Pazartesi 1 Haziran 2020
Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 7 - 14 dakika)
Bunu okudun 0%


ŞEHSÜVÂR-I CİHÂNGÎR-FÂTİHNÂME

Turgut GÜLER

Ötüken Yayınları, 2015

Cihângîr Tûğlar -Selîmnâme- kitabıyla edebiyat ve târîh severlere büyük bir şölen sunan Turgut Güler, Şehsüvâr-ı Cihângîr -Fâtihnâme- kitabıyla da “Türk İstanbul”da yaşamanın Peygamber müjdeli lezzetini bize sunan Fâtih Sultan Mehmed Hân’ı anlatıyor. O Hân ki, hem kendi hânedânının içinde, hem diğer Türk siyâsî teşkilâtlarının hükümdârları arasında, hem de Dünyâ idârecileri sıralamasında “yegâne” olmayı başarmış, cümle ölçü ve değerlendirme kıstaslarını dürüp bir kenâra atmıştır. Türk târîhiyle berâber, en geniş mânâsıyla Cihân târîhinin gelmiş geçmiş sayılı şahsiyetleri arasında zirveye oturan Fâtih Sultan Mehmed Hân, Türk milletinin yetiştirdiği Cihân’a değer bir isim ve soyunun iftihâr kaynağıdır. 12 yaşında ilk saltanatına başlayan, 19 yaşında ikinci def’a tahta oturan, 21 yaşında İstanbul’u fetheden, babasının vefâtından sonra 30 yıl hükümdârlık yapan ve 49. yaşının içinde Hakk’a kavuşan Fâtih Sultan Mehmed Hân, eslâfı ve ahfâdı tarafından kırılamayan bir rekorla, tam 25 Sefer-i Hümâyûn’a çıkmıştır. Bu seferlerden birden fazlasını bir yıla sığdırdığı olmuş, hep askerinin başında, hep yollarda bir ömür geçirmiştir. Ömrünün en büyük gâyesi olan İstanbul’da, fethi tâkip eden dönemde, kesintisiz olarak bir tam yıl bile oturamamıştır. Edirne’de, Sarây-ı Atîk’de Dünyâ’ya gelmiş, Gebze yakınlarında Hünkâr Çayırı / Tekfûr Çayırı mevkiinde, son seferine çıkarken bu Âlem’den hicret eylemiştir.

Turgut Güler, Şehsüvâr-ı Cihângîr -Fâtihnâme- kitabında, Kutlu Hân’ın yalnızca idarî ve askerî meziyetlerini ve başarılarını değil, onun şahsiyetini aksettiren bütün üstün vasıflarını bir kuyumcu titizliğiyle işliyor. Öyleyse biz de, Yahyâ Kemâl’in o pek füsûnlu ifâdesiyle söyleyecek olursak, “Tûğlar varsa gerektir Kızılelmâ’ya kadar!”

~ ~ ~

Ağustos, Türk târîhinde fetihler ayıdır. Malazgirt’ten Çaldıran’a ve Sakarya Zaferi’ne kadar... Fakat Mayıs’ın bizim için ayrı bir mazhariyeti var. Mayıs deyince İstanbul’un fethi, ebediyyen Türk oluşu gelir akıllarımıza. 53 gün boyunca Üsküdar sırtlarından seyrederek “mehâbetli” fethin heyecânını duyan Türkler, hâlâ, her sabah, bu semtte gün doğumu ve batımında “Türk İstanbul”da yaşamanın Peygamber müjdeli lezzetini tatmaktadır. İşte bu tâlihli zevâttan biri olan Üsküdar’da mukîm müverrihlerimizden “kalemini kılıç eylemiş” veyâ söz kılıcını kaleme tahvîl eylemiş Turgut Güler Bey, bu vâdîde yeni kitabını yakında basılacak duruma getirdi. Baş- ka kitapları da, yılların birikimiyle tamamlanarak fırına verilmeye hazırdır. Kırk yılını ikmâl eden her müktesebât sâhibi, sâhasındaki tecrübelerini efkâr-ı umûmiye ile paylaşırsa, genç nesillerin okullarda eksik kalan tarafları, sadece “sosyal paylaşım sitelerinin insâfı”na terkedilmemiş, seviyeli neşriyâta yönlendirilmiş olur.

Turgut Bey, Yahya Kemâl’in bir şiirinden ilhamla “ŞEHSÜVÂR-I CİHÂNGÎR” adını verdiği hacimli eserinde, bildiğimizi sandığımız İstanbul Fethi’nin etrâfında bizi zengin bir târîh kültürüne, muazzam medeniyetimizin kaynaklarına çağırıyor. Bu dâvete icâbet eden ilk okuyuculardan biri olarak diyebilirim ki, “okumadan, düşünmeden, kafa yormadan, değerlendirmelere gitmeden ilim, irfân sâhibi olunamaz...” “Şehsüvâr-ı Cihângîr”de, İstanbul ve Fâtih’i ile ilgili ne varsa bulabilirsiniz. Müellif, meşhûr tâbirle, bir “kuyumcu titizliği” içinde, sizde soru işareti uyandıran her konuya tatlı bir sohbet üslûbuyla girmektedir. Târîhten zevk almayana söylenecek bir şey yoktur, ama nerelerden nerelere gelinmiş. Fâtihnâme nerede ne yapmış, o şehrin câmii, çeşmesi, sebîli var idi de ne oldu? Hangi paşanın devlet hayâtında rolü ne olmuştur? Bu yanık türkü kime, niçin yakılmıştır?

Fâtih, Edirne’de Dünyâ’yı teşrîf ederken, babası Murâd-ı Sânî hangi duygulanışlar içindedir ve o sırada Kur’ân’da hangi sureyi okumaktadır? Hele İstanbul’un müstakbel Fâtih’inin doğumundan sonra, her iki kulağına ezân ve kaametin babası tarafından okunuşunun tasvîr edildiği, yazarının şâirane güzellikteki “gözyaşıyla sulanmış” cümleler okunmadıkça, ben eseri anlatmış olamam. Olsa olsa deryâya kovayı daldırıp “İşte deniz budur!” derim ki, gören de duyan da inanmaz. Deryâlara seyâhat kaçınılmazdır ve rûhumuz için bu bir mânevî ihtiyaçtır. Ben huzûrlu saatlerimi bu mâhiyette kitaplara borçluyum.

