd-ı munannid, Bir zulmet-i beyzâ ki peyâpey mütezâyid. Tazyîkının...

İNSANIN TAŞRASI-IV

Elias Canetti, Kurtarılmış Dil adlı yapıtında, “Hiç kimsenin ardında bir şey...

HALİL SOYUER

Benim şiir ve edebiyata karşı merak sarmamda, Behçet Kemal Çağlar’m 1949...

TÜRK DÜNYASININ ORTAK KİMLİĞİN…

Turan adıyla ülküleştirdiğimiz (idealize ettiğimiz) Türk Birliği’nin kurulması durumunda Ortak Türk...

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ

 Her sanat alanın kendine ait bir sosyolojisi vardır. Sanat, doğrudan kişi...

RIZA TEVFİK

Filozof Rus Tevfik’in ölümüne iki yüzden acımalıyız: Birincisi, halk ş¡irinin her...

DİVAN EDEBİYATI VE KAVRAMLAR - 4 (…

a. Biçimlerine göre • Divan şiiri, nazım biçimleri bakımından zengindir...

NE BAYRAMLAR GÖRDÜM

Hiç düşündünüz mü bilmem, normal bir insan ömrüne kaç bayram sığar? Hemen...

1970’E DEK TÜRKİYE’DE EDEBİYA…

Basın ve yayıncılık, Avrupa’da burjuvazinin oluşumu ve modernite süreci ile yakından...

Musin İlyas SUBAŞI

  25 Temmuz 1942'de Şarkışla'da doğdu. İlkokulu doğduğu yerde,(1956), orta ve liseyi...

YAHYA KEMAL TAŞTAN - BALKAN SAVAŞL…

Yahya Kemal TAŞTANÖtüken Neşriyat, 2017 Âdeta Balkan İmparatorluğu addedilebilecek Osmanlı Devleti’nin son...

CENGİZ DAĞCI'DA VATAN - 4

“Bismillahirrahmanirrahim... Bizim Savaşçı'nın-İhtiyar Savaşçı-(1) öyküsü de burada başlıyor işte: Silahsızdı gayrı. Uzak savaşlardan...

İSTANBUL'UN ORTA YERİ YÜREĞİM

Bir şekilde yolu İstanbul’dan geçmeyen, şair, yazar, düşünür, eleştirmen, devlet adamı...

NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU İ…

Soru : Eski şairlerden ve yaşayanlardan sevdikleriniz kimlerdir? Cevap : Bu soru...

Yahya Kemal'de Türk Müslümanlığ…

Kendisini iyi tarif etmiş, kimlik konusunda tereddütlerini aşmış, kimlik unsurlarını berrak...

GÖKYÜZÜNDEN AYAK UCUNA

Hafif bir rüzgâr alnımı, gözlerimi yanaklarımı yalayıp geçiyor. Rüzgârın hafif tınısı...

LÂMELİF - SAHURA YAĞMUR ARICAN

“Varlığın bana yetmezken, yokluğunla avunmak zorundayım.” der Mevlâna… Ve ekler; “Ya al götür...

CENAB ŞAHABEDDİN’İN “SENİ D…

İner şeb-i tabîatın       a         şeb: Farsça’da gece İner leb-i müzehhebi   b   ...

DOSTLUK, KARDEŞLİK VE SEVGİYE AÇ…

  Onüçüncü yüzyıl Anadolusu, tasavvuf ve düşünce tarihimizde önemli bir aşama, bir...

'ÇOK DEĞERLİ' ŞAİR VE YAZAR ARK…

a) Unvan kullanmaya pek itibar etmeyin. Özelikle 'eğitimci yazar', 'yazar /...

ÖMER SEYFETTİN VE TOS

(28.2.1884 - 6.3.1920) Doğ.: Gönen - Ölm.: İstanbul Cumhuriyetten önceki edebiyatımızın hikâye alanındaki...

TOPLUMU BÜYÜTEÇLE GÖZLEYEN ROMAN…

Elli yıllık yazı hayatında, elliye yakın eser veren tanınmış romancımız Hüseyin...

BURHAN TOPRAK

“Yunus Emre’yi bulmadan önce, Türk edebiyatının havasında bunalıyordum. Yunus Emre, Türk...

İLHAN BERK’İN İCAT ETTİĞİ B…

Deneme, günlük, eleştiri, otobiyografi, hatıra, gezi yazısı gibi farklı türlerdeki kalem...

Hafıza Yanılmaları ve İki Ayrı …

Hafıza adlı kitabında, hatırlama süreciyle ilgili temel deneysel bilgileri veren Prof...

Ayşe YAZICI YAVUZ

Ayşe YAZICI YAVUZ 1980 Niksar doğumlu.  2003 yılı, Osmangazi Üniversitesi, Türk Dili ve...

