Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)
Bunu okudun 0%

aile001

aile001
İnsanlar güce tabi olmak isterler. Bu, içinde bulunulan toplumun ahlaki normlarına ters düşmedikçe yadırganacak, karşısında durulacak bir tutum değildir. Fıtratı gereği insan, kendinden daha büyük, kapsayıcı bir bütünün parçası olmak ister. Bir başka deyişle küçük bir parça olarak bütüne dahil olmak ister. Çok küçük yaşlardaki insan için anne ve babaya duyulan bağlılık buna verilecek ilk örneklerdendir. Muhtaçlığın dayatması ve içgüdüsel sebeplerle ebeveynlerine bağlılık duyan insanın, takip eden senelerde yaş ve tecrübe kazandıkça bağlılıkları ve tercihleri de değişecek, genişleyecek, çeşitlilik gösterecektir.

Her aile bir gemidir ve her ne kadar radikal feministler bu olguyu algıyla yıkmaya çalışsa da bu geminin kaptanı babalardır. Bireyin oyun çağına geldiği, hayal gücünün henüz var olmaya başladığı ve hayatı yenice tanıdığı zamanlarda onun kahramanı, tutunacak dalı babası olacaktır. Bunun yerini okul çağına geldiğinde kuvvetle muhtemel öğretmeni alacak, maalesef korkuyla harmanlanmış saygıyı öğretmenine duyacak ve onu kendisine rol model görecektir.Biraz daha büyüyüp çevre edindikçe arkadaşlarına uyum sağlayacak, bilinci biraz daha şekillendiğinde ise bir başka ruha ya da güruha teslim olacaktır. Bireyin gelişimi de bilimde olduğu gibi tekamül evrelerinin basamak basamak atlanmasıyla gerçekleşir. Bu basamaklardan herhangi birinde oluşacak çürüklük, bozukluk bir sonraki adım için tehlike arz edecektir. Şöyle ki; henüz kendi büyümemiş, tinsel olgunluğa erişmemiş ebeveynler ya da öğretmenler tarafından kumanda edilen birey, bulunduğu kabın şeklini aldığı çağlarda olduğundan talihsizliği omuzlarına yüklenecek ve fakat bunun hiçbir devirde farkına varamayacaktır.


“Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti” üzerine bina edilmemiş köhne hayatların yetiştirme(me) gayreti içinde olduğu birey, henüz tercih vakti gelmeden yanlış kanalize edilecek, dini ve milli değerlerden uzak bir hayatın besmelesini çekecektir. Mamafih şimdilerde çok eskitilen ama herkesin sıkı sıkıya bağlanması gerektiğini düşündüğümüz bir kavram ve hatta bir yaşam biçimi olan samimiyetten bihaber ve yoksun büyüyecektir. Samimiyet kalesinin olmadığı cenkte ise yalan rüzgarının esmesi, iftira celladının kurban kesmesi, talan hortumunun husule gelmesi, menfaat tüccarının meydanı mesken etmesi, iltimas ve nepotizm tankının kor saçması kaçınılmaz olacaktır.

Şimdi bireyi büyütelim;

