Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet   Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet Powered By GSpeech
(Okuma süresi: 10 - 20 dakika)
Bunu okudun 0%
tez
tez
Bir araştırma raporunun içeriğinin zenginliği kadar sunuluş biçimi de önemlidir. Tüm bilimsel topluluk okuyucularına yönelik rapor biçimi için de ortak bir tarz vardır. Bu yazıda, kabul gören sunuş biçimlerinden Amerikan Psikologlar Derneği’nin (American Psychological Association – APA, 2001) yazım kurallarından yararlanılmıştır. APA’nın genel çerçeveyi belirlemek üzere seçilmesinin nedenleri (1) APA’ya ait yazım kurallarının oldukça ayrıntılı olması ve (2) özellikle sosyal bilimlerde yaygın bir kullanımı olmasıdır. Ancak, farklı alanların ve dergilerinin kendine özgü yazım kuralları vardır; örneğin, APA’da tarih parantez içine alınırken Academy of Management Journal’da yıl bilgisi parantez içine alınmaz. Burada önemli olan, profesyonel yayınlarda yazının gönderildiği derginin yazım kurallarına tam olarak uyulmasıdır. Bu yazıda, bütün farklı uygulamalara ait örnekler karışıklığa yol açmamak için belirtilmemiştir; bu yüzden bu yazı, genel bir yazım kılavuzu olarak algılanmalı,
ayrıntılar için söz konusu dergilerin ya da organizasyonların kuralları kontrol edilmelidir.
image

Raporun Fiziksel Yapısı

Kağıt: Rapor; beyaz, 80 gr.2A4 kağıda yazılmalıdır.
Yazı tipi: Tüm rapor Times New Roman yazı tipi ile 12 punto; Arial, Verdana veya Courier yazı tipleri ile 10 punto olarak yazılmalıdır. Raporun baskısı temiz ve okunabilir olmalıdır. Gerektiğinde sözcükler italik veya koyu yazılmalıdır. Satırlar arasında çift aralık bırakılmalıdır.
image
280 gramlık kağıt “fotokopi kağıdı” olarak bilinen kağıttır.

Metin içinde ne zaman italik biçimde yazmak gereklidir?3

 • Çeşitli istatistikler; örneğin, varyans analizi değerleri (F, t, z), korelasyonlar (R, r) ve diğer istatistiksel göstergeler.

 • Metin içinde adı anılan kaynaklar; örneğin,
  ”McClelland (1961) Achieving Society adlı kitabında …”
  Türk Psikoloji Dergisi, psikoloji alanında, uluslararası indekslerde kayıtlı Türkçe tek hakemli ve bilimsel süreli yayındır.”
  Kenar boşlukları: Sayfa kenarlarından, üstten ve alttan 2.54 cm (1 inch) boşluk bırakılmalıdır. Metin sola hizalı yazılmalı, kelimeler satır sonlarında bölünmemeli, bölünüyorsa kelime bir aşağı satıra alınıp, cümle devam edilmelidir. Bu kurallar çerçevesinde bir sayfa yaklaşık 27 satırdan oluşacaktır.

  Sayfa sırası ve numaralandırma: Rapordaki tüm sayfalar (kapak sayfası da dahil olmak üzere) numaralandırılmalıdır. Aşağıdaki sıralamadan yararlanılabilir:
  Kapak Sayfası #1

  Öz #2

  İngilizce Özet #3 - 4 Metin #5 - …
  image
  3Bu kural da dergiden dergiye değişiklik gösterebilir; altı çizgili yazmak yerine koyu (bold) yazmak bir tercih olabilir ama özellikle italik yazı kullanmaktansa okunurluğu daha yüksek olan altı çizili yazı biçimini kullanmak tercih edilmelidir.
  Kaynakça yeni sayfadan başlanır, kalan sayfa #’dan devam edilir.

  Ekler yeni sayfadan başlanır, kalan sayfa #’dan devam edilir.

  Tablolar yeni sayfadan başlanır, kalan sayfa #’dan devam edilir.

  Şekiller yeni sayfadan başlanır, kalan sayfa #’dan devam edilir.