ÖMER KAPLAN KOZANOĞLU

1973 yılında Adana Feke’de doğdu. Köy ilkokulundan sonraki eğitim hayatını parasız...

Orhan Seyfi Orhun

Orhan Seyfi Orhon (d. 23 Ekim 1890, İstanbul - ö. 22...

DİVAN EDEBİYATINDAN SEÇMELER

Baki’den Kadrini sengi musallada bilüp ey Baki Durup el bağlayalar karşında yaran saf...

GÖNÜLLER FETHETMEK

Ruhun derinlerinde yeşeren bin bir baharın adıdır gönül. İnsan, Allah’a gönül yoluyla...

SORULARA CEVAPLAR

Dâhilîdir sadme.. hâriçten değil.. aslâ değil! Sonra, olmaz ez-kazâ dünyâda bir şey...

HAYY DEDİM VE DİRİLDİM - SALİHA…

"Hani Ahmed er-Rüfaî Hazretleri'nin 'aşk, aşk, aşk' diyerek sema ederken kaybolması...

NUREDDİN YILDIZ HOCA'NIN YILDIZI IT…

Tabloda bir hoca…Arkasındaki kütüphanede hadis, siyer, fıkıh ve tefsir gibi okunmayan...

NEFHA ŞEYH SADREDDİN KONEVİ ESİN…

13.yüzyıldan günümüze huzur, muhabbet nefesleri. Bir Hazine'ye Şeyh Sadreddin Konevî'ye yaklaşım...

KÖYÜMDEN... GÖNLÜMDEN...

Mehmet Ragıp Karcı Ağabey dün emanetini teslim etti. Yıllar önceydi. Rahmetli Rasim Köroğlu...

NASRETTİN HOCA’DAN BİR FIKRA

Fıkraları sevmeyen var mıdır, sanmam. Çünkü fıkralarda her insana hitap eden...

ANADOLU’NUN YİĞİT SESİ: DADALO…

Ali Alper ÇETİN Toros dağlarının başı dumanlandı mı bir kez, Avşar Türkmenlerinde...

İBNİ SİNA’YA GÖRE RETORİK VE …

 Türk-İslam dünyasının en önemli bilginlerinden olan İbni Sina (980-1037); felsefe, matematik...

Çok okunan büyük yazarımız: RE…

Çok okunan büyük yazarımız, Anadolu’yu şehirleri ve insanlarıyla çok iyi tanıyordu...

ÖZER RAVANOĞLU

Dün (23.10.2019) bir telefon geldi baktım arayan Özer Ravanoğlu Ağabey. "Eskişehir'e...

Muhakemetü'l Lügateyn Nedir?

Ali Şir Nevai’nin yazdığı, kelime anlamıyla “İki dilin kıyaslanması” anlamına gelen...

PARNASİZM

*Romantik şiir anlayışına tepki ile Fransa’da ortaya çıkmıştır. *Doğal güzelliğe ve...

SANATTAN BİLİME, RUHTAN HÜCREYE P…

Ahmet Arvâsî Kendini Arayan İnsan adlı eserinde akıl-zekâ-vahiy konusunu işlerken şöyle der: “İnsan...

MELENGİCİN GÖLGESİNDE - METİN S…

Melendiç nedir? Gölgesinde neler olmaktadır? Metin Savaş "Zemheri Kuyusu etrafında kurduğu...

KİM KİME/NEYE EMANET

Sözlüklerde ‘emanet’ kavramına “Güvenilir birine saklanması veya birine teslim etmesi için...

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu

Adını Türk edebiyatına “Destan Şairi” olarak yazdırmış bir büyük ismi: Niyazi...

Namık Kemal'e Göre Üç Dikkat

Tanzimat döneminin topluma ve dünyaya en açık kalemlerinden biri Namık Kemal’dir (1840-1888)...

GÖZYAŞI ÇEŞMESİ -SEVİNÇ ÇOKU…

Kırım'daki Gözyaşı Çeşmesi ve Kırım Giray Han ile Dilara Bikeç'in efsanevi...

TANZİMAT EDEBİYATINDA TİYATRO

Tanzimat Osmanlı toplumunda büyük değişikliklerin olduğu, Osmanlı aydınının yüzünü tamamen Batı’ya...

HAK SÛRETİDİR İNSÂN!

İnsân!Gündüz yürürken diri, uykuda ölü...İnsan!Nefsiyle ölü, gönlüyle diri...İnsan!Bir elinde aklı, diğerinde...

VİRÜS MEKTUBU

(Sizden sonra adalet duygusuna hâlâ önem veren, kendisinden başka şeyleri de...

TÜRK BAHADIRLARININ ORTAK ADI: ALP

Göçebelik hareket ve canlılık ister. Göçebeliği hayat tarzı olarak seçen toplumlar...