Birey, eğer masallarda olduğu gibi leylekler onu balta girmemiş ıssız bir ormana teslim etmediyse mutlaka toplumun içinde hayatını idame ettirecektir. Küresel bir köy haline dönüşen dünyamızda bu iddia çok da ütopik olmayacaktır. Birey, hangi millet ya da dine mensubiyet duyarsa duysun mevzubahis toplumun içerisinde kendisini gerçekleştirme gibi bir gaye güdecek, bu minvalde mesai harcayacaktır. Bu kaygının ise baş gösterdiği çağ olarak lise sonu ve üniversite yıllarını örnek verebiliriz. Burada aile ve eğitmenlerin direktifleri biraz daha kulak arkası edilip, dünya biraz daha göz kapanıp çomak sokularak müşahede edilmeye, tanınmaya çalışılacaktır. Durum buysa dahi geçmişten gelen sosyal alışkanlıklar ve 21. asrın sırrını hala çözemediği bir beyin fonksiyonu olan hafızadaki yerini çoktan alan analizler, bireyin yeni temayüllerini şekillendiren faktörler olarak karşımıza çıkacaktır. Temelinde şuur ve ahlakın esnetilmiş halini zerrece taşıyan ve belki de hiç taşımayan birey, yukarıda ifade ettiğimiz kendini gerçekleştirme emeli uğruna her yolu mübah sayacak, manen yükseltemediği, refaha erdiremediği ruhunu doyurmanın yollarını, madde aleminin nefsi çekici unsurlarına tevessül ederek arayacaktır. Büyümeyi, yükselmeyi kendisine ülkü edinecek, yoluna çıkan meşakkatleri bertaraf ederken hiçbir ölçü gözetmeyecektir. Yükselirken alçaltmakta hiçbir sakınca görmeyecektir. Yükselmenin yollarında ise bencillik en büyük yardımcısı olacaktır. Onun sayesinde nice gönüller kıracak, nice canlar yakacaktır. Tüm bunlar olurken hepsini meşru gösterecek iblisî fısıldamalar kulağından eksik olmayacak, birey ise yaptığına şevkle devam edecektir. Ticarette, akademide, siyasette ve diğer sosyal zeminlerde kendisini arzuladığı statüye kavuşturana kadar akla karayı seçecektir. Gün gelip istenilen yere geldiğinde ise dünya onun olacaktır. Çünkü o, “olmuştur”. Artık her alanda söyleyecek bir sözü, herkese verecek bir aklı vardır. Ve o pozisyonun muhafazası için feda olunmayacak iyi niyet yoktur. Daha da yükselmek için kurban kesilmeyecek sırt yoktur. Bir tarafta kendisinden daha üst gördüğü devletlüler, sermaye sahipleri, komutanlar bilcümle makam ve mevkice statünün yüksek kesimlerine yıkama, yağlama gündelikleşmiş birer misyon iken, diğer tarafta hor görme, hakir bulma, küçümsemeye bağlı azarlama en temel vizyondur. Öyle değil midir ki el öpmekle hangi dudak aşınmış, gönül kırmayla hangi mevduat hesabı boşalmıştır?

Böylesi hastalıklı bir bireyin topluma vereceği hiçbir şey yoksa da kendisine vereceği şeyler çokçadır. O her şeyin iyisine layık, her nimetin güzeline taliptir. İkbal peşi, -eğer varsa- onu ailesine de yabancılaştıracak, aile bireylerinin de ihmaline sebebiyet verecektir. Türk’ün ve İslam’ın geleneğine riayetten uzak yetişen birey, ne hikmetse söz konusu ihmal olduğunda oldukça atacı, oldukça gelenekçi olmaktadır.

İşte dananın kuyruğu, tam da bu noktada suya kapılmaktadır: İhmal edilen, ihmal olunan, ihmal edecektir.

Coşkun KAN

Comments powered by CComment

HALİDE EDİP ADIVAR'LA SOHBET : "edebiyatımız krizalit halinde"
Türk edebiyatına en iyi romanlarını vermiş olan Halide Edip, şimdi de yurt dışından mecmualarımıza ara sıra yazdığı fıkralar ve yaptığı yeni neşriyatla yeni Türkiye'nin en güzel fikir ve sanat örneklerini de vermekte devam ediyor. Her şeyden evvel bir sanat ve fikir mecmuası olan Yücel, onun yeni...
GÖNLÜMDEN...(AHMET OCAK)
Ahmet Doğru Edebiyat Öğretmeni. 1975 de Kahraman Maraş'ın Pazarcık ilçesinde doğmuş. Şimdi doktora yapıyor ve Osmaniye'de de öğretmenlik. Aynı zamanda Güneysu Dergisi'nin editörü. Sevdiğinin "Burcu burcu vatan kokan gözleri"ne aşık. Zaten "Dertlerin bütünü vatandan yana." "Gül gölgeleri"...
AZALMALI İNSAN
Bu ağacı tanıyorum ben… Belki de hatırlıyorum… Tıpkı kitâbesiz şehirlerin toprağın katmanlarına sırlanmış hâtıraları gibi hatırlıyorum bu mekânı, bu ağacı ve ağaç altında bir elif misâli duran mürşid-i kâmili…Sokrates’in Eflâtun taşında, Eflâtun’un mağarasında, Üveys’in gönlündeki o tenhadan...
N’OLDU BİZE
Maddî ve manevî anlamda temizliğe çok önem verirdik. Zihinlerimiz ve gönüllerimiz, kötülük ve çirkinliklerin esiri oluyor. N’oldu bize?! Görev ve sorumluluğumuzun bilincinde olur; bunu birbirimize telkin ederdik. Görevden de sorumluluktan da kaçar olduk. N’oldu bize?! Haddi aşmaz, taşkınlık...
DİRENİŞ VE DİRİLİŞ’İN ŞİİRE DÜŞEN AKS’İ: ARİF AY’IN ŞİİRİNDE KUDÜS VE BOSNA
Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde ‘direniş’ sözcüğünün anlamı olarak ‘direnme’ verilmiştir. Direnme(k) ise herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda ayak diremek, inat etmek, ısrar etmek, taannüt etmek anlamına gelir. Direnişçi, direnme işini yapan kimsedir. Direnmek söz konusu...
ABDÜLHÂK HAMİT’TE PİERRE CORNEİLLE ETKİSİ VE “HORACE”
19. yüzyıl Türk edebiyatının Batılı tesirlerle kendi yolunu bulma aşaması, 17. yüzyıl öncesine dayanmaktadır. Dönemler içersinde oluşan kültürel, sosyo - ekonomik gelişmeler edebiyat sahasını da etkilediğini hatırlatmak gereklidir. Dönem edebiyatçılarında siyasî kimlik de bulunmaktadır. Bu...
prev
next
Edebiyat Sohbetleri
Edebiyat Sohbetleri
Tarih Gezgini
Tarih Gezgini
Pazar Okumaları
Pazar Okumaları
Gökçe Kızın Dünyası
Gökçe Kızın Dünyası
Yazarlar ve Eserleri