Turgut Bey, eserlerini târîhî kaynaklara istinâden yazmakla beraber, kırk yılı aşan hocalığının da getirdiği sükûnet ve ciddiyetle, sevimli bir sohbet edâsı içinde sizi edebî, hissî, fikrî vâdîlere çekiyor. Her seferinde yeni bir bilgi edinmiş olmanın bâzan gurûru, bâzan hayıflanması, bâzan da hayret ve hayranlığı içinde hüzünlendiğiniz de oluyor, coşup kabardığınız da. En nihâyet bu eserde ve diğerlerinde bilinmeyenlerin keşfine ve müteâkiben tefekkürüne doğru kanat açıyorsunuz. Târîh yazıcılığı ve hattâ sanatlı târîh, edebî târîh yazarlığı bence çetin meşgaledir. Turgut Bey, benim elli yıldır beklediğim ve gâyet tabiî karşıladığım bu çetin işi, hakkıyla yapmaktadır. Sağlık içinde daha nice eserler ve yazılarla Türk târîhinin ihtişâm asırlarına uzanmasını temennî etmekteyiz.

Fâtihnâme, bizim edebî târîh kültürümüz içinde kısmen var olan Selîmnâme, Süleymannâme, Battalnâme, Saltuknâme... gibi isimlerle bir geleneğin zamânımızdaki devâmıdır. Söz konusu edilen devrin ve o zamânın kahramânının sonraki nesillerde hayranlık uyandıracak ve örnek alınacak vasıflarının da tanıtıldığı bu tarz eserlere dâimâ ihtiyaç vardır.

Turgut Bey, eserleriyle, yarını inşâ edecek torunlarımıza âdetâ zekâtlarını peşinen vermekte, borcunu edâ ederken, müstakbel şafaklarda doğacak çocuklarımızın beşiklerine, bu kitapları armağan olarak meleklerin kanadıyla sunmakta, böylelikle onların târîh fakîri olmamaları husûsunda “çifte kavrulmuş” bir vazîfeyi de ikmâl etmektedir. Ben bir dede olarak, torunlarımız adına kendisine şükran borçluyum. Kitapların ilk tadıcılarından biri sıfatıyla, iki haftadır “İstanbul Muhâsarası’na katılmış Bektaş Ağa” misüllü, titrek ellerimle elektronik sayfaları devrederken, gönlümdeki “Fetih okları”, Uluâbâdlı Hasan’ın yanı başında çatılan kaşlarımla gerdiğim dikkat yaylarından uçarak “hedefin kalbine”, Ayasofya’nın sisler altındaki yarım kubbelerine düşmek- Fâtihnâmededir. Ayasofya’da ilk Cuma namâzını kılan cengâverlerden biri de bendim. Yoksa bu gözlerimdeki yaşlar nedir? Fâtih, şehre girerken ona gül sunan Rum, belki de sarı Kuman-Kıpçak kızlarından biri uzaktan akrabâm olur...

Evet Cahit Külebi haklı: Târîhin akışı içinde “Daha karışacak bütün sular; Türk mâvisi bulunana kadar...” Keşke bu hakîkati günümüzdeki bâzı gâfiller de anlayabilseydi. Vâr ol azîz kardeşim. Beni has “rûh akrabân” sayarak gösterdiğin hüsn-i kabûle müteşekkirim. Diğer kitaplarını da fırından çıkmış, buğusu üzerinde ilk okuyanlardan biri olmak dilek ve duâsıyla sa’yiniz meşkûr ola efendim.

Mehdi ERGÜZEL

İzmir, 6 Ağustos 2015

 

ŞEHSÜVÂR-I CİHÂNGÎR-FÂTİHNÂME’DEN BÂZI PASAJLAR

Şimdiye kadar, Fâtih Sultan Mehmed Hân hakkında yazılanlar az olmamakla berâber, kâfî değildir. Bahsedilen kifâyet endîşesi, o büyük Türk’ün sanıldığından da çok cepheli oluşundan kaynaklanmaktadır. Siyâsî, askerî, ilmî, edebî, hikemî başlıklar altında, kalem mesâîsine tâbî tutulan Fâtih Sultan Mehmed hasletlerini anlatan paragraflar, maddî ve mânevî vâdîlere boşalan gür çağlayan sularını muhâfaza etmede, cılız ve çâresiz kalmışlardır. Fakat anılan nâçâr yazı denemeleri, bir hakîkati ortaya koymada, ortaklaşa bir keşfin seyir mevkiine çıkmış, kolektif sürûrun içine dalmışlardır. O hakîkat, Fâtih Sultan Mehmed Hân’ı anlatma ve ifâde etmede duyulan yetersizliktir. Bunları bile bile, “yeni bir Fâtih Sultan Mehmed yazısı kaleme almak da nereden çıktı?” denirse, verilecek cevap, seyir keyfinde saklı durmaktadır. Fâtih Sultan Mehmed Hân’ı anlatamamak bu derecede saâdet bahşediyorsa, anlatabilmenin vereceği gönül huzûrunu, nasıl târif etmeli?

Yüce Yaratıcı, İsrâ Sûresi’nin 36. âyetinde şöyle buyuruyor: “Velâ takfu mâ leyse leke bihî ılm. İnne’s- sem’a ve’l-basara ve’l- fuâde küllü ülâike kâne anhü mes’ûlâ. / Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi, ondan mes’ûldür.” Bu ilâhî îkâz, mü’min hayâtına tutulmuş bir projektör hâlinde duruyorken, her şeyi bildiğimizi ve de yazıya aktardığımızı, hassaten Fâtih Sultan Mehmed hakkında, nasıl iddia edebiliriz? Hacc’a yönelen karıncanın, “varamasam da yolunda ölürüm” deyişinden kinâye, önünüzdeki haddini bilen satır ve sahîfe yekûnu, aczini îtirâf edebilmeyi, muvaffakiyetten sayan bir mütevâzı cehdin netîcesinde teşekkül etmiştir.