İNCE HACI’NIN AĞITI (CERİT -AV…

Toros Dağlarının başı dumanlandı mı bir kez, Cerit,  Avşar Türkmenlerinde bir...

VİTAMİN VE AFYON OLARAK ATLANTİS …

Biz bu yazımızda Atlantis kıt’ası söylencesine farklı bir açıdan bakacağız. İşbu...

BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR ve TÜRK …

KLASİSİZM yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan bir akımdır. BOILEAU bu akımın kurucusu olarak...

PRUSA'DA AŞK OKUMALARI

(’Ey oğul, beni şu şol gümüşlü kümbete koyasın.) Takvimden bir sayfa daha...

MEVLEVÎ ROMANI HAKKINDA -YAN FAKAT …

       A.Yılmaz Soyyer; Türk Sosyolojisinin  Başlangıcında Bedi Nuri, Sosyolojik Açıdan...

TÜKKÇENİN TARİHÇESİ ve ZENGİN…

DİLLERDE ZENGİNLİK. — Bugün konuşulan dillerin sayısı binlere varır. XIX. yüzyılda dil...

TANRI DAĞLARININ TÜRKÜSÜ: BOZKUR…

TANRI DAĞLARININ TÜRKÜSÜ BOZKURTLAR Hüseyin Nihal Atsız Ötüken Yayınlar Hazırlayan: Burcu SESLİ Tarih, edebiyat, mitoloji...

ARİF NİHAT ASYA BAYRAK ŞAİRİ

(Bayrak Şairi) Hani bir şiir vardı, şöyle başlardı: “ Ey mavi göklerin beyaz...

Âşık Reyhânî

1932 yılında Hasankale’nin Alvar köyünde doğan Reyhanî’nin asıl adı Yaşar Yılmaz'dır...

CAN ÖZGÜR’ÜN BİTMEYENLER’İ

  Prof. Dr. Can Özgür’le yaptığımız bir söyleşide şiiri ve şairliği konusunda...

CEZERİ’DEN AZİZ SANCAR’A TÜRK…

Gençlik söz konusu edildiğinde, doğru yanlış bütün düşünceleri ele alırken, gerçekçiliği...

SAİT FAİK ABASIYANIK VE KAŞIKADAS…

23 Kasım 1906-11 Mayıs 1954 Sait Faik, Bursa Lisesi'ni bitirdikten (19.8) sonra...

MUHARREM DAYANÇ - KENDİMİ KAZDIM …

KENDİMİ KAZDIM Sizde nihayet bulmayan veya sizde başlamayan hiçbir sözün, işin, hayalin...

Hüma Kuşu Yükseklerden Ses Verir

Efsanevi kuşlardır; anka, simurg, hüma ve kaknüs.. Anka Arapların, Simurg İranlıların, Hüma Türklerin kültürlerinden...

DENEYELİM Mİ?

Hayat öyle güzel ki ... Öyle güzel ki yaşamak. Yaşadığının farkında...

AHMET CEVDET PAŞA’DA DİL TASAVVU…

İnsanoğlunun anlam dünyasını şekillendiren dil, düşünce ve mantık kurgusudur. Bu noktada...

SEVGİ DİLİ

Ahmet URFALI “Ben gelmedim dava için, Benim işim sevi için” Yunus Emre, bütün insanlığa...

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYAT…

Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinden önceki dönem, tamamen bir sözlü edebiyat karakteri...

ÂŞIK EDEBİYATINDA “BADE İÇME…

Türk Dil Kurumu‟nun Türkçe Sözlüğünde, “Şarap, içki” (TDK. 2005: 174) olarak...

Osmanlı Cadısı-Barış Müstecapl…

Barış Müstecaplıoğlu Barış Müstecaplıoğlu Osmanlı Cadısı’nda uçan arabalarla leventleri, robotlarla semazenleri sıradışı bir...

YAZMAYA NERDEN BAŞLAMALIYIM?

Yazmaya başlamadan önce ne yaptığımızı ve ne amaçla yaptığımızı bilmek gerekir...

Yetik Ozan

YETİK OZAN (TURGUT GÜNAY) Yetik Ozan’ın asıl adı Turgut Günay’dır. Ancak o...

BÜYÜK KAFKAS SÜRGÜNÜ’NDE VATA…

Rus çarlığı, asırlarca coğrafî konumu gereği, önce Karadeniz'in kuzeyini ele geçirmek...

CENGİZ AYTMATOV

(d. 12 Aralık 1928, SSCB - ö. 10 Haziran 2008, Almanya)...

İSKENDER PALA’NIN ŞAH VE SULTAN …

Çalışmamızın konusu olan Şah ve Sultan romanı, 16. yüzyılda Türk tarihinin...

Aşık Sefil Selimi

Aşık Sefil Selimi, Asıl adı Ahmet Günbulut (d. 26 Ağustos 1933...