Doç.Dr. Mustafa AYDEMİR

Drina’da Son Gün’de İkinci Dünya Savaşı yıllarında Balkanlar’da yaşanan insanlık dramına dikkat çekilir. Romanda, Almanların ve Sırpların baskılarına dayanamayıp eski Yugoslavya’dan anayurtları...

Bilgi Dağarcığı

Murat ÖZTÜR

Gazel kelimesi Arapçada “kadınlarla sevgi üzerine konuşmak, söyleşmek” anlamına gelmektedir. Asıl konusu aşk ve sevgilidir. Sevgili ile ilgili olarak şarap ve tabiattan da söz edilir (İpekten...

Şairler ve Şiirleri

Murat ERTEN

Tasavvûf; zühd ve takvâda Hz. Peygamber‘e uyan, sahâbe ve onların ardından gelenleri tâkib eden, nefeslerini Allâh‘ı anmakla tüketen, kalp temizliğini her şeyin üstünde tutan ve kalbini gafletten...

Bilgi Dağarcığı

Münir CERRAHOĞLU

İkinci dünya savaşından sonra Avrupa’nın en büyük talihsiz olaylarından ve trajedilerinden biri de zulümlerin ve soykırımlarının yaşandığı Bosna Hersek olaylarıdır. “Üç yıldan fazla süren bu savaş...

Yazarlarımızdan

Özcan TÜRKMEN

Filozof Miletli Thales (MÖ 624 - 526)’e ‘Dünyada en zor olan nedir?’ diye sorduklarında ‘Kendini bilmek.’ der. ‘Peki, dünyada en kolay olan şey, nedir’ diye sorulunca ‘Başkasına nasihat vermek’...

Şairler ve Şiirleri

Müberra GÜRGENDERELİ

16. yüzyılda yaşamış olan Mostarlı Hasan Ziyâî, Boşnakların en eski divan şairlerinden biridir. Balkanlarda, özellikle de Bosna’da önemli bir şöhrete sahip olmasına rağmen, hayatı hakkındaki...

Edebiyat (Teorik)

Edebiyat Dunyamız

Okuma-yazma öğretiminin ardından, öğrencilerin okuma-yazma becerilerini geliştirilerek belirli bir düzeye ulaştırılması gerekmektedir.Bu amaçla öğrencilere bazı çalışmalar...

Edebiyat (Teorik)

Prof.Dr.Firdevs GÜNEŞ

Çağımızdaki hızlı gelişmeler ve bilimsel ilerlemeler, düşünme, anlama, sorgulama, sorun çözme gibi becerileri üst düzeyde geliştirmeyi ve hayat boyu öğrenmeyi zorunlu kılmaktadır. Hayat boyu öğrenme...

Yazarlarımızdan

Edebiyat Dunyamız

Geçen gün iş yerinde oturuyorum, zamanında Türk Dünyası'ndan gelip Eskişehir'de okuyan gençlerden biri aradı memleketinden. Dedikleri aşağı yukarı şöyle; "Ağabey, Eskişehir'de üniversitede...