  Üstbilgi: Her sayfanın başına sağa hizalı üstbilgi verilmelidir. Üstbilgi en sağda sayfa numarasından ve onun solunda makalenin kısa başlığının küçük harflerle yazılmış halinde oluşan bir bilgidir. Üstbilgi başka bir bilgi içermemelidir (örn., tarih, saat, yazarın adı, vb).
  Başlık Sırası ve Biçimi

  1. düzey başlık Ortaya hizalı

  2. düzey başlık İtalik

  3. düzey başlık Bir paragraf içeriden, italik

  4. düzey başlık İtalik, nokta, metin takip eder

   Bulgular

   … Tartışma

   … Kaynakça


    • Metin İçinde Kaynak Gösterme

     Gerekli ve mümkün olan her yerde fikirlerinizi yapılmış araştırmalara atıfta bulunarak destekleyin. Örneğin;

     Kağıtçıbaşı ve Berry (1989) bireycilik ve toplulukçuluk eğilimlerini ………

     Davranışçı ekolün bazı öğrenme kuramları (örn., Hull, 1952)

     ………

     Örnekler

     Tek yazar, tek çalışma (soyadı-tarih)

     • Kanfer (1990), motivasyonu şöyle tanımlıyor

      ………

     • Motivasyon, bireyin alternatif davranış biçimlerinden birini seçmesinde etkili olan süreçler olarak tanımlanabilir (Kanfer, 1990).

      İki Yazar, tek çalışma

     • Yakın geçmişte yapılan bir araştırmada ………… (Kozan ve Ergin, 1998).

      4 ve 5 yazar

      Yazar adlarını, özgün yayındaki sırayla verin. İkinci kez aynı yayına atıfta bulunacağınız zaman ilk yazarın adından sonra “ve diğer.” (ve diğerleri) ya da “ve ark.” (ve arkadaşları) kısaltmalarını kullanın.

     • (Oishi, Diener, Lucas, ve Suh, 1999)

    • Oishi ve diğer. (1999) ………… veya ………… (Oishi ve diğer., 1999).

    • İngilizce raporlarda ya da İngilizce özette “ve” bağlacı yerine “&” işareti kullanılır.

     6 ve üstü yazar

     Sadece ilk yazarın adını “ve diğer.” ya da “ve ark.” ile kullanın.

    • Triandis ve diğer. (1987) ……… veya ……… (Triandis ve diğer., 1987).
     Eğer birden fazla çok yazarlı yayın aynı ilk isim ile kısaltılıyorsa ve/veya aynı yılda yayınlanmışsa, ikisini ayrıştıracak kadar ilk n yazarın adını “ve diğer.” ya da “ve ark.” ile kullanın.

    • Kosslyn, Koenig, Barrett, Cave, ve Gabrieli (1992)

     ve

     Kosslyn, Koenig, Gabrieli, Tang ve Daly (1992)

     ise

    • Kosslyn, Koenig, Barrett ve diğer. (1992) Kosslyn, Koenig, Gabrieli ve diğer. (1992).

     Çok yazarlı yayınlar kaynakçada bütün yazarların adları ile, “ve diğer.” kalıbı kullanılmaksızın verilir.

     Kurumların veya grupların yazar olduğu yayın

     İlk defa atıfta bulunulduğunda kurumun/grubun tam adını ve arkasından kısaltmasını verin. Sonraki kullanımlarda sadece kısaltma ve tarih kullanın.

    • ……… (Türk Psikologlar Derneği [TPD], 1997).

      ……… (TPD, 1997).
     Yazarsız yayın

     Resmi yayınlara ve yazarı olmayan kaynaklara “Anonim” olarak atıfta bulunun.

      ……… (Anonim, 1976).
     Soyadı aynı, ilk adlar farklı yazarlar

     Aynı soyadına sahip ilk yazarların adlarının başharflerini de yıl ile birlikte verin.

    • ……… R. D. Luce’un (1959) ve P. A. Luce’un (1986) araştırmalarında ………

    • ……… J. M. Goldberg ve Neff (1961) ve M. E. Goldberg ve Smith (1972) ………

     Aynı yazar, birden fazla yayın

    • Farklı yıllar (Smith & Ben, 1991, 1993).

    • Aynı yıl (Smith & Ben, 1991a, 1991b).
     Birden fazla yayın, yazar soyadına göre alfabetik sırada verilir.