KALENDERİ BİR ŞAİRİN DİVANI‟…

Kalender kelimesi sözlükte “dünyadan elini çekip başıboş dolaşan (derviş); dünyadan elini eteğini...

AZ ZAMAN ÇOK EDİRNE

Edirne’deki bir yılım bir ömre mal oldu. Şimdi anlıyorum ki üniversite...

YİNE TASAVVUF

Kelam, Allah tarafından kulu ve elçisi vasıtasıyla gönderilen kitabın, zamanlarının ihtiyaç...

MİLLİ EDEBİYAT (1911 - 1923)

1911 yılında Selanik’te çıkan “Genç Kalemler” dergisinde Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan”...

DİL VE KİMLİK

Kuzey Amerika Kızılderililerine göre kişinin hastalanması demek, ruhunun alınarak uzaktaki bir...

NAMIK KEMAL - HÜRRİYET KASİDESİN…

HÜRRİYET KASİDESİ1. Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik...

BİR KADEHLE BİZİ SÂKİ GAMDAN Â…

Bir kadehle bizi sâki gamdan âzâd eylediŞâd olsun gönlü anın gönlümü...

PROF.DR. RAHMİ KARAKUŞ İLE FELSEF…

Değerli Hocamız Prof.Dr. Rahmi Karakuş ile “Felsefe, dünya görüşü, ideoloji, Türk...

SAYI - 3 SOĞUK VAGONLAR, MÖSYÖ SU…

Sayı: 3 Miladi takvime göre 27 Şubat 1911 tarihine rastlayan haberin başlığı...

KÜLTÜRÜ GÜNCELLEME ve YENİDEN M…

Kadim şehirler başlarını ulu dağlara, ovalara, denizlere ve nehirlere yasladıkları günden...

DÖRT İNSAN TİPİ

Hayaca verdikleri mâna bakımından insanları dört tipe ayırmak mümkündür: 1. Keyif adamı, 2...

MEHMED AKİF'E DAİR-5: HESABA ÇEK…

(Geçen sayıdan devam)   c) Aile Bağlarının Zayıflaması, Maziye Saygısızlık, Ahlakî Zaaf:  Düşünce yapısı...

GÜVENİLİR OLMAK

‘Güvenme dostuna saman doldurur postuna,’, ‘Güvenme varlığa düşersin darlığa’ sözlerini günlük...

SOSYAL SERMAYE

İnsanlar güce tabi olmak isterler. Bu, içinde bulunulan toplumun ahlaki normlarına ters...

Behçet Necatigil (GÖNÜL)

(d. 16 Nisan 1916, İstanbul - ö. 13 Aralık 1979, İstanbul)...

SANATIN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ

 Sanat; ‘’bir duygunun, tasarımın, güzelliğin vb. dışa vurumunda, anlatımında kullanılan  yöntemlerin...

EY NAZLI HİLAL

Türk kozmogenisinde güneş, hilal ve yıldızın önemli bir yeri vardır.Bu yüzden...

TREN-KAPI-MELEK

Cevabında kaybolduğum sorular, eşiğinde kalakaldığım hayaller içindeyim.Dışımda akan bir dünya, içimde...

AHMET TUFAN ŞENTÜRK

Ahmet Tufan Şentürk’ü, ta 1950’li yıllarda tanıdığımdan beri, onu hep sanat...

CENGİZ AYTMATOV ÜZERİNE

Aytmatov, 1928 yılında Bişkek’e bağlı Şeker Köyü’nde doğdu. Babası Törekul Aytmatov...

ANKARA – ENKARA

“Sağlığında köyden su kenarında bir tarla, bir ev, iki de inek...

GİRDİM GÖNÜL ŞEHRİNE

Her kentin de tıpkı insanlarda bulunduğu gibi bir kimliği ve bir...

HASRET DAMLALARI -MENSÛRELER-

Sivas’ta Her Şey Üşüye Üşüye Büyür  Saadettin Yıldız, Hasret Damlaları -Mensûreler-, Ötüken...

Şerife Gündoğdu'nun Vuslatı

Vuslat; ulaşma, erişme, kavuşma, buluşma, beraber olma anlamlarına gelmektedir. Vuslatın zıt...

Âşık Seyrâni

 19. yüzyılın en önde gelenâşıklarından biri olan Seyrânî Develilidir (eski adı Everek)...

ATİLLA'NIN KALKANI - HASAN ERDEM

Hasan ERDEM Ötüken Neşriyat Daha önce kaleme aldığı “Şar Dağının Kurtları”, “Argos Kalesi”...

YEMEN (BÜYÜK TÜRK MEZARLIĞI)

 - Yemen’e gidip de dönebilen dedem Gazi Ahmet ÇAVUŞ’un aziz hatırasına- Yemen...