Yazarlarımızdan

Turgut GÜLER

Görüşten görüşe farklılık gösteren mefhûmlar arasında, “ahlâk”ın çok özel bir yeri var. Senin, ahlâk âbidesi olarak değme yerlere sığdıramadığın nice âdemoğlu ve havvakızı, skandal kelimesini...

Şairler ve Şiirleri

Murat AK

İstiklal mücadelesinin önemli aktörü ve İstiklal marşının müellifi Mehmet Akif Ersoy (v.1936) şahsiyetiyle Türk insanının zihninde ve gönlünde ne kadar iz bırakmışsa şâirlik vasfıyla da şüphesiz...

Yazarlarımızdan

Prof.Dr. Abdulkadir İLGEN

“En özel gizli demlerde Dağlarda ve denizlerde Birden kendi ulusumun sırrına erdim Halkım yalnız iki duyguyu tanıdı Ya birini yaşadı ya öbürünü yaşadı Fetih veya bozgunu; İşte sırrı...

Kırmızı Kitaplar

Ötüken Yış
GÜNEŞLİ BİR NÎSAN GÜNÜ
Turgut GÜLER
Türk Felsefesi
Kırmızı Yazılar
GÜN BATIMI
ERMENİ TEHCİRİ SIRASINDA SAĞLIK SORUNLARINA KARŞI ALINAN TEDİRLER VE UYGULAMALAR
GURBET YOLU

Yayınlar

İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesinin beş ay öncesiydi. Askerî Tıbbiye-i Şâhâne talebelerinden birkaçı geceleyin üst kattaki yatakhanelerinden usulca, uyku halindeki diğer talebelere sezdirmeksizin çıktılar. Son sınıftan Esat, İbrahim Mazlum, Dıramalı Yusuf ve birkaç kafa dengi arkadaş, hep...
Adını Azîz İstanbul’un şâiri Yahya Kemâl Beyatlı’nın “İstanbul’u Fetheden Yeniçeri’ye Gazel” şiirindeki satırların mânâ süzgecinden süzülerek alan “Şehsüvâr-ı...
Son yüz yılda en çok dile getirilen yakınmalardan biri, Türkiye’nin milli burjuvazisini geliştiremediği, sermaye birikimini yapamadığı, sanayi devrimine...
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Metin Savaş'ın şanına yakışır bir eser olduğu kanaatini taşıdığımız "Vatandaşlık Ofisi" adlı yeni romanı Ötüken...
İbrahim Kalınİnsan Yayınları2020 Bu kitap bize, “akıl” nimetinin mânâsını, kalp ile olan bütünlüğünü, akıl-kalp bütünlüğünün ahlâk, erdem, hikmet ve...
“BİZİ ‘BİZ YAPAN’ HAYALLERİMİZ VARDI”Kenan EROĞLU (Berikan Yayınevi, Ankara 2020, )(1968-1980 yılları arası Yozgat’da Milliyetçi Hareket içerisinde...

Biyografi

Türk illeri dünyanın en eski illerinden olarak, dört bin yıla yakın keçmişlarinda Asya, Afrika ve Avrupa qitelerine yayılmışlar ve oralarda büyük millet ve devletler kurmuşlardır. Bugün kabul edilen görüşe göre Türklerin anayurdu Orta Asya’da Altay-Ural dağları arasındaki bozkırlarda olup ve...
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar,...
(1873 - 1936)1 Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi....
Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a...
Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak...

Şiir

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde ‘direniş’ sözcüğünün anlamı olarak ‘direnme’ verilmiştir. Direnme(k) ise herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda ayak diremek, inat etmek, ısrar etmek, taannüt etmek anlamına gelir. Direnişçi, direnme işini yapan kimsedir. Direnmek söz konusu...
Nâ’ilî, 17. yüzyıl divan şiirinin ve sebk-i Hindî üslûbunun önemli isimlerinden biridir. Hayatı hakkında bilinenler azdır. İstanbullu olup asıl adı...
Gazel kelimesi Arapçada “kadınlarla sevgi üzerine konuşmak, söyleşmek” anlamına gelmektedir. Asıl konusu aşk ve sevgilidir. Sevgili ile ilgili olarak şarap ve...
Tasavvûf; zühd ve takvâda Hz. Peygamber‘e uyan, sahâbe ve onların ardından gelenleri tâkib eden, nefeslerini Allâh‘ı anmakla tüketen, kalp temizliğini her...
İkinci dünya savaşından sonra Avrupa’nın en büyük talihsiz olaylarından ve trajedilerinden biri de zulümlerin ve soykırımlarının yaşandığı Bosna Hersek...
16. yüzyılda yaşamış olan Mostarlı Hasan Ziyâî, Boşnakların en eski divan şairlerinden biridir. Balkanlarda, özellikle de Bosna’da önemli bir şöhrete sahip...