    • ……… (Çırakoğlu, 1997; Demirutku, 1996; Kökdemir, 1999).

     Tarihsiz çalışmalar

    • …… (Eflatun, bt). bt = bilinmeyen tarih
     Çeviri kaynak

    • …… (Eco, U., çev., 1986). çev = çeviri

     Bir çalışmanın bir bölümü

      (Kassin, 1997, s. 298). s = sayfa

     • (Kassin, 1997, chap. 5). chap = chapter; böl= bölüm; vb…
      Kişisel iletişim

      Mektuplar, iç yazışmalar, telefon konuşmaları ve benzeri iletişimlere metin içinde atıf yapılabilir ama bunlar kaynakçaya eklenmez. İletişilen kişinin ad(lar)ının ilk harfleri ve soyadı mümkün olduğunca net tarih ile birlikte verilir.

     • ……… H. C. Sümer (kişisel iletişim, 10 Mart 1999).
      Metin İçinde Alıntı Yapma (Quotation)

      Bir raporda, gerekli görüldüğünde bir başka araştırmacının yayınından bir kısım tamamen alınabilir. Böyle bir durumda alıntı yapılan bölüm özgün kaynaktan hiç hata yapmadan aktarılmalı ve alıntının kaynağı hem metinde sayfa numarası ile birlikte, hem de kaynakçada belirtilmelidir. Bir metin bir başka kaynaktan atıf yapılmadan aynen alınırsa bu durum aşırmacılık kapsamına girer. Bu etik kurala dikkat etmek gerekmektedir.
      Örnekler

     • Eğer alıntı 40 kelimeden kısaysa çift tırnak içinde ve metinle birlikte verilmelidir. Alıntı yapılan metinde çift tırnak varsa bu tek tırnağa dönüştürülmelidir.
      Bilimi çeşitli şekillerde tanımlamak mümkündür. Örneğin, Yıldırım (1991) bilimi “dünyamızda olup biten olguları ‘betimleme ve açıklama’ yoluyla anlama girişimidir” şeklinde tanımlıyor (s. 95).
     • Eğer alıntı yapılacak metin 40 kelimeyi geçiyorsa ayrı bir paragraf halinde, blok hizalama ve sol kenardan bir paragraf içeride verilmelidir. Eğer alıntı yapılan metinde aynı cümle içinde kelime atlanarak yazılıyorsa bu üç nokta (…) ile, eğer bazı cümleler atlanıyorsa bu dört nokta (….) ile belirtilmelidir.
      Bilim, dünyamızda olup biten olguları betimleme ve açıklama yoluyla anlama girişimidir. Olguları betimleme, onları saptama, sınıflama ve dile getirme gibi işlemleri kapsar.… Bilimin açıklama yönüne gelince bu konu bizi çok daha geniş sorunlara götürecek niteliktedir. … [H]ipotez, doğa yasası, teori, nedensellik ve olasılık ilkeleri gibi kavramları ele almaya ihtiyaç vardır (Yıldırım, 1991, s. 95).
      image

      Kaynak Gösterme

      Bilimsel bir raporda araştırmacılar hatırı sayılır ölçüde diğer bilimsel yayınlardan ve araştırmacılardan alıntı yaparlar. Şu nokta akıldan çıkarılmamalıdır: Metin içinde her alıntı yapıldığında özgün kaynağa atıfta bulunulmalıdır. Metinde yapılan atıfların tümü kaynakçada, kaynakçada olan kaynakların tümü de metinde bulunmalıdır. Bir rapor yazarken amacınızı destekleyecek kadar kaynak göstermek yeterlidir. Daha çok kaynak daha iyi rapor demek değildir.

      Kaynakçada Kullanılan Kaynak Belirtme Biçimleri

      Metin içinde kullanılan tüm atıflar kaynakça bölümünde tam künyeleri ile verilmelidir. Bu bölümde, makale, kitap vb. yayınlara nasıl atıf yapılabileceğine dair örnekler sunulmuştur. Kaynakça hazırlanırken atıfların (çoğunlukla) yazar soyadı ve tarih sırasına göre olması gerekmektedir.