DİLAVER CEBECİ

15 Temmuz 1943'te Gümüşhane'ye bağlı Kelkit ilçesinin Dayısı köyünde doğdu. Ailesinin...

SAĞIM SOLUM SOBE, SAKLANMAYAN EBE

Kim ebe kim sobe belli idi. Yağ satardık, bal satardık; ancak...

KAOSTAN KOZMOSA

 ‘’Evvel ahir dünya Türk'ün olacak.’’Zelimhan Yakup Kaos ve kozmos kelimeleri daha çok...

İNSAN,RUH VE SONSUZLUK

Teoloji, metafizik ve felsefe yaradılış konusunu farklı bakış açılarıyla açıklamışlardır. Kur’an-ı...

TÜRK KADINI'NDA VATAN -2

Çanakkale Savaşında Almanya ve Yeni Zelanda arşivlerinde Çanakkale savaşlarına katılan askerlerin...

Milli Kültür Mes'eleleri ve Maarif…

Samiha Ayverdi KUBBEALTI NEŞRİYAT Yazar, bu eserinde Türk gençliğinin, millî ve...

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI

SÖZVARLIĞI NEDİR ? Bir dilin sözvarlığı denince, yalnızca o dilin sözcüklerini değil;...

TÜRKÇE'DEKİ VATAN - 4

Prof. Dr. Nurullah ÇETİN beyin “Milli Doğruluş Yeniden” isimli eserinden “Milletleşme sürecimizin...

AHMET KUTSİ TECER VE TİYATRO EDEB…

Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyat tarihi içerisinde şairliğinin yanında, tiyatro yazarlığı...

PROF.DR.CAN ÖZGÜR

1962 Eskişehir doğumlu. İlk, Orta ve Lise tahsilimi Eskişehir’de tamamladı. 1985...

TÜRK MİTOLOJİSİNDEKİ ANA TANRI…

Her toplumun mitolojisinde bir Ana Tanrıça muhakkak vardır. Ana Tanrıça kültü...

Yeşil Çeşme

Beni o büyük çocuklar karşında koruyan diyemem ama hiç olmazsa teselli...

Könçek Dönderme

 —Hadi hazırlan da gideli.  —Tamam deyip fırladım. Birkaç gün önceden sözleşmiştik. Hazırlanıp Seyfi’yle...

GÖNLÜMDEN...

Uzun yıllar önce bir türkü dolanırdı dilime; "Vay göresim geldi Berçenek seni,Dumanlı...

SEYREKBASAN

SEYREKBASAN (1919 - 1984) Türkünün konusu insan... İnsanın başından geçenler, insanın başına gelenler...

BİR TEPSİ BAKLAVA

İşte yine diğer günler gibi sıradan bir gün başlıyor. Ocak ayının...

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYAT…

Türklerin İslamiyet'e girmeden önce meydana getirdikleri edebiyattır. Başlangıçtan 11.yüzyıla kadar sürer...

Bahattin Karakoç

1930 yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlköğrenimini memleketinde yaptı. Adana Düziçi...

İsmail Hami Danişmend

Anadolu Danişmendli Beyliğini kuran Melik Danişmend neslinden  olduğu bilinen  İsmail Hami...

DEVLET ANA VE OSMANCIK ROMANLARINDA …

GirişDevlet Ana, Kemal Tahir’in ilk basımı 1967 yılında, Osmancık ise Tarık...

MUTFAKTAKİ VATAN - 1

MIHLAMA(MIKLAMA-MUHLAMA-MUĞLAMA-BIKLAMA-KUYMAK)DA VATAN Bu derleme, mıhlamanın lezzetini bizlere tattıran Muhterem Teyze Annem Pakize...

CAMİ AVLUSUNA .....

Trafik kazası, bir kara yolu taşıtının diğer bir taşıta, yayaya, hayvana...

MEHMET ÇAKIRTAŞ

“Aşık tarzı söyleyişe hakikî bir aşkla sarılarak, bu tarza yeni bir...

"NE İÇİNDEYİM ZAMANIN"

Şiirimizde, zor yazan ve kendi yazdıklarını zor beğenen şairler arasında Tanpınar'ın...

TÜRKÇENİN MİSAFİRLERİ (DIŞTAN…

-Zaim Hajdarevic’e ithaf- Siyasi sınırlarının dışında kendi dilini, kültürünü, edebiyatını anlatma-öğretme çabası...

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL - HAN DUVARLA…

Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı, Bir dakika...

3000 Türk Motifi

Gürbüz Azak BOĞAZİÇİ YAYINLARI Alemler, İşleme, Çini, Taş İşçiliği, Damgalar, Cilt­Kitap...

HOCAM HAKKI TARIK BEY

Üstad Necip Fazıla göre, Hakkı Tarık Us: "Her işte kılı kırk...