Öykü Roman Masal

19. yüzyıl Türk edebiyatının Batılı tesirlerle kendi yolunu bulma aşaması, 17. yüzyıl öncesine dayanmaktadır. Dönemler içersinde oluşan kültürel, sosyo - ekonomik gelişmeler edebiyat sahasını da etkilediğini hatırlatmak gereklidir. Dönem edebiyatçılarında siyasî kimlik de bulunmaktadır. Bu...
Drina’da Son Gün’de İkinci Dünya Savaşı yıllarında Balkanlar’da yaşanan insanlık dramına dikkat çekilir. Romanda, Almanların ve Sırpların baskılarına...
Bütün hikâye ve roman yazarlarının yaptığı iş esasında bir “öykü/hikâye” anlatmaktır. Bir anlatıcı, yazar, “anlatıcı, öykü, yer, zaman, kişiler” vb. unsurlar...
Edebî metinler milletlerin hayatındaki değişim ve dönüşümleri en geniş şekilde yansıtan eserler olduğu kadar, yazarın hayat coğrafyasına ışık tutan, ondan...
Bu sabah, her zaman çıktığım gibi çıkmamıştım evden. Sokak yabancı geliyordu. Etrafıma sanki suçlu gözlerle bakıyordum. Oysaki her zaman yaptığım gibi yemek...
Milli Türk Destanlarının eri önemlilerinden ve en ünlülerinden biri olan Oğuz Kağan Destanı, eski kaynaklarda, Oğuznâme adı verilen bir eserde kayıtlı olarak...

Mülâkat/Söyleşi

Türk edebiyatına en iyi romanlarını vermiş olan Halide Edip, şimdi de yurt dışından mecmualarımıza ara sıra yazdığı fıkralar ve yaptığı yeni neşriyatla yeni Türkiye'nin en güzel fikir ve sanat örneklerini de vermekte devam ediyor. Her şeyden evvel bir sanat ve fikir mecmuası olan Yücel, onun yeni...
Konya’nın Seydişehir ilçesinde ressam olarak tanınan Fatma Kırdar’ın ünü gün geçtikçe yaşadığı şehrin dışına taşarak Ülke geneline yayılmış. Genç yaşta eşini...
Konuşan: Selçuk KARAKILIÇ Öncelikle, morfolojik özellikleri incelendiğinde türkünün yüzyıllar öncesinden toplayıp getirdiği anlam yekûnunu nasıl bir...
Merhabalar Sevgili hocam. Öncelikle Ali Nihat Tarlan hoca için hazırladığımız bu özel sayıda, bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hocam, sizin...
(Öykücü Abdullah Harmancı ile Söyleşi: ) Sorular: Ahmet Melih Karauğuz Hocam Yalova'dayız... Gençlere hitap ediyoruz. Edebiyatçı gençlere... Onlara...
ŞEKER ŞEYMA: Hocam öncelikle mülakat yapma teklifimi kabul edip bana kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. CEMAL SAFİ: Rica ederim. ŞEKER...

digertumyazilar

Türk illeri dünyanın en eski illerinden olarak, dört bin yıla yakın keçmişl a rind a Asya, Afrika ve Avrupa qitelerine yayılmışlar ve oralarda büyük millet ve devletler...
Toplum hayatında vazgeçilmez olan din, aynı zamanda medeniyet kurmakta da etkin bir rol oynar. Din, bazen toplumun geneline hitap eder, bazen de bireysel anlamda dinden güç...
Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini ve çocukluk...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım’dır....
Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş, “temiz” mânasına...
(1873 - 1936) 1 Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi. 1873‘te İstanbul‘da Fatih...
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve...
Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme başladı. Eğitimini...
Sona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
Oxford Üniversitesi’nin XX. yüzyılda en büyük dil felsefesi uzmanlarından (ölm.1960) Prof. J.L.Austin, ‘A Plea for Excuses’ adlı makalesinde bir edimin ‘yanlışlıkla’ (‘by...
Ömer Lütfi METE Şair, yazar, gazeteci ve senarist. 1950 yılında Rize’nin İyidere ilçesi -eski ismi Aspet diyede bilinen- Fıçıtaşı mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini...
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...