~ ~ ~

Bu kitaba, “Şehsûvâr-ı Cihângîr” ismi, Hz. Fâtih’in, üstüne pek yakıştığı beyaz atını, Marmara ile Boğaziçi’nin şâhitliğinde İstanbul sularına sürerken Dünyâ’ya göründüğü muhteşem sahneye bakılarak verilmiştir. Yahyâ Kemâl, Soyadı Kaanûnu çıktığında, akıncı atalarının “şehsüvâr” hâllerinden ve “Evlâd-ı fâtihân” menkıbelerinden çıkardığı şâirce hüccetlerle “Beyatlı” soyadını almıştı. Büyük Şâir’e göre,“Beyatlı” kelimesi, “Şehsüvâr”ın tam karşılığı idi. “İstanbul’u Fetheden Yeniçeri’ye Gazel” isimli fevkalâde şiirindeki:

Vur deyr-i küfrün üstüne rekz-î hilâl içün
Gelmiş bu Şehsüvâr-ı Cihângîr aşkına”

beyti, Fâtih Sultan Mehmed Hân’ı, küfür mâbedlerinin üstüne “hilâl” dikmeye gelmiş “Şehsüvâr-ı Cihângîr” olarak takdîm eder. Sultan Mehmed Hân, hem takvîm hesâbıyla, hem de zürriyetinden neş’et eden Yavuz Sultan Selîm Hân ve Kaanûnî Sultan Süleyman Hân gibi Cihângîrlerin atası olmak bakımından, tam isâbetle “Şehsüvâr-ı Cihângîr”dir. Bu kitap, âciz yazıcısının indinde, bir müddet önce yayımlanan ve Yahyâ Kemâl’in “Selîmnâme”sinin kılavuzluğunda Yavuz Sultan Selîm Hân’ı anlatmaya cesâret eden“Cihângîr Tûğlar-Selîmnâme” adlı mütevâzı çalışmaya tanıdık Âl-i Osman selâmları göndermesi ümîdiyle,“Fâtihnâme” ismine de tâlib olmuştur. Her hâl ü kârda, nazarlarınıza sunulan bu iddiasız paragraflar,“Kendi Hâlinde Bir Fâtih Kitâbı”dır.

  

Milâdî 1432 yılının Mi’râc Kandili, 29 Mart’ı 30 Mart’a, 26 Receb 835 Cumartesi gününü 27 Receb 835 Pazar’a bağlayan gece idrâk edilmişti. Edirne’deki Saray’ında, o kutlu geceyi ibâdete hasrederek geçiren Sultan Murâd Hân-ı Sânî, bir tarafdan da, kulağı kapıdan girecek muştucuda olarak, kıldığı sabâh namâzının ardından, önündeki rahleye koyduğu Kur’ân-ı Kerîm’i tilâvet ediyordu. Sultan Murâd’ın murâdı, başladığı Allâh kelâmı bölümünü, Fetih Sûre-i Celîlesi ile bitirmekti. Bu maksatla, 26. cüz’ün başından aldığı kıraatı, kendi sesini duyacak şekilde sürdürüyordu. Câsiye ve Ahkâf sûrelerini tamamlamış, “Besmele” çekerek“Muhammed” Sûresi’ne başlamak üzereydi ki, beklediği haberci kapıdan girdi. Rahleden başını kaldıran Sultan Murâd Hân, pencereden süzülmeye başlayan ilk tan ağarması ışıklarıyla parlayan gözlerini, muştuyu getiren Harem Ağası’na çevirdi. Pâdişâh’ın hanımlarından Hümâ Hâtûn, o gece doğum sancıları çekmeye başlamıştı. Saray sağlık ekibinin verdiği bilgilere göre, doğum ân mes’elesiydi. Mi’râc gecesinin sabâhına ulaştığı o müstesnâ dakîkalarda, içinde hissettiği “Muhammedî” ferahlık, rahle üzerinde açık duran Kur’ân sahîfesinde de okunuyordu. Muhammed Sûresi’nin ilk iki âyeti, Sultan Murâd’ın hâlet-i rûhîyesine ne güzel tercümân oluyordu: “Ellezîne keferû ve saddû an sebîli’llâhi edalle a’mâlehüm. / Vellezîne âmenû ve amilü’s-sâlihâti ve âmenû bimâ nuzzile alâ Muhammedin ve hüve’l-hakku mi’r-rabbihim. Keffera anhüm seyyiâtihim ve asleha bâlehüm. / İnkâr edenlerin ve Allâh yolundan alıkoyanların işlerini, Allâh, boşa çıkarmıştır. / Îmân edip yararlı işler yapanların, Rab’leri tarafından hak olarak Muhammed’e indirilene inananların günâhlarını, Allâh örtmüş ve hâllerini düzeltmiştir.” Harem Ağası’nın ağzından dökülen cümle, Sultan Murâd Hân’ın, Mi’râc gecesi sabâhında girdiği aydınlık iklîmi, daha güçlü ışık demetleriyle kuşattı: “Sultân’ım, gözünüz aydın!. Bir oğlunuz oldu. Sulb-i Hümâyûn’uzdan bir şehzâdeniz tevellüd eyledi. Allâh, hepimize onun uzun ömrünü göstersin, size ve devletimize bağışlasın. Emir, fermân Pâdişâh’ımındır…”

~ ~ ~

Hasan, şimdi tek başına idi ve göndere çekilmiş bayrak bir elinde, öteki elindeki palası ile yanına yaklaşmış düşman neferlerini biçiyordu. O, bayrağı dikeceğine azmetmişti. Bunu başarmadan, can emânetini teslîm etmeyecekti. Sırtındaki sayması zor oklarla, burca yaklaştı. Aldığı nefes, artık bir şânlı şehîdin nefesi idi, fakat Türk’ün bayrağı Bizans’ın burcuna saplanmış, esen rüzgârla berâber nazlı nazlı dalgalanmaya başlamıştı. Hasan’ın yüzünde, târifi imkânsız bir mutluluk vardı. Bir ölüm, bir insana ancak bu kadar yakışabilirdi. Onun Cennet bahçesi kapısından girdiğini fark edemeyen Bizans uğruları, sırtını burca dayamış bu muazzez şehîde kocaman bir taş fırlattılar. Hasan’ın hâlâ tebessüm eden yüzü, yuvarlanan bedenini, her çeşit uğursuzluktan koruyordu..

Sultan Mehmed Hân, Uluâbâdlı Hasan’ın sur burcuna diktiği sancağı görünce, hemen atından indi ve önündeki toprağa kapandı, şükür secdesine vardı. Bu zaferi ve fethi kendisine nasîb ettiği için Allâh’a hamd etti. Sonra, askerine döndü ve: “Askerlerim, benim evlâd-ı hâsım. Ben de sizinle berâber ölmeye hazırım!”dedi. Yeniden atına atladı, kılıcını çekti, surlara doğru dörtnala atıldı. Doğu Roma İmparatorluğu’nun bu son kalesindeki çan sesleri, birâzdan yerini ezân seslerine bırakacaktı. Bu, artık son hücûmun son savleti idi.

~ ~ ~

Bu sûretle İstanbul, karadan ve denizden Türk askeri tarafından ele geçirilmişti. Bu kutlu ordunun ve kutlu donanmanın başkumandanı, Türk Devleti’nin hâkânı, Sultan Osman Hân oğlu Sultan Orhan Hân oğlu Sultan Murâd-ı Hudâvendigâr Hân oğlu Sultan Yıldırım Bâyezîd Hân oğlu Sultan Mehmed Hân oğlu Sultan Murâd Hân oğlu Sultan Mehmed Hân Hazretleri idi. Onun, İstanbul’u fetheden “Kutlu Başbuğ” olduğu, 29 Mayıs 1453 (20 Cemâziyelevvel 857) Salı günü, Cihân’a ilân ediliyordu. Hz. Peygamber’in muştusu, o mübârek dudaklardan çıktığı ândan beri, cümle İslâm kumandan ve orduları, hep, o “kutlu” sıfatı hak edebilmek maksadıyla, birbirleriyle yarışmıştı. Şimdi, Sultan Mehmed Hân ile onun emrindeki gâzîler ordusu ve donanması, bu Nebî beşâretine mazhar olmanın ölçülemez sürûrunu yaşıyordu. Bu azîz asker,“fâtih” bir ordunun askeri, o askerin serdârı da “fâtih” bir serdâr idi. Bu, bütün Dünyâ’nın bir araya gelerek verdiği bir ortak karâr idi. Sultan Mehmed Hân, bu ândan başlayarak, dillere, kalemlere, sahîfelereFÂTİH” unvânı ile raptedilecek, bu kutlu kelime, onun şahsı ile birlikte anılacaktı. Şimden gerü, delikanlı Türk Hükümdârı’nın adı FÂTİH SULTAN MEHMED HÂN idi ve bunu telâffuz eden dil ile yazan kalem, Hz. Peygamber’in müjde yüklü hadîsinin, hangi saâdet-bahş mânâlar taşıdığını da idrâk edecekti.

~ ~ ~

Fâtih Sultan Mehmed Hân, nihâyet Ayasofya’nın önüne geldi. Beyaz atının üzerinde, muhteşem bir heybete bürünen Türk Hâkânı, önce bakışlarıyla, sonra da altındaki saf kan Türkmen küheylânının şâhâ kalkmış duruşuyla, görenleri kendine hayrân eyledi. Gemini iyice kastığı at, ön ayaklarını kaldırmış, Ayasofya kubbesine çıkmak istercesine hırslı ve cezbeli bir hâlet içindeydi. Kilise’de yer bulamayan Bizanslı ahâli, büyük mâbedin kapısı önüne yığılmış, birbirlerini iterek Türk Pâdişâhı’nı görmek istiyorlardı. Türk askerinin iki sıralı koridoru arasına dâhil olan Fâtih Sultan Mehmed Hân, hâlâ atının üzerinde olduğu hâlde Ayasofya’dan içeriye girdi. Büyük kapının önünde, içerideki hayret-efzâ kalabalığa baktı. Gökten inecek beyaz kanatlı meleği beklemekte olan Bizanslılar, beyaz atının üzerindeki Türk Hâkânı’nı görünce, artık her şeyin bittiğini anladılar. Atından inen Fâtih Sultan Mehmed Hân, ağır, fakat seyredene haşyet veren adımlarla Bizanslılara doğru ilerlediğinde, Kilise’yi dolduran insan mahşerinin yere kapandığını gördü. Secde vaziyetindeki bu korkmuş ve ürkmüş Bizans ahâlisine hitâb eden Türk Hükümdârı, târîhde nice hâdiseye şâhit olmuş bu asır-dîde mâbedin her tarafını dolduran gür bir sesle şöyle dedi: “Kalkınız! Ben, Sultan Mehmed Hân! Gazab-ı Şâhâne’mden hazer etmen! Bizim akîdemizde ancak Allâh’ın huzûrunda secde edilir. Hepinize söylüyorum. Bu ândan îtibâren, hayâtınız ve hürriyetiniz benim devletimin elindedir. Herkes işinde, dininde ve her çeşit hâlinde serbesttir. Hepiniz, benim tebaa-i aslîmsiniz.”

~ ~ ~

Fâtih Sultan Mehmed Hân, İstanbul’u alarak kadîm Roma İmparatorluğu’nun önce tamâmına, sonra doğusuna, bilâhare de, artık Bizans adını alan çok mühim devlete vâris olmuştu. Bu verâset silsilesi içine, Roma İmparatorluğu’nun merkezî arâzisi sayılmış İtalya Yarımadası da giriyordu. Kendisine değişik mahfîllerde “Roma Kayseri / Roma İmparatoru” diye hitâb edilmesi, bahsedilen İtalya hedefini, geniş bir muhîtin paylaştığını gösteriyordu. Gelişen siyâsî hâdiselerle, Osmanlı Cihân Devleti’nin 1480 yılı îtibâriyle Dünyâ önünde yükselen ihtişâmı, İtalya’nın Türk idealine dâhil olmasını zarûrî kılıyordu. İstanbul’un fethi ile ulaşılan Roma nişângâhının, İtalya ile tamamlanması gerekiyordu. İstanbul’daki Kızılelma’yı taşıyan fetih sîmürgü, şimdi Roma şehrine konmuştu. Fâtih Sultan Mehmed Hân kâbındaki bir “Şehsüvâr-ı Cihângîr”, o Kızılelma’ya ulaşmadan kendisini huzûr içinde hissedemezdi. Yahyâ Kemâl’in pek füsûnlu ifâdesiyle, artık: “Tûğlar varsa gerektir Kızılelmâ’ya kadar!.”

~ ~ ~

Şehsüvâr-ı Cihângîr’in, bütün bu zâhirî sebebler dışında esas İtalya duruşu, elbette, Kızılelma ülküsünden ibârettir. İstanbul’un fethi ile Türk’ün kavî eline geçen Kızılelma, Türk fetih sîmürgünün gaga ve pençelerinde, ânında Roma’ya taşınmış ve Saint Pierre Kilisesi’ne konmuştur. Şânlı târîhi boyunca, hep Kızılelma’yı tâkib eden, fütûhât rotasını Kızılelma’ya göre çizen Türk milleti, daha İstanbul surlarından içeriye girdiği ve Ayasofya’daki Kızılelma’yı kavradığı ândan başlayarak, Roma rûyâları görmeye başlamıştır. Çünkü, Kızılelma, Roma’ya uçmuştur ve Kızılelma neredeyse, Türk’ün de oraya gitmesi, ulaşması lâzımdır. Fâtih Sultan Mehmed Hân adındaki Oğuz Hân torununun, İtalya başlıklı hayâl ve tasavvurları, hep bu Kızılelma ülküsü ile kuşatılmıştır. Öyleyse: “Tûğlar varsa gerektir Kızılelmâ’ya kadar!..”

~ ~ ~

Gedik Ahmed Paşa, Otranto’yu ele geçirdikten ve Hayreddin Paşa’nın emrinde, yeterli sayıda muhâfız bıraktıktan sonra, kumandası altındaki orduyu iki kola ayırdı. Bu kollardan birini Birindisi, ikincisini de Taranto üzerine gönderdi. Bu iki hedefe ulaşılması durumunda, Alfonso’nun dukası olduğu Kalabriya’nın kilit noktaları fethedilmiş olacaktı. Bu arada, Napoli’de yaşayan ahâli, korku ve endîşeden, şehri terketmeye başlamıştı ki, Fâtih Sultan Mehmed Hân’ın ölüm haberi İtalya sâhillerine ulaştı. Bu, acının acısı bilgi, Saint Pierre Kilisesi’nde Şehsüvâr-ı Cihângîr’i bekleyen Kızılelma’nın böğrüne ateş düşürdü ve bu kutlu meyve, kızarabileceği son hadde kadar kızardı…

More articles from this author

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

NİYE OKUSUN Kİ?

Yakın tarihi Kurtlar Vadisi’nden uzak tarihi Muhteşem Yüzyıl’dan öğreniyor. Niye okusun? Spor...

KÜFRÎ-İ BAHÂYÎ’NİN HAYATI ve…

Küfrî-i Bahâyî’nin hayatı hakkında kaynaklardaki bilgiler, oldukça sınırlı olup birbirinin tekrarından...

DÜNYA DENEN ÇUKUR

Dünya denen çukur kaç kere doldu boşaldı. Dini kaynaklar Nuh tufanından hareketle...

Gök Aradık Tuğlara

Üstad Yavuz Bülent Bâkiler diyor ki: “Bu güne kadar,  bir takım...

“KOZA” ŞİİRLERİNE GÖRE HAR…

   2.2.”Koza” şiirlerinde  ses yapısı   Harid Fedai’nin şiirlerinde ses zaman zaman ön plana...

ABDÜLHAK HAMİT’İN ŞİİR ANLAY…

 Tanzimat döneminin ‘’şair-i azam’’ vasfıyla tanınan Abdülhak Hamit, şiir konusundaki görüşlerini...

KÖYÜMDEN... GÖNLÜMDEN...

Bir Daracık Pencere- Şanlıurfa Türküsü Bir daracık penceredir baktığımız yer.Gözümüz gördüğünden büyüktür...

İstanbul'da Mimar Sinan Eserleri …

Erdem Yücel , Belkıs İbrahimhakkıoğlu , Fatih Dalgalı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...

YETİK OZAN (TURGUT GÜNAY)

Yetik Ozan’ın asıl adı Turgut Günay’dır. Ancak o, şiirlerinde kullandığı Yetik...

Şiir Nedir?

Şiirin bir sanat dalı olarak kabul edilişinden bu yana gerek...

Kadir Yılmaz İle Kitaplar ve Yayı…

Kadir Yılmaz, Ötüken Yayıncılık Editörü, Sayın Kadir Yılmaz ile kitap yayıncılığını...

ÇOCUK EDEBIYATI VE EĞITIMI AÇISIN…

ÖZÇocuk edebiyatı ve çocuk eğitimiyle ilgili günümüzde dikkat çekici çalışmalar yapılmaktadır...

ŞİİR HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER

Biz bu satırlarda, şiirde anlam ve açıklığın ne değerde şeyler olduğu...

Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparator…

Devlet-i ‘Aliyye, Osmanlı tarihçiliğinin çağımızdaki en büyük isimlerinden Halil İnalcık’ın yarım...

Suzan ÇATALOLUK

Tokat’ta doğan Suzan Çataloluk ilk ve orta Okulu İstanbul’da, liseyi Erzurum’da...

TANZİMAT EDEBİYATI -II (Birinci D…

ŞİNASİ (1826-1871)*Yeniliğin öncüsüdür. *Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkar gazetelerini çıkarmıştır. *İlk...

YAHYA KEMAL TAŞTAN - BALKAN SAVAŞL…

Yahya Kemal TAŞTANÖtüken Neşriyat, 2017 Âdeta Balkan İmparatorluğu addedilebilecek Osmanlı Devleti’nin son...

PARNASİZM

*Romantik şiir anlayışına tepki ile Fransa’da ortaya çıkmıştır. *Doğal güzelliğe ve...

ÖĞRETMENİN VE ÖĞRETMENE ETKİYE…

Eğitim öğretim sürecinin yürütülmesinde maddi ve insani değişkenlerin başında kuşkusuz öğretmen...

DİVAN EDEBİYATI VE KAVRAMLAR - 5

Konularına göre nazım-nesir türleri Din dışı şiir türleri Bahariye • Baharın gelişini...

KOÇYİĞİT - ÜNLÜ OZAN: KÖROĞL…

Bolu dağlarından kükreyen bir ses dökülür gümbür gümbür Anadolu’ya… Bu yiğitçe...

NASRETTİN HOCA’DAN BİR FIKRA

Fıkraları sevmeyen var mıdır, sanmam. Çünkü fıkralarda her insana hitap eden...

BIRAK BENİ HAYKIRAYIM ŞİİRİNİN…

Millî Bir Figür Olarak Şairin Sesi: Bırak Beni Haykırayım Ben en hakîr...

KIRIM: SÜRGÜNDE YEŞEREN VATAN

KIRIM, “Kemal Çapraz”ın Kırım’la ilgili eserine de ismini verdiği gibi; “SÜRGÜNDE...

ADİL HAFIZANIN IŞIĞINDA, BİRİNC…

Adil Hafızanın Işığında, Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yol ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu Altay...

AZMİ GÜLEÇ

Türk sanat hayatına: Fetih Yıldızı, Kapısız Sokaklar, Zamanların Ötesi, Ağustos Güneşi-Malazgirt...

TEORİ ZEMİNİNDE METİN ŞERHİ ME…

"Metin şerhi nedir ve nasıl yapılmalıdır? sorularının cevabı ilk bakışta çok...

KUTADGU BİLİG

Kutadgu Bilig, hiç kuşku yok ki bir devlet felsefesi ve siyâsetnamesi...

NEFHA ŞEYH SADREDDİN KONEVİ ESİN…

13.yüzyıldan günümüze huzur, muhabbet nefesleri. Bir Hazine'ye Şeyh Sadreddin Konevî'ye yaklaşım...

ORHUN YAZITLARI

Bugün büyük bölümü Moğolistan Halk Cumhuriyeti sınırları içinde kalan topraklar, Türk...

KERİME NADİR VE DEHŞET GECESİ

5 Şubat 1917’de İstanbul’da doğan Kerime Nadir (Azrak) 1935 yılında Saint...

TAKDİR DUYGUSU

Bana Mustafakemalpaşa kazasından birkaç imzalı mektup gönderdiler. İçinde bir sual var. Doğrusu...

KÜLTÜR – MEDENİYET - AYDINLAR

Kültür ve medeniyet millî ruhun yansımasıdır. Eğer bir millet yaşama üslûbunu...

DİREKLERARASI

Geçen gün tramvayla Şehzadebaşından geçerken Direklerarasını aradım. Epey zamandır görmemiştim: Sağ...

ÖMER SEYFETTİN - ACABA NE İDİ?

Çıkardıkları gün hemen geri döndüğü Toptaşı Tımarhanesinden Cabi Efendiyi kabul etmemişlerdi...

EY NAZLI HİLAL

Türk kozmogenisinde güneş, hilal ve yıldızın önemli bir yeri vardır.Bu yüzden...

Ayarsız Dergisi

Mart 2016 tarihinde yayın hayatına başlamış olan Ayarsız dergisi “hâlet-i ruhiyemiz...

SÖZÜMÜZE NE(LER) OLUYOR (1)

Konuşamaz, anlaşamaz, tartışamaz insan(lar) olduk. Birbirimizle iki çift söz edemiyoruz. İki...

3000 Türk Motifi

Gürbüz Azak BOĞAZİÇİ YAYINLARI Alemler, İşleme, Çini, Taş İşçiliği, Damgalar, Cilt­Kitap...

KİMİ (NİÇİN) AFFEDELİM

Nefret ve intikam hissi, bize büyük zarar(lar) verir. Affetmek, geçmişteki olumsuzlukların tesirinden...

HİÇ BÖYLE GÜZEL BİR MEKTUP ALDI…

Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu’nun 1977 yılında oğlu Ali’ye hitaben yazdığı mektup günümüz gençliğine...

MUHARREM DAYANÇ - KENDİMİ KAZDIM …

KENDİMİ KAZDIM Sizde nihayet bulmayan veya sizde başlamayan hiçbir sözün, işin, hayalin...

NEYZEN TEVFİK

Öyle bir insan tasavvur ediniz ki, hayatında şöhretten, şehvetten, kinden, alayıştan...

KÖYÜMDEN... GÖNLÜMDEN...

İbrahim Ağabey benim otuz sekiz yıl önce komşumdu. Bolvadin'li ve yaşı doksana...

İLHAN GEÇER

Sanat ve edebiyat dünyamızın en renkli şairlerinden biri İlhan Geçer, bir...

Edebice/5.sayı

Edebice dergimizin 5. sayısı çıktı. “Umut” temasının işlendiği 5. sayımızda yine...

NİYE TEBESSÜM

İnsanımızın yüzü, maalesef, hep asık... Caddede sokakta gülen insanların sayısı gittikçe...

ARAŞTIRMA RAPORUNUN BİÇİMİ VE K…

Bir araştırma raporunun içeriğinin zenginliği kadar sunuluş biçimi de önemlidir. Tüm...

KONUŞURKEN

Kendinizi konuşurken hiç kontrol ettiniz mi? Konuşanın siz değil de başkası...

AİLE İÇİ İLETİŞİM

Her aile bir krallıktır; oranın yönetimi de her aileye göre farklılık...

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu

Adını Türk edebiyatına “Destan Şairi” olarak yazdırmış bir büyük ismi: Niyazi...

İSMET ATLI'NIN ARDINDAN

İsmet Atlı Ağabey vefat etti, duydunuz mu? Benimki de lâf mı yani...

OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ

“Volkan gibi lâv atmış, ne susmuş ne sönmüşüm Ben bir fikir...

ÖMER SEYFETTİN - PRİMO TÜRK ÇOC…

Serin ve karanlık eylül gecesinin yıldızsız seması altında Selanik, sanki gündüzkü...

KAYBOLAN HAZİNE

Nüfus, belirli bir zamanda sınırları tanımlı bir bölgede yaşayan insan sayısıdır...

DİVAN EDEBİYATINDA VE YENİ TÜRK …

Tehzil, Arapça “hezl” kökünden türetilmiş bir kelime olmakla beraber kapsam olarak...

VİTAMİN VE AFYON OLARAK ATLANTİS …

Biz bu yazımızda Atlantis kıt’ası söylencesine farklı bir açıdan bakacağız. İşbu...

ARİF NİHAT ASYA’NIN ŞİİRLERİ…

 1.Giriş Kıbrıs, eskiden beri Türk’ün ilgi alanı içinde önemli bir yere sahip...

BÜYÜK TÜRK DENİZCİSİ - HARİTA…

Osmanlı Devletinin, Anadolu sınırlarından taşarak Batı’ya yöneldiği, Akdeniz’i bir Türk gölü...

İnsanlığın Dirilişi

Sezai Karakoç'un hayatı boyunca ideal bir uygarlık şekli olarak sunduğu ve...

VATAN DİLİNDE CENGİZ DAĞCI

Vatanını kaybetmiş ve bir daha dönüp onu görememenin acısını derinden yaşamış...

BİR TEPSİ BAKLAVA

İşte yine diğer günler gibi sıradan bir gün başlıyor. Ocak ayının...

MİNÂRE

Simya ilmi, Maktül Sühreverdi ile birlikte terk etti yeryüzünü belki de. Öyle...

CUMHURİYET GÜNEŞİ

Sıtma, verem, frengi, trahom ve benzeri bulaşıcı hastalıklarla uğraşan bir halk...

Ezelden şâh-i aşkın (Bâki)

GAZEL Ezelden şâh-i aşkın bende-i fermânıyüz cânâ Muhabbet mülkünün sultân-i âlî-şânıyüz cânâ  Sehâb-i lütfün...

Ayşe YAZICI YAVUZ

Ayşe YAZICI YAVUZ 1980 Niksar doğumlu.  2003 yılı, Osmangazi Üniversitesi, Türk Dili ve...

AHMET KUTSİ TECER VE TİYATRO EDEB…

Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyat tarihi içerisinde şairliğinin yanında, tiyatro yazarlığı...

RAMAZAN’IN İKİ YAKASI

“… Ne babaannem, ne de ondan sonraki kuşaktan amcalarım, yengelerim, babam, annem...

YALNIZLIK

Divan şairimiz Fuzûlî(1480-1556)’nin aşağıdaki beyitini ilk defa lise yıllarımda duymuş, epey...

YÛNUS”TA İMAJ OLUŞTURMA TARZI v…

"İmaj oluşturma tarzı"ndan kastımız -mecaz, istiare, sembol, mit vb. kavramların hepsini...

ŞEHİR VE İNSAN

Bilgeler, insanın bilinmezliğini çözmeye çalışırken kullandıkları en önemli metafor, şehirdir. İnsanın...

İHANET - ZEYNEP ÖZKİŞİ

İçimdeki yenilmesi,engellenmesi imkansız öfke halimle alakam yokmuş gibi.... Vakur, gururlu olgun...

TÜRKÜLER SATICISI

Geçmiş günlerin birinde, hareketli Aydın Pazarı’nda dolaşırken, saz nağmeleri ile kucaklaşan...

ACIKAN KURT

Bir varmış, bir yokmuş. Allah’ın kulu çokmuş. Çok söylemesi günahmış; hikâye...

SÖZÜMÜZ SÖZ MÜ?

Sözümüz, sözlerimiz ne kadar etkili oluyor, sözün etkisi ne kadar devam...

GÛLTEKÎN SAMANOĞLU

Gültekin Samanoğlu, imzasıyla, ilk defa Akın Karauğuz’un Zonguldak’ta çıkardığı “Doğu" dergisinin Ağustos/1949 tarihli...

Bir Darbenin Anatomisi

Türk tarihçiliğinin en verimli kalemlerinden Yılmaz Öztuna, artık bir klasik sayılan...

KAYIPLARIMIZ

‘Nelerimiz kayboldu? Nelerimizi kaybettik? Yitiklerimizden neyi/neleri hep arayıp duruyoruz? Kayıp verdiklerimiz...

500 Yılın Ardından Piri Reis

Nazan Karakaş Özür YEDİTEPE YAYINEVİ UNESCO 2013 yılını, Piri Reis Haritasının...

BİR KURUCU AKIL OLARAK YAHYÂ KEMAL

Türkçedeki "yanmak" ve "uyanmak" kelimeleri arasındaki kök birliği, kavram planında anlama...

NİÇİN OKUMUYORUZ

Bu soruyu kendi kendine soran ve de cevap ver(ebil)en insan sayısı...

KIRIM'A SEYAHAT - FATİH KERİMİ

İlk baskısı 2004 yılında hazırlanan Fatih Kerimî'nin Kırım'a Seyahat adlı bu...

TANZİMAT’IN İZZET-İ NEFSİNE YO…

Tanzimat’ın İzzet-İ Nefsine Yolculuk-Sezai Ve Musurus Paşa’dan Hareketle Tanzimat döneminin doğum tarihi...

SAYI - 18 ŞİMDİ BÖYLE KALIP BATA…

Sürgünde muhalefet eden bir gazetenin adının “Hürriyet” olması çok manidar… Ama...

ANKARALI ARABACI İSMAİL VE MUSTAFA…

Yüzbaşı Nakiyüddin Bey öğrencilerinin Fransızcasının ilerlemesi için elinden geleni yapıyordu. Onlara...

EDEBİYATTA RETORİK

 Söz; bir duyguyu, bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan sözcük ya da...

ÖMER SEYFETTİN - ANTİSEPTİK

Mini mini, güzel, şeytan Bedia’yı ailesi büyük bir adama vermek istiyordu...

GÂVURDAĞI ÂŞIKLIK GELENEĞİ- B…

Bölgedeki Türkmen topluluklarının konargöçer yaşama biçimleri, tarihi süreçleri ve gelenekleri iyice...

ALİ HASANOV’UN ‘’HOCALI SOYK…

Bülten ve ajansların geçtiği haber, Türk dünyası ile dünya kamuoyunda şok...

İZ BIRAKANLAR

Milli Eğitim Bakanlığı ile TRT'nin işbirliğinde hazırlanmış iz bırakan öğretmenler serlevhalı...

MEVLEVÎ ROMANI HAKKINDA -YAN FAKAT …

       A.Yılmaz Soyyer; Türk Sosyolojisinin  Başlangıcında Bedi Nuri, Sosyolojik Açıdan...

İNCE HACI’NIN AĞITI (CERİT -AV…

Toros Dağlarının başı dumanlandı mı bir kez, Cerit,  Avşar Türkmenlerinde bir...

HAYATTA EN ÇOK BABAMI SEVDİM

Bir insanın anavatanı çocukluğudur, der psikologlar. Ne kadar doğru. Nereye gidersek...

TÜRK DİLİNİN GERÇEK SAVUNUCUSU:…

Türk dilinin gelişmesi ve yayılmasında büyük hizmetleri bulunan, bu uğurda ölümsüz...

Bozkır Kavimleri-Egemen Çağrı M…

Egemen Çağrı Mızrak Kimdir? 1978 yılında doğumdu. Orta ve Lise öğrenimini Hüseyin...

KALBE YÜK DEĞİL BİR MENDİL

-Kudüs’e- Ömürlüktü mendiller; yıkanırdı bıkmadan, usanmadan ve itinayla katlanırdı her zaman. Kâğıttan...

ANLATIM TEKNİKLERİ İÇİNDE DÜŞ…

Düşünceyi geliştirmek için başvurulan yöntemler şunlardır: 1) TANIMLAMA: Bir kavrama ya da olayın...

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN EDEBİ UNSURLAR…

Kültür, bir millet veya topluluğa özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütü-...

KÜLTÜR DEĞİŞMESİ VE MİLLİYET…

Kitap, cemiyetler hayatının eski problemini ülkemize tatbik eden, yaşadığı dönemi gözlemleyen...

ÖMER SYEFETTİN - PERİLİ KÖŞK

Sermet Bey döndü, arkasındaki bekçiye, – İşte bir boş köşk daha! Dedi. Küçük...

ZİYA GÖKALP - TÜRKÇÜLÜĞÜN ES…

Kitap “Nazari Kısım” ve “Ameli Kısım” diye ayrılmıştır. Nazarı kısım, Türkçülüğün...

Çocuğum 1.Sınıf Olmaya Hazır m…

İlkokul 1.sınıf öğretmeni, öğrencisi ve velisi olmak çok farklı bir heyecandır...

HÜSEYİN YURDABAK

Anadolu’nun saf ve temiz rüzgârlarıyla uyanıp filiz veren tohumlar gibi, daha...

TÜRK ŞİİRİNDE ÖLÇÜ

Hecelerin sayılarının yada uzunluk ve kısalıklarının düzenli bir biçimde sıralanması temeline...

GRİ - (ÖYKÜ)

Hazırlıksız yakalanmışlardı. Şimşek, ansızın sessizliği delip geçiyor, tıpkı bir yabancının sofraya aniden...

Burhan KADAH

Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Ziya Gökalp ilkokulunu(1980), Eskişehir İmam-Hatip Orta ve lise...

ÇAĞDAŞ KÜRESEL MEDENİYET

Sayfa Sayısı:  248 sayfaKağıt Cinsi:  2. hamurKapak Cinsi: Karton kapakEbat:  16.5x23.5Basım Tarihi:  08-2006Baskı:  3ISBN:  978-975-7032-92-2"Tarihte topyekûn insanlığa...

BALKAN TAŞRASININ GÖZBEBEĞİ …

Bir ülke veya bir şehir sizi önce terminalleriyle karşılar. Sonra ticari...

HU DİYEN KARGA

Misli Baydoğan, uzman bir psikolog. Ancak biz kendisini, pek çok dergide...

NURETTİN TOPÇU'NUN KÜLTÜR VE MED…

“Hareket ediyorum, düşünüyorum, birliği seviyorum, o halde varım” Nurettin Topçu Eski Türk destanlarından...

OYUNDAN FELSEFE ÇIKARMAK

   Her çağın kendine ait bir dili vardır. Bu dille konuşur...

NELER GEÇMEDİ Kİ?

Tercanlı İsmail Daimî(1932-1983)’nin  “Ne ağlarsın benim zülfü siyahım Bu da gelir bu da...

Mehmet Rasih Kaplan

DOĞUMU: 1883, Akseki, AntalyaÖLÜMÜ: 13 Kasım 1952MESLEĞİ: Hukukçu.ÖĞRENİMİ: Konya Ziyaiye ve...

BİLGİ VE ZENGİNLİK

Doğu’nun büyük bilgesi Sadi Şirazi, Gülistan isimli eserinde bilgi bahsini anlatırken...

AHMET HAMDİ TANPINAR’I EDEBİYAT …

“…Tanpınar’da beni büyüleyen şairliğinden, romancılığından çok memlekete bakış tarzı, zihniyeti olmuştur...

BİR KÜLTÜR UNSURU OLARAK ÂŞIK E…

Kalıp sözler bir dilin en dikkat çekici yönlerinden biridir. Toplumsal hayata...

FETHEDİLECEK YENİ UFUKLAR

İstanbul'un fethi bu sene her zamankinden başka bir alay-ı vâlâ ile...

TOPRAK VE GENÇ ADAM

İnsanın macerası toprakta başladı ve toprakta son bulacak. Bütün bir yaşanmışlığı...

TUVALDE AKIŞAN SULAR

Ahmet Yakupoğlu’nu ziyaretten mülhem M. Ali Kalkan ve Selahattin Turan’a ithafen Duvardaki bir...

CÖMERTLİK

Kendine ait şeyleri kolaylıkla verebilen, ikram edebilen, vermekten kaçınmayan eli açık...

MEHMET ÇAKIRTAŞ

“Aşık tarzı söyleyişe hakikî bir aşkla sarılarak, bu tarza yeni bir...

“KOZA” ŞİİRLERİNE GÖRE HAR…

1.Giriş Şiir, her şeyden önce “dil” sanatıdır. İnsanların hafızalarında roman-hikâye cümleleri yerine...

GAZEL - KEÇECİZÂDE İZZET MOLLA

1. Meşhûrdur ki fısk ile olmaz cihan harâbEyler anı müdâhane-i âlimân...

TOP-LUM!

Eski Türkçe ile söyleyecek olursak Cemaat...Cem olmak, birlik olmak, yekdiğerinin ezasını...

ÇOK SESLİ BİR ŞAİR HAMİT

Türk edebiyatının yaptıkları ve yazdıklarıyla iz bırakan şahsiyetlerinden biridir Abdülhak Hamit...

BİR BARDAK ÇAY

Canım çay istedi. “İyi demlenmiş bir çay olsa” dedim kendi kendime...

ÖĞRETMEN

-Şehit öğretmenlerimizin aziz hatırasına- Ulular, bir harf öğretene kırk yıl kölelik yapmak...

BOŞLUĞA MEKTUP

Aylardan Ocak. Kar yağmaya gece başlamıştı ve belli ki hiç ara...

ANADOLU’NUN YİĞİT SESİ: DADALO…

Ali Alper ÇETİN Toros dağlarının başı dumanlandı mı bir kez, Avşar Türkmenlerinde...

ALMANYA'NIN DİRİLİŞİ

“Sizi ekmeksiz bıraktık ama babasız bırakmadık.” sözü Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki...

MELİKŞÂH

Melikşâh döneminde Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Devletin sınırları...

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR VE GÜLYA…

Gulyabani, romancıya yaşlı bir hanım okuyucusu tarafından cinlerle, perilerle ilgili giz...

ENVER PAŞA'NIN ANILARI - HALİL ERD…

Kitap Enver Paşanın anılarını üzerine ekleme yapmadan olduğu gibi aktarıyor. Tarihimizde...

İDİL ÇELİKER İLE SOHBET (AHMET …

       İdil Hanım, sizce müzik nedir? Müziği ne olarak...

BİR HOŞGÖRÜ, GÜVEN, SEVGİ VE S…

Merhamet, insan ve insanlık için belki de en önemli duygu, en...

İSTANBUL DÂRÜLMUALLİMÎN-İ (184…

İstanbul Dârülmuallimîn-i (1848-1924) Uğur Önal, Togay Seçkin BirbudakAnkara, ATAM, 1.bs., 2013, 360...

ZİYA PAŞA - DİYAR-I KÜFRÜ GEZD…

Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm     Dolaştım mülk-i İslâmî bütün...

Gazel - Nesîmi -Gerçek hadîs imi…

1 Gerçek hadîs imiş bu ki hûbun vefâsı yohKim sevdi hûbı...

İNAT ETME GÖKYÜZÜ, BENİM KADAR …

Önsöz İlk aşk, ilk evlat gibidir ilk kitap… Heyecanı, sancısı, sevdası, sevinci...

SAYI 7 - BİZDE “ADAM”LIK

Sayı: 7 Biri Avrupa’da, diğeri Kırım’da çıkan iki gazete... Biri Namık Kemal...

İŞ

“Yapılması gereken önemli bir iş vardı ve herkes birisinin bu işi...

Türk Edebiyatı Haziran 2017

Aylık fikir ve sanat derigisi olan Türk Edebiyatı Dergisinin haziran 2017...

EDEBİYAT BİLGİ YUMAĞI

1. Mensur şiirin ilk örneklerini Servet-i Fünun döneminin en önemli sanatçılarından...

ORHAN ŞAÎK GÖKYAY

Bu Vatan Toprağın Kara BağrındaSıra Dağlar Gibi Duranlarındır  ORHAN ŞAÎK GÖKYAYTürk edebiyatının...