ÇAM KOZALAĞININ İSYANI - ÖYKÜ

Çam ağacı mutluluk içinde yemyeşil ormanda, sarı yıldızların altında huzurlu yaşıyordu...

BENİM TRENLERİM

Küçük dünyamın en gizemli aracıdır tren. Bazen oyuncağım olur oynadığım, bazen...

NECİP FAZIL KISAKÜREK - SAKARYA T…

Şiir, yan anlamları çoğaldıkça, günlük dilden bambaşka bir mecraya geçtikçe, yeni...

ANADOLU’NUN SESİ: KARACAOĞLAN

Üçyüz yıl önce Karacaoğlan derler bir ozan, ses olmuş telden, söz...

ANADOLU KORKU ÖYKÜLERI / 3 - YILGA…

Anadolu Korku Öyküleri III – Yılgayak, serinin yepyeni, genç ve güçlü...

Kırmızı Kitaplar

Ötüken Yış
GÜNEŞLİ BİR NÎSAN GÜNÜ
Turgut GÜLER
Türk Felsefesi
Kırmızı Yazılar
GÜN BATIMI
ERMENİ TEHCİRİ SIRASINDA SAĞLIK SORUNLARINA KARŞI ALINAN TEDİRLER VE UYGULAMALAR
GURBET YOLU

BİYOGRAFİ

PROF. DR. TAMİLLA ABBASHANLI ALİYEVA

Edebiyat Dunyamız

Öykücü, edebiyat araştırmacısı. 1951, Beylekan bölgesi / Azerbaycan doğumlu. Tam adı Tamilla Abbashanlı-Aliyeva. 1951 yılı Temmuz ayının 20.günü Azerbaycan Aran Karabağ bölgesinde Beylegan şehrinde dünyaya geldi. Anne ve babasını erken kayıp etmiş, teyzesinin...

TALÎBÎ COŞKUN

Abdullah SATOĞLU

Halk Edebiyatımızda, nasıl ki “Kerem” denince hemen “Aslı”yı, “Mecnûn” denilince “Leylâ”yı hatırlarsak, XX. yüzyılın ünlü Halk Şairi “Talibî” Coşkun da, edebiyatımıza yeni bir isim kazandırdı; “Keklik Emine”... Ne şehirli oldum ne de...

Osman Olcay YAZICI

Edebiyat Dunyamız

Şair, Yazar ve Gazeteci. Gazeteci yazar Osman Olcay Yazıcı 1953 Trabzon Sürmene doğumluydu. Osman Olcay Yazıcı, 1953’te Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Küçükdere Nahiyesinin Yukarıovalı köyünde, Molla Temel’in oğlu Ahmet ile Ali...

İDEALİST BİR MUALLİM: NURETTİN TOPÇU

Edebiyat Dunyamız

Cumhuriyet devri fikir hayatımızın en önemli simalarından birisi de hiç şüphesiz ki Nurettin Topçu’dur. O, daha çok bir fikir adamı, felsefeci ve ahlakçı olarak tanınmakla beraber aynı zamanda bir hoca...

NURETTİN TOPÇU

Abdullah SATOĞLU

Türk gençliğinin ve memleketin birçok meselelerine, milliyetçi bir görüşle koyduğu isabetli teşhisleri ve çeşitli konulardaki edebî ve İlmî yazılarını 1950’den bu yana, büyük bir zevk ve takdirle takibettiğimiz, Nurettin Topçu’yu...

Gökhan Akçiçek

Edebiyat Dunyamız

Şair ve yazar. 15 Mart 1961’de Ordu’da doğdu. Aslen Alucra’nın Karaağaç Mahallesi’ndendir.  İlkokul dördüncü sınıfa kadar Güzelordu İlkokulu'nda eğitim gördü. Öğretmeninin İstiklal ilkokuluna tayin olması ile bu okula nakil aldırdı...

50. Yıl Marşı Şairi: Bekir Sıtkı Erdo…

Edebiyat Dunyamız

 Cumhuriyet devri Türk edebiyatının önemli şairlerinden Bekir Sıtkı Erdoğan 24 Ağustos 2014 tarihinde vefat etti. Erdoğan “Kışlada Bahar” ve “Hancı” şiirleriyle tanınıyor. Hatta denilebilir ki bu şiirlerin şöhreti şairini de...

Mehmet Zeki Akdağ

Edebiyat Dunyamız

 Şair (D. 28 Haziran 1929, Göktepe kasabası / Sarıveliler / Karaman – Ö. 29 Ağustos 2018, İstanbul) 28 Haziran 1929 tarihinde Karaman ili Sarıveliler kazası Göktepe kasabasında doğdu. Göktepe İlkokulu 1943...

Halit Fahri Ozansoy

Edebiyat Dunyamız

(12 Temmuz 1891, İstanbul - 23 Şubat 1971, İstanbul),Şair, gazeteci, oyun yazarıdır. Aynı zamanda 40 yıl edebiyat öğretmenliği yapan Halit Fahri hece ölçüsünün beş şairi arasında yer alır, Ozansoy, başta...

