Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet   Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet Powered By GSpeech
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)
muhammed zuhdiMenâkıb-ı Mustafa Safî müellifi Derviş İbrahim Hilmî Bey’in kendisinden üç yaş küçük olan kardeşi Muhammed Zühdî Bey, Boluludur ve Mudurnulu Halil Rahmî Efendi’nin halifelerindendir. Kendilerinin doğum tarihi bilinmemektedir. Mezarında H. 1276 (M. 1859) senesinde vefat ettiği kayıtlıdır. Bugün Bolu’da Hayreddin-i Tokadî hazretlerinin metfun olduğu yerdeki İmâret Camii’nde mürşitlik vazifesinde bulunmuştur. Kabirleri buradadır. Burada ayrıca hanımı Hafize Hanım’ın ve oğlu Hafız Mehmet Bey’in kabirleri de yer almaktadır.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 19 - 37 dakika)

yahya kemal portreleriYahya Kemal Beyatlı, kendi kuşağına ve daha sonraki kuşaklara mensup birçok şairi yazarı ve kültür adamını etkilemiş bir şairdir. Onun meydana getirdiği etki ve bıraktığı iz, şiiriyle sınırlı değildir; şahsiyetinin ve düşüncelerinin de ayrıca önemli ve etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bunun en önemli göstergesi, hakkında yazılan birçok kitap ve sayısız yazının yanı sıra, hatıra ve portre türünde yazılmış çeşitli eserlerde kendisine yer verilmiş olmasıdır. Edebiyatımızda, Yahya Kemal portrelerinin yıllar ilerledikçe nitelik ve nicelik bakımından artan anlatımlarla, nasıl değiştiğini, geliştiğini ve tamamlandığını görmek için bu eserlerde şair hakkında yapılan yorumların, dile getirilen düşüncelerin, bir bütün olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu aynı zamanda ortak görüşleri dikkate alarak, ortak bir Yahya Kemal portresine ulaşmamızı da sağlayacaktır.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Mehmet Ali Kalkan">
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)
alaeddin yavasca 5Makedon isyancılar Cemile'nin annesini, babasını katlediyor. Henüz beş yaşındaki Cemile'yi de süngülemişler, öldü diye bırakmışlar. Saatler sonra Osmanlı askeri bulmuş, yaralarını temizlemiş ve Dârü'l Eytam'a teslim etmişler.
Süleyman Bey de "bizim kızımız ol" diye almış Cemile'yi. Evlerinde on yaşında oğlu da varmış.
Anne Fatma Ruhiye Hanım Cemile'yi oğlu Fark Nafiz'den ayırmamış. Beraber büyümüşler Cemile ile Faruk Nafiz. Okuldan geldiğinde öğrendiklerini Cemile'ye öğretirmiş, kitap okuturmuş. Yazdığı şiirlerin ilk dinleyicisi imiş Cemile.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Mehmet Ali Kalkan">
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)
alaeddin yavasca 4Sanatçı ve Devlet Adamı
Gece on buçuk sularında kapısı çalınıyor Alaeddin Bey'in, kapıda polisler.
Cumhurbaşkanı Celal Bayar hanım öğretmenler için bir yemek vermiş. Sohbet sırasında söz musikiden ve Alaeddin Yavaşça'dan açılmış. Celal Bayar da "Ben kendisini çok severim, bana hürmeti vardır, çağırdığımı söylerseniz gelir" demiş.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Mehmet Ali Kalkan">
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)
alaeddin yavasca 3Alaeddin Bey 19 Kasım 1994 de Harbiye Kültür Konser Salonunda hicaz bir şarkı okuyor.
"Kimseyi böyle perîşân etme Allâh'ım yeter,
Uyku tutmaz, bir ümit yok, gelmiyor hiçbir haber,
Ağlamaktan gözlerim etrâfı artık görmüyor,
Hâzret-î Yâkûb'a döndürdü beni hûkm-i kader..."
Dinleyenlerin arasında Vehbi Koç da var. Yanındaki Dr. Tarık Minkari'ye soruyor;

