Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 4 - 7 dakika)

kadi burhaeddinTürk illeri dünyanın en eski illerinden olarak, dört bin yıla yakın keçmişlarindAsya, Afrika ve Avrupa qitelerine yayılmışlar ve oralarda büyük millet ve devletler kurmuşlardır. Bugün kabul edilen görüşe göre Türklerin anayurdu Orta Asya’da Altay-Ural dağları arasındaki bozkırlarda olup ve çevreye yayılmışlardır.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 15 - 29 dakika)

namik kemal02XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.

Mehmed Nâmık Kemal 26 Şevval 1256’da (21 Aralık 1840) Tekirdağ’da doğdu. Meclis-i Mâliye âzası, esham müdürü, II. Abdülhamid’in müneccimbaşısı Mustafa Âsım Bey’in oğludur. Annesi Tekirdağ mutasarrıfı Koniçeli Abdüllatif Paşa’nın kızı Fatma Zehra Hanım’dır. Nâmık Kemal’in çocukluk hayatı babasından ziyade dedesi Abdüllatif Paşa ailesi yanında geçmiştir.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 8 - 15 dakika)

mehmetakif(1873 - 1936)1

Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi. 1873‘te İstanbul‘da Fatih ilçesinin Sarıgüzel semtinde doğdu.Asıl adı, Mehmed Ragîf‘tir. Babası 1290 yılında doğan oğluna ebcet hesabına göre 1290 eden Ragîf adını koydu, ama Ragîf yaygın bir isim olmadığı için çevresindekiler ona Âkif diye hitap ettiler.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 18 - 36 dakika)

Mehmed Âkif Haziran 1936’da tedavi gördüğü Nişantaşı Sağlık Yurdu’nda(M. Ruyan Soydan koleksiyonu)Mehmed Âkif Haziran 1936’da tedavi gördüğü Nişantaşı Sağlık Yurdu’nda(M. Ruyan Soydan koleksiyonu)Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş, “temiz” mânasına gelen adının önüne temizlik ve titizliği dolayısıyla ayrıca “Temiz” sıfatı eklenerek anılan, Fâtih Medresesi müderrislerinden Mehmed Tâhir Efendi, annesi aslen Buharalı olup Tokat’a yerleşmiş bir aileden Emine Şerîfe Hanım’dır. Emîr Buhârî mahalle mektebinde ilk öğrenimine başlayan Âkif burada iki yıl okuduktan sonra Fâtih Muvakkithânesi’nin yanındaki ibtidâî mektebine yazıldı (1879). Safahat’ta, “Hem babam hem hocamdır, ne biliyorsam kendisinden öğrendim” diyerek tanıttığı babası o yıl kendisine Arapça öğretmeye başlamıştı. Aynı zamanda Mühürdar Emin Paşa’nın oğulları İbnülemin Mahmud Kemal ve Ahmed Tevfik’in özel hocaları olan Tâhir Efendi derslerini yazın Emin Paşa’nın Yakacık’taki köşkünde sürdürmekteydi. Ailece köşkün bir dairesinde kaldıklarından Âkif de bir taraftan bu derslere katılmakta, diğer taraftan iki kardeşle arkadaşlık yapmakta ve kardeşlerin büyüğü Mahmud Kemal ile birlikte manzumeler yazmaya çalışmaktaydı.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 7 - 14 dakika)

omer seyfettin 2102Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini ve çocukluk hatıralarını eserlerine yansıttığını görmekteyiz. Çocukluk hatıralarına dayanarak yazdığı hikâyelerinde içten ve gerçekçi bir üslup kullanmıştır. Ömer Seyfettin’in “İlk Namaz”[3] hikâyesi, Gönen devresini ve annesini anlattığı hikâyelerden biridir.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 11 - 21 dakika)

ahmet rasim1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım’dır. Bahaeddin Efendi Kıbrıs’ta doğmuş, sonrasında ailesiyle Ermenek’e yerleşmiştir. Posta ve telgraf memuru olan Bahaeddin Efendi ilk evliliğini Ermenek’te yapmıştır. İstanbul’a giderken eşini boşamış, İstanbul’da Nevber Hanım’la evlenmiştir. Memuriyetle Tekirdağ’a giden Bahaeddin Efendi, orada tekrar evlenmiş, hamile olan Nevber Hanım’ı İstanbul’a göndermiş ve bir daha arayıp sormamıştır. Nevber Hanım, kendisini yetiştiren aile tarafından Sarıgüzel’de küçük bir eve yerleştirilmiş, Ahmet Rasim bu evde dünyaya gelmiştir.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)

arsalan mirzayi28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme başladı. Eğitimini Şiraz’da Kaşkayı konargöçerlerine ait olan Şahit Behişti adlı yatılı ortaokulda devam edip liseyi Kır- Karzin ve Firuzabad şehirlerinde tamamladı.  1993’te Fars asimilasyonuna karşı hiciv söylemeye başladı ve Türk ile Şeytan Kavgası, Türk ile Tanrı Kavgası adlı hiciv dolu şiirlerinde Kaşkayıların kaybettiği değerin kavgasında bulundu.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