ÖYKÜ / ROMAN

ANKARA’LI ARABACI İSMAİL VE MUSTAFA KEMÂ…

Batı Cephesinden yeni dönmüştü. İşler iyiye gitmiyor canı sıkkındı. Akşamları dostları ile eski Ziraat Mektebinin binasında toplanıyorlar bazen sabahlara kadar konuşuyorlardı. Meclis tartışmaları da onu çok yoruyor, sağlığı da kötüye...

REFİK HALİD KARAY - ZİNCİR

İşsiz, güçsüz kaldığım gurbet ellerinde köşe pencerem, kendimce Abdülhak Hâmid'in "Kürsü-i temaşa *"sı yerine geçerdi. Yabancı memleketlerde bir kasabaya sokulup uzun süre yaşamaktaki ezginliğin ne olduğunu bilir misiniz? Beş, on gün...

ANKARALI ARABACI İSMAİL VE MUSTAFA KEMÂL -…

Matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Bey o akşam Mustafa Kemâl’i de dostlar meclisine götürmüştü. Bir arkadaşı Niyazî Mısrî’nin"Kırık bin pâre[1] eden şîşe-i kalb[2]i celâlindirYine her pâresinde görünen rûy-i cemal[3]indir Nicesi baksın etrafa ya...

ALFABE MÜELLİFİ AHMET HİLMİ GÜÇLÜ

Küçüklüğümden beri en büyük idealim olan "Gazetecilik" mesleğine atılmam "Alfabe Müellifi" Ahmet Hilmi Güçlü Hocanın tavassutu ile mümkün olmuştu. Hocanın o zaman "Hakimiyet" gazetesinde başyazı yazdığını biliyordum. 8 Kasım 1951 günü...

ÖMER SEYFETTİN VE TOS

(28.2.1884 - 6.3.1920) Doğ.: Gönen - Ölm.: İstanbul Cumhuriyetten önceki edebiyatımızın hikâye alanındaki en büyük ünü ve değeri, şüphesiz, Ömer Seyfettin'dir. Ömer Seyfettin, Edirne Askerî İdadisi'nde ve Harbiye'de okudu. Subay çıktı. Yurdun çeşitli...

İHANET - ZEYNEP ÖZKİŞİ

İçimdeki yenilmesi,engellenmesi imkansız öfke halimle alakam yokmuş gibi.... Vakur, gururlu olgun bir hanım duruşuyla sanki kızgın, kırgın değilmiş,dayanabiliyormuş, canım acımıyormuş, gibi, etkilenmemiş, defalarca ölmemiş gibi dimdik ayakta duruyorum.   Karşımda ki yeni...

SABAHATTİN ALİ _ SIRÇA KÖŞK

Bir zamanlar boş gezmeyi iş yapmaktan çok seven üç arkadaş varmış. Bugünden yarına geçinmek, gittikleri yerlerin birinden yüz bulsalar, beşinden kovulmak canlarına tak demiş. Alın teriyle kazanıp gönül rahatlığıyla yemeyi...

HALİDE EDİP ADIVAR - HİMMET ÇOCUK

Elvanlarda ihtiyar bir kılavuz aldık. Köy kısmen yanmış, perişan, herkes fersiz ve şaşkın gözlerle kamyon denilen canavarın bir lüzum görüntüsüne bakıyordu. Herkesin ruhunda sonu gelmeyen meşakkatin, açlığın, her günün gizli...

ANKARALI ARABACI İSMAİL VE MUSTAFA KEMÂL -…

Matematik hocası Yüzbaşı Mustafa’nın nasihatleri ile Mustafa Kemâl’in annesine dargınlığı kalmamıştı. Artık Selanik’teki çocukluk günleri güzel geçmekteydi.  Ara verdiği kitap okumalarına devam ediyor, yaşına uygun hemen hemen her eseri ister...

ŞAİR ve ŞİİR

KUTADGU BİLİG-1 TANRI AZZE VE CELLENİN MED…

Teŋri Azze Ve Celle Ögdisin Ayur Bayat atı birle sözüg başladım,törütgen egidgen keçürgen idim Yaratan, yetiştiren ve göçüren rabbim olan Tanrının adı ile söze başladım.

NEDİM - TAHLİL- Bir safa bahşedelim gel ş…

ŞARKIBir safa bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâdaGidelim serv-i revanim yürü Sa’d-âbâd’aİşte üç çifte kayık iskelede âmâdeGidelim serv-i revanim yürü Sa’d-âbâd’aGülelim oynayalım kâm alalım dünyâdanMâ-i tesnîm içelim çeşme-i nev-peydâdanGörelim âb-ı hayât...

BİR KADEHLE BİZİ SÂKİ GAMDAN ÂZÂD EYLE…

Bir kadehle bizi sâki gamdan âzâd eylediŞâd olsun gönlü anın gönlümü şâd eyledi Bende idi bunca yıllar kaddine serv-i revânDoğrulukta kulluk ettiğiyçün âzâd eyledi Husrev-i hûbân eden sen dilber-i şîrîn-lebBîsütûn-ı aşk içinde...

Gazel - Nesîmi -Gerçek hadîs imiş bu ki h…

1 Gerçek hadîs imiş bu ki hûbun vefâsı yohKim sevdi hûbı didi ki hûbun cefâsı yoh 2 Aşkun belâsı yoh deyüben aşka düşme varKim âşık oldı kim didi aşkun belâsı yoh

GÜNER AKMOLLA

(Romanya, 1941-) Bükreş Üniversitesi’nden mezun oldu.Şair. 1941, Romanya doğumlu. 1965’te Bükreş Üniversitesi’nden mezun oldu. Çeşitli dergilerde şiirleri yayınlandı. Emel, Karadeniz, Çaş, Kalgay, Agora, Kırım Sedası Litera dergi ve gazetelerinde şiirleri yayınlandı. Şiirleri Vatan...

Ezelden şâh-i aşkın (Bâki)

GAZEL Ezelden şâh-i aşkın bende-i fermânıyüz cânâ Muhabbet mülkünün sultân-i âlî-şânıyüz cânâ  Sehâb-i lütfün âbm teşne-dillerden dirîğ^etme Bu deştin bağrı yanmış lâle-i Nu’mânıyüz cânâ

NAMIK KEMAL - HÜRRİYET KASİDESİNİN İNCE…

HÜRRİYET KASİDESİ1. Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik izzet ü ikbal ile bâb-ı hükûmetten 2. Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez iânetten 3...

TEVFİK FİKRET VE TÂRİH-İ KADÎM

Târih-i Kadîm Beşerin köhne sergüzeştinden  Bize efsâneler terennüm eden;Bizi, âbâ-i bî-vücûdumuzun  Cevf-i mâzîde bir siyah ve uzun  Gece teşkil eden hayâtından  Ninniler ihtira edip uyutan;

USÛLÎ’NİN DİLİNDE AHENGİ SAĞLAYAN UN…

Usûlî XVI. yüzyıl divan şairlerin en tanınmışlarından biridir. Her divan şairinin olduğu gibi Usûlî’nin de kendine has bir dili bulunmaktadır. Usûlî dilini ahenk unsurlarıyla yoğurarak etkili bir şekilde duygularını, hayallerini...

YENİ BİR YILA GİRERKEN

Özcan TÜRKMEN

İnsanî ve ahlakî erdemlerle düzenlenmiş hayata ömür diyoruz. Ömrümüz, inşallah, iyilik ve güzelliklerle geçer. Ömrümüzü yaratılış ve varlığımızın gayesine uygun olarak...

YALNIZLIĞI BİZ Mİ SEÇTİK?

Özcan TÜRKMEN

Söyleyişi kolay ama yaşanması çok zor olanların başında yalnızlık geliyor bana göre.Yalnızlığın Allah’a mahsus olduğunu biliyoruz.İnsanın dayanamadığı şeylerin başında yalnızlık...

ATATÜRK İÇİN NE DEDİLER?

Ali_Alper ÇETİN

Bugün 19 Mayıs 2018. Atatürk’ü Anma günü. Gençlik Haftası da. Bu çalışmayı büyük Türk Milletinin gençlerinin istifadesine sunuyorum.Samsun’dan başlattıkları...

ZAMANIN DEĞERİ

Özcan TÜRKMEN

Değişik kaynaklarda zamanın değişik tanımlarına rastlamak mümkündür. ‘Bugün, nakit; yarın, bono; dün, iptal edilmiş çektir.’, ‘İnsanlar mazinin hasretlisi,...

ACI / ACIMAK

Özcan TÜRKMEN

Hayat bu! Her şey çok iyi gidiverirken birden bir olayın, bir sözün, bir duygunun/düşüncenin bizde bıraktığı üzücü tesire, kedere, eleme, ıstıraba düçar...

KİMİ (NİÇİN) AFFEDELİM

Özcan TÜRKMEN

Nefret ve intikam hissi, bize büyük zarar(lar) verir. Affetmek, geçmişteki olumsuzlukların tesirinden kurtulmak, onların hayatımızı kontrol altında tutmasına...

TÜRKÜDEKİ VATAN - 2

Prof.DR.Hilmi ÖZDEN

“Bin dokuz yüzlü yılların başı. Türk tarihinin hüzün dolu yılları da denilebilir bu yıllara... Koskoca imparatorluk çökmüş ve onun düşmanları en iyi payı...

digertumyazilar