      Çelik, D. (1986). ………

      Çelik, D., ve Işık, H. (1987). ……… Çelik, H. (1983). ………

      Çelik, H. (1991a). Ders anlatımında görsel ……… Çelik, H. (1991b). Ders çalışma becerileri ……… Çelik, A. L. (1990). ………

      Çeliker, A. K (1990). ………

      Louise, J. R., & M’Carthy, H. L. (1967). ………

      Louise, J. R., & M’Carthy, H. L. (1968). ………
      Kurum/grup isimleri kısaltma değil açık olarak verilmelidir.

      Türk Psikologlar Derneği (1997). ……… Türk Tabipler Birliği (1997). ………
      (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

      İngilizce

      Mosteller, F., Rourke, R. E. K., & Thomas, G. B. (1967). Probability and statistics (2nd ed.).

      Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.      Kaynakçada Kaynak Belirtme Örnekleri

      image

      Çok Önemli Uyarı:

      Yararlanılan kaynakların kaynakçada belirtilmesi raporun Türkçe ya da İngilizce olmasına göre farklılık göstermektedir. Lütfen “Kaynakça Yazımı İle İlgili Önemli Hatırlatmalar” bölümünde (1) nolu maddeye başvurunuz. (s.46)
      Çeviri Kitap

      Formül

      Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). (Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.). Basım Yeri: Yayınevi. (Orijinal çalışma basım tarihi Tarih)

      Türkçe

      Yalom, I. D. (1998). Kısa süreli grup terapileri: İlkeler ve teknikler. (N. H. Şahin, Çev.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 1983)

      İngilizce

      Demidov, V. (1986). How we see what we see. (A. Repyev, Trans.). Moscow: Mir Publishers. (Original work published 1986)      Kitaplar
      Tek Yazarlı Kitap

      Formül

      Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl).

      Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

      Türkçe

      Kazgan, G. (2000). İktisadi düşünce (9. Baskı).

      İstanbul: Remzi Kitabevi.

      İngilizce

      Blalock, H. M. (1987). Social statistics (7th ed.). NY: McGraw- Hill.
      Kitaptan Bölüm

      Formül

      Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bölümün adı. Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.

      Türkçe

      Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. (2000). Nitel araştırmanın planlanması. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (2. Baskı) içinde (49-91). Ankara: Seçkin Yayınları.

      İngilizce

      Kuhn, T. S. (1971). The priority of paradigms. In The structure of scientific revolutions (3rd ed.) (43-52). Chicago: The University of Chicago Press.

      Tek Editörlü Kitap

      Formül

      Editörün soyadı, Editörün adının baş harfi. (Ed.).      İki Yazarlı Kitap

      Formül

      Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

      Türkçe

      Kökdemir, D. ve Demirutku, K. (2000). Akademik yazım kuralları kitapçığı. Ankara: Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Yayınları.

      İngilizce

      Garnham, A., & Oakhill, J. (1997). Thinking and reasoning (4th ed.). Oxford: Blackwell.
      image

      Üç Yazarlı Kitap

      Formül Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci

      yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve Üçüncü image image image yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı
      (Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

      Türkçe

      Karancı, A. N. (Ed.). (1997). Farklılıkla yaşamak aile ve toplumun farklı gereksinimleri olan bireylerle birlikteliği . Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

      İngilizce

      Posner, M. I. (Ed.). (1998). Foundations of cognitive science (6th ed.). Massachusetts: MIT Press.

      soyadı, (Ed.), Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (Bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.

      Türkçe

      Sucuoğlu, B. (1997). Özürlü çocukların aileleriyle yapılan çalışmalar. A. N. Karancı, (Ed.), Farklılıkla yaşamak aile ve toplumun farklı gereksinimleri olan bireylerle birlikteliği içinde (35-56). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

      İngilizce

      Pinker, S. (1998). Language acquisition. In M. I. Posner, (Ed.). Foundations of cognitive science (6th ed.) (359-400). Massachusetts: MIT Press.


      İki Editörlü Kitap

      Formül

      Birinci editörün soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci editörün soyadı, Adının baş harfi. (Ed.). (Yıl).

      Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

      Türkçe

      Savaşır, I. ve Şahin, N. H. (Ed.). (1997). Bilişsel- davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler . Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

      İngilizce

      Goldstein, W. M., & Hogarth, R. (Eds.). (1997).

      Research on judgement and decision making. Cambridge: Cambridge University Press.      Süreli Yayınlar
      Üç Editörlü Kitap

      Formül

      Birinci editörün soyadı, Adının baş harfi., İkinci editörün soyadı, Adının baş harfi. ve Üçüncü editörün soyadı, Adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

      İngilizce

      Connolly, T., Arkes, H. R., & Hammond, K. R. (Eds.). (2000). Judgement and decision making. Cambridge: Cambridge University Press.

      Süreli Yayınlardan Tek Yazarlı Makale

      Formül

      Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

      Türkçe

      Işın, G. (2003). Savaş – barış ve Alfred Nobel.

      Pivolka, 1 (10), 9-12.

      İngilizce

      Coren, S. (1986). An efferent component in the visual perception of direction and extent.

      Psychological Review, 93 (4), 391-411.


      image

      Süreli Yayınlardan İki Yazarlı Makale

      Formül

      Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

      Türkçe

      Özkaptan, C. ve Tekinalp, O. (2003). Uzay uygulamalarında küçük uyduların yeri ve maliyet etkenleri. Pivolka, 1 (7), 3-13.

      İngilizce

      Kirkman, B. L., & Rosen, B. (1999). Beyond self- management: Antecedents and consequences of      Editörlü Kitaptan Bölüm

      Formül Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bölümün adı. Editörün adının baş harfi. Editörün
      image

      team empowerment. Academy of Management Journal, 42, 58-74.

      image

      Cross Cultural Psychology, 9 (3), 285-299.
      İnternet Sitesi
      İnternet Sitesi

      Formül

      Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma veya güncellenme tarihi). Başlık. Alınma tarihi, internet adresi.

      Türkçe

      İlter, H. K. (9 Şubat 2004). kilter.online. 11 Şubat

      2004, http://www.baskent.edu.tr/~kilter.

      İngilizce

      Walker, J. R. (1995). MLA – style citations of electronic sources. Retrieved October 26, 1995, from http.//www.cas.usf.edu/english/walker/mla.html.
      Süreli Yayınlardan Üç Yazarlı Makale

      Formül

      Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

      Türkçe

      Ergezer, H., Dikmen, M. ve Özdemir, E. (2003). Yapay sinir ağları ve tanıma sistemleri. Pivolka, 1 (4), 14-17.

      İngilizce

      Gren, S. G., Welsh, M. A., & Dehler, G. E. (2003). Advocacy, performance, and threshold influences on decisions to terminate new product development. Academy of Management Journal, 46 (4), 419-434.      İnternet Kaynakları
      Süreli İnternet Yayınından Makale
      Formül

      Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma Tarihi). Makalenin adı. Yayının Adı, cilt (sayı). Araştırma Tarihi, internet adresi.

      İngilizce

      Lee, D. S., Austin, P. C., Rouleau, J. L., Liu, P. P., Naimark, D., & Tu, J. V. (November 19, 2003).

      Predicting mortality among patients hospitalized for heart failure. The Journal of the American Medical Association, 290 (19), 2581-2587.

      Retrieved November 23, 2003, from http://jama.ama- assn.org/cgi/content/abstract/290/19/2581.      Süreli Yayınlardan Altıdan Fazla Yazarlı Makale      Formül

      Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi., Dördüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi., Beşinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., Altıncı yazarın soyadı, Adının baş harfi., ve diğer. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

      Türkçe

      Başçelik, B. E., Demirutku, K., Gültekin, D., Işık, E., Kayabaş, E., Özgün, A., ve diğer. (2002).

      Evrenin görünmeyen yamyamları: Kara delikler.

      Pivolka, 1 (1), 6.

      İngilizce

      Wright, G. N., Philips, L. D., Whalley, P. C.,

      Choo, G. T., Ng, K., Tan, I., et al. (1978). Cultural differences in probabilistic thinking. Journal of      Veritabanlarından Alınan Dergi Makalesi, Bir Yazar

      Formül

      Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Derginin Adı, cilt, (sayı) sayfa aralığı. Alınma Tarihi, Veritabanının adı.

      İngilizce

      Foster J. (2001). Education as sustainability.
      image

      Environmental Education Research, 7, 153-165. Retrieved June 22, 2001, from ERIC database.

      image

      İngilizce Austin, J. Pride and prejudice. Retrieved May 10, 2002, from http://www.agoodread.com/Pride.

      Veritabanlarından Alınan Dergi Makalesi, Birden Fazla Yazar

      Formül

      Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve Dördüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı.

      Derginin Adı, cilt, sayfa aralığı. Alınma Tarihi, Veritabanının adı.

      İngilizce

      Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., & White, L. A. (1993). Role of early supervisory experience in supervisor performance. Journal of Applied Psychology, 78, 443-449. Retrieved October 23, 2000, from PsycArticles database.
      Çevrimiçi Gazete Makalesi

      Formül

      Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Tam yayın tarihi). Makalenin adı. Gazetenin Adı. Alınma tarihi, internet adresi.

      Türkçe

      Batur, A. ve Yüksel, G. (14 Haziran 2000). Namus borcu ödendi. Milliyet. 22 Eylül 2003, http://www.milliyet.com.tr/2000/06/14/yasam/yasa.ht ml.

      İngilizce

      Cohen, R. (February 6, 2004). Trivial pursuits. The Washington Post. Retrieved February 7, 2004, from http://www.washingtonpost.com/wp- dyn/articles/A17487 2004Feb5.html.


      Yazar ve Tarih Belirtilmeyen İnternet Belgesi

      Formül

      Belgenin başlığı. (b.t.). Alınma Tarihi, internet adresi.

      İngilizce

      GVU’s 8th user survey. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from

      http://www.cc.gatech.edu/usersurveys/survey1997- 10/      Süreli Olmayan İnternet Yayınından Makale

      Formül

      Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma Tarihi). Makalenin adı. Araştırma Tarihi, internet adresi.

      Türkçe

      Kökdemir, D. (2 Kasım 2003). Rüyalar ve olasılıklar. 21 Kasım 2003, http://www.elyadal.org/dedektif/ruya2.htm.

      İngilizce

      Carlson, E. (July 17, 2003). Study suggests interplay of gene, stress can predict depression. Retrieved February 20, 2004, from http://www.news.wisc.edu/story.php?get=8766.
      image

      Internet Üzerindeki Bir Tartışma Grubu, Forum veya İletişim Listesine Gönderilen Mesaj

      Formül

      Yazarın Soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Tam alınma tarihi). Mesajın başlığı [Mesajın numarası]. İnternet adresi’ne gönderilmiş mesaj.

      İngilizce

      Frook, B. D. (1999, July 23). New inventions in the cyberworld of toylandia [Msg 25]. Message posted to http://groups.earthlink.com/forum/messages/00025.ht ml.      Çevrimiçi Kitap

      Formül Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl).

      Kitabın adı. Alınma tarihi, internet adresi.
      Tezler
      Gazete Makaleleri ve Haberleri
      Yazarı Belli Gazete Makalesi veya Haberi

      Formül

      Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Tam yayın tarihi). Makalenin adı. Gazetenin Adı. Sayfa aralığı.

      Türkçe

      Türker, Y. (2 Şubat 2003). Godot’nun 50 yılı.

      Radikal İki. 3.

      İngilizce

      Schwartz, L. (1992, November 3). Obesity and its affects. The Washington Post, 1-4.
      Tez

      Formül

      Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Başlık. Yayınlanmamış yüksek lisans/doktora tezi, Üniversitenin adı.

      Türkçe

      İpek, C. (1999) Resmi liseler ile özel liselerde örgütsel kültür ve öğretmen-öğrenci ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

      İngilizce

      Hughey, A. C. (1933). The treatment of the Negro in South Carolina fiction. Unpublished master's thesis, University of South Carolina.      Yazarı Belli Olmayan Gazete Makalesi veya Haberi

      Formül

      Makalenin başlığı. (Tam yayın tarihi). Gazetenin adı, sayfa numarası.

      Türkçe

      Karar seçimi etkilemez. (24 Ocak 2003). Radikal,

      6.

      İngilizce

      New drug appears to sharply cut risk of death from cholesterol. (1993, July 15). The New York Times, 12.      Resmi Yayınlar
      Resmi Yayınlar
      Formül

      Resmi Yayının Basılmış Olduğu Kurumun Adı. (Yıl). Makalenin adı

      (Basım seri no). Basım Yeri: Yayınevi.

      İngilizce

      National Instıtute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC:

      U. S. Government Printing Office.      Broşür

      Formül

      Kurumun adı. (Yıl). Broşürün başlığı (Baskı sayısı) [Broşür]. Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi: Yazar.

      Türkçe

      Türk Psikologlar Derneği. (1999). Depremin psikolojik sonuçlarını hafifletme (4. Baskı) [Bröşür]. Türk Psikologlar Derneği Deprem Özel Çalışma Grubu: Yazar.

      İngilizce

      Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guidelines for reporting and writing about people with disabilities (4th ed.) [Brochure]. Lawrence, KS: Author.      Broşür
      image

      Ansiklopedi Maddesi

      Formül

      Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Başlık. Ansiklopedinin Adı. içinde (cilt, sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.

      Türkçe

      Seyidoğlu, H. (1999). Kadro. Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük (2. Baskı) içinde. (1,304).

      İstanbul: Güzem Can Yayınları.

      İngilizce

      Bergmann, P. G. (1993). Relativity. İn The new encyclopedia britannica (26, 501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica.
      image

      image

      [Televizyon programı].Yayınlandığı yer: Yayın kurumu.

      Türkçe

      Suna, N. (Yapımcı). (7 Kasım 2003). Anadolu Mücevher Sanatı. [Televizyon programı]. Ankara: TRT.

      İngilizce

      Important, I. M. (Producer). (1990, November 1). The Nightly News Hour. [Television broadcast]. New York: Central Broadcasting Service.      Görsel ve İşitsel Medya
      Ulusal veya Uluslararası Olarak Ulaşılabilen Film veya Video

      Formül

      Yapımcının soyadı, Yapımcının adının baş harfi. (Yapımcı), Yönetmenin soyadı, Yönetmenin adının baş harfi. (Yönetmen). (Tarih). Filmin Adı [Film]. Yapım yeri: Yapımcı firma.

      Türkçe

      Akpınar, N. (Yapımcı), Erdoğan, Y. (Yönetmen). (2004). Vizontele Tuba [Film]. Türkiye: BKM Film.

      İngilizce

      Smith, J. D. (Producer), & Smithee, A. F. (Director). (2001). Really Big Disaster Movie [Motion picture]. United States: Paramount Pictures.      image

      Sınırlı Olarak Ulaşılabilen Film veya Video

      Formül

      Yapımcının soyadı, Yapımcının adının baş harfi. (Yapımcı), Yönetmenin soyadı, Yönetmenin adının baş harfi. (Yönetmen). (Tarih). Filmin Adı [Film]. (Yapımcı kurum, Adres).

      Türkçe

      Aksoy, D. (Yapımcı), (2003). Başkent Tanıtım Filmi [Film]. (Başkent Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu Eskişehir Yolu 20. Km 06530 Etimesgut/ ANKARA).

      İngilizce

      Harris, M. (Producer), & Turley, M. J. (Director). (2002). Writing Labs: A History [Motion picture]. (Available from Purdue University Pictures, 500 Oval Drive, West Lafayette, IN 47907).      Televizyon Programı

      Formül Yapımcının soyadı, Yapımcının adının baş harfi. (Yapımcı). (Yayınlanma tarihi). Programın adı.

      Ses Kaydı

      Formül

      Bestecinin soyadı, Bestecinin adının baş harfi. (Telif hakkı tarihi). Eserin adı [seslendirenin adı “tarafından kaydedildi” - Besteci ile eseri seslendiren farklıysa]. Albümün adı. [kayıt türü]. Yer: Firma ismi.(Kayıt tarihi telif hakkı tarihinden farklıysa kayıt tarihi)

      Türkçe

      Selçuk, M. N. (1999). Aziz İstanbul. Üstad [CD].

      İstanbul: YKY Müzik.

      İngilizce

      Taupin, B. (1975). Someone saved my life tonight [Recorded by Elton John]. On Captain fantastic and the brown dirt cowboy [CD]. London: Big Pig Music Limited.      Kaynakça Yazımı İle İlgili Önemli Hatırlatmalar

      1. Hazırladığınız araştırma raporu ya da ödev Türkçe hazırlanıyorsa, kaynakçada berlitilen kaynaklar yazılırken yazarların isimleri arasında “ve” kullanılır. