Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 7 - 14 dakika)

takisiz isim tamlamaTürkçede, bir adın başka bir adla ilişkilendirildiği söz öbekleri “ad tamlaması” olarak adlandırılır. Ad tamlamalarının çeşitleri tamlayanın ve tamlananın durumuna göre belirlenir. Buna göre, tamlayanın eksiz, tamlananın ek aldığı tamlamalar “belirtisiz”; her ikisinin de ek aldığı tamlamalar “belirtili”; her ikisi de eksiz olanları “takısız”(!) ve her iki tarafın birden fazla sözcük bulunduranları “zincirleme”(!) ad tamlaması olarak adlandırılır. İlk iki tamlama türünde ilgililer ittifak halindedirler. Son ikisinin isim tamlamalarının bir türü olup olmadığı noktasında ise farklı görüşlere sahiptirler. Zincirleme tamlamalar bir yana, takısız tamlamaların “ad tamlaması” mı “sıfat tamlaması” mı sayılması gerektiği ayrı bir tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada belirtili ve zincirleme(!) ad tamlamaları bir kenara konularak; takısız(!) tamlamaların durumu, Türkçede birleşik sözcük yapım yollarından biri olan belirtisiz ad tamlaması ve sıfat tamlaması kuruluşları göz önünde bulundurularak; Kök Türk Yazıtlarından ve Türkiye Türkçesi Yazı dilinden tespit edilen örnekler üzerinden tartışılmıştır.

Add a comment

(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

10 istanbul deyimi1. ÜSKÜDAR’DA SABAH OLDU
Üsküdar’da deniz kıyısındaki Valide Sultan ve Mihrimah Sultan camilerinin müezzinleri, karşı tarafta yaşayan padişaha seslerini duyurabilmek ve ondan ihsan alabilmek, belki saray müezzinliğine yükselebilmek ümidiyle sabah ezanlarını mutlaka Beşiktaş’taki cami müezzinlerinden önce okurlarmış. Bir şeyin zamanını geçirmek, geç kalmak anlamında bugün dahi kullanılmakta olan “Üsküdar’da sabah oldu” deyimi vaktiyle aynı hat üzerinde olmalarına rağmen Üsküdar’ın Beşikta’tan önce okunan sabah ezanlarından kaynaklanmıştır.

Add a comment

(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

dini tasavvufi halk edebiyatiTürk Edebiyatının İslâmi dönemini kapsayan Dini ve Tasavvufi Halk edebiyatı, Türklerin büyük bir kısmının 12.yüzyılda İslamiyet'i kabul etmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu süreçte Türk sosyo-kültürel yapısında bulunan iki etken vardı. Bular "Medrese ve Tekke" kurumları idi. Medrese, eğitimin ve öğretimin en önemli kaynağıydı. Medrese öğrencilerine softa adı verilirdi. Softalar, müderrisler tarafından eğitilirlerdi. Medresenin eğitim dili Arapça olmakla birlikte bilginlerin çoğu eserlerini Arapça yazmışlardır. Medreselerde asıl verilmek istenen ilimdir. Tekkeler ise dini çevreler tarafından geliştirilen serbest düşünceli insanlar yetiştiren kurumlar olmuştur.

Add a comment

(Okuma süresi: 7 - 13 dakika)
asik edebiyati 1Kendisinin veya başkalarının şiirlerini saz eşliğinde çalıp okuyan ya da halk hikâyeleri anlatan ve âşık adı verilen saz şairlerinin oluşturduğu edebiyat.
Âşık edebiyatını, sade bir dil kullana­rak şiirlerini daha çok hece vezniyle ya­zan ve saz çalarak yurdu dolaşan âşık­ların eserleri oluşturur. Beş yüzyılı aşan bir zamandan beri Anadolu, Rumeli ve Azerbaycan'da gelişip olgunlaşan âşık edebiyatı, çoğu manzum eserlerden, bazan da nazım-nesir karışımı hikâyeler­den meydana gelmiştir. Geniş halk tabakalarının dil ve duygu inceliğine, he­yecanlarına cevap veren bu edebiyatın adları bilinen şairleri için genellikle "saz şairi" veya "âşık" deyimi de kullanılmak­tadır.
Add a comment

(Okuma süresi: 4 - 7 dakika)

edebiyat akimlariİnsanlık tarihinde görülen siyasal, toplumsal, kültürel, ekonomik vb. olaylara bağlı değişimler, birtakım düşünce ve sanat adamlarını bir araya getirmiştir. Ortak anlayışla hareket eden bu insanlar, değişen toplumun düşünce ve sanat anlayışını şekillendirmiş ve ifade etmiştir.

Batı düşünce, edebiyat ve sanatındaki gelişmelerin temelinde eski Yunan ve Latin edebiyatı, hümanizm ve Rönesans vardır. Çoğunlukla felsefi bir düşünceden beslenen sanat görüşlerinin resim, müzik, mimari, edebiyat gibi alanlarda ilkeleri belirlenmiş bir disiplin olarak ortaya konmasıyla Batı’da sanat akımları oluşmuştur.

Add a comment

(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

cocuk edebiyati 5Çocuk edebiyatı kavramı, çocuklar için yapılan edebiyatı ve yayını ifade ediyor. Çocuk yayınları, çocukların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte olmalıdır. Bunun içinde çocuk kitapları edebiyat ve yayın yönünden belli hedeflere yönelik olarak hazırlanmalıdır. Çocuk edebiyatının aşağıdaki hedeflere sahip olması gerekir:

Add a comment

(Okuma süresi: 5 - 10 dakika)

  • cocuk edebiyati 4BİÇİM AÇISINDAN ÇOCUK KİTAPLARI

 

            Çocuk kitaplarını tanımak ve anlamaya yönelmek için:

  • Çocukların kitaba yönelmelerini sağlayan biçimsel ögeler ( dış yapı )
  • Çocukların kitapla etkili iletişimini sağlayan ögeler ( içerik – iç yapı )

 

Çocuğun gelişme ve büyüme evrelerine göre kitabın dış yapı ögeleri:

Add a comment

(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

cocuk edebiyati 3Dersin içeriği ve ders kredisi bakımından:

 Türkiye’de çocuk edebiyatı öğretimi amacı, işlevi, yöntemi ve ders kredisi bakımından alanın kültürünü kapsayıcı ve kavratıcı yönelimden uzaktır. Çocuk edebiyatı dersi okulöncesi, birinci ve ikinci basamak süreçlerinde benzer bir paragraf çerçevesinde ve edebiyat öğretimine paralel şekilde çocuk edebiyatı tarihi bağlamı içinde okutulmaktadır. Çocuk edebiyatı öğretiminde üç öncelik dikkate alınmalıdır: Bir, okuma öğretimi ( okuma alışkanlığı kazandırmak ); iki, Türkçe öğretimi ( anadili öğretimini zenginleştirmek ); üç, edebiyat öğretimi ( edebiyat okuru yetiştirmek ).

Add a comment

(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)

cocuk edebiyati 2Çocuk ve onun eğitimi toplumun geleceği açısından son derece önemlidir.Çocuk ve onun eğitimi toplumun geleceği açısından son derece önemlidir.Gelecekle ilgili umutlarımızın güçlü olması için öncelikle çocuklarımızın zihinsel,fiziksel ve sosyal açıdan kendileriyle ve çevreleriyle uyum içinde bulunmaları, dolayısıylasağlıklı bir kişiliğe sahip olmaları gerekmektedir. Her açıdan gelişme dönemindeolan çocuğa verilen eğitim, içinde yaşayacağı ve bireyi olacağı toplumunşekillenmesi açısından son derece önemlidir (Erdal, 2009).

Add a comment

(Okuma süresi: 6 - 11 dakika)

Cocuk edebiyatiÇocuk edebiyatı kavramı, çocuklar için yapılan edebiyatı ve yayını ifade ediyor. Çocuk yayınları, çocukların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte olmalıdır. Bunun içinde çocuk kitapları edebiyat ve yayın yönünden belli hedeflere yönelik olarak hazırlanmalıdır. Çocuğa ilk kitap sevgisini aşılamak, çocuğa ilk edebi ve estetik değerleri vermek, çocukların gelişmekte olan iç ve dış dünyalarına katkıda bulunmak, çocukları yaşam gerçeklerine, hazırlamak, çocukların yaratıcı güçlerini, harekete geçirmek, dinleme yeteneğini geliştirmek, eleştiri yeteneğini geliştirmek çocuk edebiyatının hedeflerinden bazılarıdır.

Add a comment

(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)

eski dergilerÇoğunlukla haftalık, 15 günlük, aylık, üç aylık veya yıllık olarak sanat, edebiyat, tarih, ekonomi, ticaret, politika, mizah yahut siyasî bir dâva (tez) için çıkarılan mevkute (periyodik) çeşididir. Dergilerin baş amacı haber vermek değil, okurları özel bir konuda aydınlatmak, bazan da olaylar üzerinde yorumlar yapmaktır. Dergiler, çıkış maksatlarına göre iddialı mevkutelerdir. Bir ekonomi dergisi, o alanda derin ve taze incelemeleri ile tanınmış kimseleri topladığı ölçüde rağbet kazanır. Bir edebiyat dergisinde, en güzel şiir, hikâye ve tenkitler çıkmalıdır. Batı'da ve bizde, uğraştıkları alanda özellikle sanat ve edebiyatta yeni çığırlar açan dergiler çok görülmüştür.

Add a comment

Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
Sona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
Bulut bulut bembeyaz bir rüyadır çocukluk. Sonraya sadece ha­tırlananlar kalır. Kenarı tırtıklı sararmış fotoğraflardır vesikaları! Ve yakın akraba sohbetlerinde, "Ben...
Bir zamanlar Avrupa'da fizikçiler arasında önemli bir tartışma vu­ku bulur. Kâinattaki varlıklar acaba kendi içine mi bükülüyor? Eğer öyleyse onları çeken bir boyut olmalı ve bu...
Sert rejimler ve onların değişimi çabaları ile dolu ürkütücü ve bir o kadar da hayranlık uyandırıcı bir tarihe, insanlık tarihinin en cesur ama felâketli deneyimlerine sahip...
"Aslanın vücudu, yediği hayvanlardan mürekkeptir". Valery'nin, şairin, ken­dinden önce gelen şairlerle ilgisini anla­tan bir sözü. Fakat bu söz, şiir dışı alan­larda da geçerli....
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...
Ahmet Yılmaz Soyyer’in Şiir Dünyası Yılmaz Soyer, ya da şiir dışındaki çalışmalarıyla A. Yılmaz Soyyer, 1960 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Annesi ve babası o henüz...
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
Şair (D. 28 Haziran 1929, Göktepe kasabası / Sarıveliler / Karaman – Ö. 29 Ağustos 2018, İstanbul) 28 Haziran 1929 tarihinde Karaman ili Sarıveliler kazası Göktepe kasabasında...
Genç, beyaz, gürbüz kadın, tıpkı zalim âşığının hışmına uğramış evvel zaman cariyesine benziyordu... Soluk basma entarisi parça parçaydı. Gür, kıvırcık, kumral saçları, mermer...
Abdullah SATOĞLU Öyle bir insan tasavvur ediniz ki, hayatında şöhretten, şehvetten, kinden, alayıştan, mevkiden ve paradan hoşlanmamış; hiçbirşeye sadakada sarılmamış, istediği...
Şair, Yazar ve Gazeteci. Gazeteci yazar Osman Olcay Yazıcı 1953 Trabzon Sürmene doğumluydu. Osman Olcay Yazıcı, 1953’te Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Küçükdere Nahiyesinin...
Mehmed Akif, 1873 yılında İstanbul'da, sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih'in Sarıgüzel semtinin Nasuh mahallesinde 12 numaralı evde (Büyük bir yangında harap olan bu...