aygun huseyin pOdlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve antolojilerinde düzenli olarak şiirleri yayınlanmaktadır. Pek çok dernek, gazete ve dergiyle birlikte Türkiye, Irak-Kerkük, Erbil Yazarlar Birliği'nden ödüller aldı.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 4 - 8 dakika)

sona valiyeva mansetSona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun oldu. 1984-1994'te Üzeyir Hacıbeyov adına Nahçıvan Müzik Koleji'nde öğretmenlik yaptı, 1995-1999'da "Ses" gazetesinde muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci olarak yaptığı çalışmalarla İlerleme Madalyası ve daha sonra "Onurlu Gazeteci" unvanı ile ödüllendirildi. 2007 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının emriyle Ulusal Televizyon ve Radyo Konseyi üyeliğine atandı. 1999'dan beri tarihi gazete "Kaspi" fikrinin kurucusu ve başıdır. Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesidir, Felsefe Doktoru. 2011-2018 yılları arasında Ulusal Televizyon ve Radyo Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 4 - 8 dakika)

ahmet yeseviOrta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu.

Ahmed Yesevi’nin tarihî şahsiyetine dair vesikalar azdır, mevcut olanlar da menkıbelerle karışmış haldedir. Bunlar­dan sağlam bir neticeye varmak olduk­ça güç, hatta bazı hususlarda imkân­sızdır. Buna rağmen "hikmetlerinden, onunla ilgili tarihî kaynaklardan, menâkıbnâmelerden elde edilecek bilgiler ve çıkarılacak sonuçlar, menkıbevî de olsa, hayatı, şahsiyeti, eseri ve tesiri hakkın­da bir fikir vermektedir.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 14 - 28 dakika)

tunc mustafa sekip 1Çok yönlü bir aydın olarak pek çok eseri ve çevirisi bulunan Mustafa Şekip Tunç Bir Din Felsefesine Doğru adıyla Türkiye’de din felsefecisi alanında ilk kitabı yazan kişi kabul edilir. Mustafa Şekip Tunç Osmanlı’nın çöküş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş devrini yaşamış birisi olarak devletin başarısı ve milletin gelişmesi için neler yapılması gerektiğini sorgulayan ve çözüm arayan aydınlar arasında yerini alır. Sahip olduğu Bergsoncu anlayışa uygun olarak oluş ve terakki fikri çerçevesinde Osmanlının yıkılışı ve cumhuriyetin kuruluşu sonrasında kendisine özgü milliyetçilik, muhafazakarlık ve modernliği bir bütün halinde ele alan anlayış geliştirmiştir. Yaşadığı dönemde sosyoloji ile ilgilenen ve toplumsallığı savunan aydınların aksine o felsefeyle ilgilenmiş ve katı olmayan bir ferdiyetçi yaklaşımla toplumsallığı savunan düşünürler arasında denge sağlamaya çalışmıştır.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Günümüzde geçmişte hiçbir zaman olmadığı kadar fazla insan tarih yazmanın, aynı şekilde hiçbir zaman olmadığı kadar insan da geçmişe dair bilgi edinmenin peşindedir. Bu...
Türk dünyası edebiyatlarının önemli bir parçasını teşkil eden Özbek edebiyatı, Özbekistan’ın bağımsızlığa kavuşmasıyla birlikte, kendine özgü metotlar geliştirerek dünya...
Türk illeri dünyanın en eski illerinden olarak, dört bin yıla yakın keçmişl a rind a Asya, Afrika ve Avrupa qitelerine yayılmışlar ve oralarda büyük millet ve devletler...
Tarih bazen anlatılmalı, bazen gerçeklerin içine gitmemiz gerekiyor yoksa geleceğin ne olacağını kestiremiyoruz. Biz sadece Orta Asya’yı demiyoruz, Türkiye dâhil Osmanlı’nın...
Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini ve çocukluk...
Bireyi kendilik hissiyle yakınlaştıran/ uzaklaştıran olgular dizgesi, toplumsal sorumluluklar ve ihtiyaçların bir-biriyle olan uyumu/çatışmasıyla doğru orantılıdır. Bireyi...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım’dır....
Yoksa başlığa gene “Oğuz Uykusu” mu demeliydim… Son yıllarda bâzı muhâfazakâr çevrelerde gittikçe genişleyen bir Mevlânâ aleyhtarlığı gözlüyorum. Esâsen bu üzüntü verici durumu...
Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve...
Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş, “temiz” mânasına...
(1873 - 1936) 1 Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi. 1873‘te İstanbul‘da Fatih...
28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme başladı. Eğitimini...
Nigar Rafibeyli (Azerice: Nigar Rəfibəyli, d. 23 Haziran 1913, Gence - ö. 10 Temmuz 1981, Bakü), Türk yazar ve şair. Roman ve kısa öykü yazarı olan Anar Rızayev'in annesi ve ünlü...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...