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Mehmet Ali Kalkan">
(Okuma süresi: 4 - 7 dakika)
alaeddin yavasca 2Alaeddin Yavaşça 1945 yılında İstanbul Erkek Lisesini birincilikle bitirir ve tıp fakültesi imtihanlarını kazanır, tıp tahsiline başlar.
Son sınıfta bir fasıl toplantısındadır.
İbnü-ül Emin Mahmut Kemal'in evindedir fasıl. Gelen misafirlerden bazıları şunlar; Ord. Prof. Tevfik Remzi Kazancıgil, Ord. Prof. Muzaffer Esat Güçhan, Prof. Kazım İsmail Gürkan, Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay, Ord. Prof. Mükremin Halil Selçuklu, Prof. Fuat Köprülü, Yahya Kemal.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Mehmet Ali Kalkan">
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)
alaeddin yavasca 1Alaeddin Yavaşça emanetini teslim etti.
Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesi Haziresi'ne defnedildi.
Yahya Kemal diyordu ya "Kökü mazide olan atiyim" diye. Tam Alaeddin Yavaşça Ağabey'e yakışan bir tarifti bu.
Bu hafta Alaeddin Yavaşça'dan bahsedelim kısmet olursa. Bir sanatçı nasıl yetişir, nasıl olur, nasıl olmalı.
Söylediği şarkıları dinleyelim. Kulaklarımız temiz sesler duysun.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 17 - 33 dakika)

mehmet kaplan 1221Mehmet Kaplan, üniversitelerde, sanat, edebiyat ve kültür çevrelerinde tanınmış bir edebiyat araştırmacısı; eleştirmen, denemeci, “müşfik ve müşvik bir hoca”, kültür adamı, milletinin değerlerine bağlı bir aydındır. Uzmanlık sahası Yeni Türk Edebiyatı olan Kaplan, Türk tarih, kültür ve edebiyatını bir bütün halinde “dinamik bir süreç” olarak değerlendirdiği için Klâsik Türk edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ve Türk Dili alanlarında da çeşitli incelemeler yapmış, çeşitli edebî eserlerimizi tahlil ederek edebiyat ile medeniyet arasında dikkate değer münasebetler kurmuştur. Onun bu çalışmalarında ortaya koyduğu görüş, tespit, eleştiri ve önerileri aynı zamanda pek çok araştırmacıya da yön vermiştir (Mehmet Kaplan’a Armağan, 1984: 18-19).

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 12 - 24 dakika)

  mehmetakifersoy210303Mehmet Âkif’in Ailesi

Mehmed Âkif, ana tarafından Buhâralı bir aileye mensuptur; şeceresini, bir buçuk – iki asır önce, Buhâra’dan Anadolu'ya göç eden Hekim Hacı Baba'ya kadar götürebiliyoruz. Boy-âbâd'da evlenen, oradan Tokat'a gelen Hekim Hacı Baba'nın, Tokat'ta bir çocuğu doğuyor; işte bu, Âkif'in ismini hatırlayamadığı büyük annesidir; sonraları, Buhâra'dan gelen tâcir Mehmed Efendi ile evlenmiştir; Âkif'in annesi Emine Şerife Hanım bu izdivâcın mahsûlü olup, Tokat'ta doğmuştur.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 4 - 7 dakika)

kadi burhaeddinTürk illeri dünyanın en eski illerinden olarak, dört bin yıla yakın keçmişlarindAsya, Afrika ve Avrupa qitelerine yayılmışlar ve oralarda büyük millet ve devletler kurmuşlardır. Bugün kabul edilen görüşe göre Türklerin anayurdu Orta Asya’da Altay-Ural dağları arasındaki bozkırlarda olup ve çevreye yayılmışlardır.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 15 - 29 dakika)

namik kemal02XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.

Mehmed Nâmık Kemal 26 Şevval 1256’da (21 Aralık 1840) Tekirdağ’da doğdu. Meclis-i Mâliye âzası, esham müdürü, II. Abdülhamid’in müneccimbaşısı Mustafa Âsım Bey’in oğludur. Annesi Tekirdağ mutasarrıfı Koniçeli Abdüllatif Paşa’nın kızı Fatma Zehra Hanım’dır. Nâmık Kemal’in çocukluk hayatı babasından ziyade dedesi Abdüllatif Paşa ailesi yanında geçmiştir.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Powered By GSpeech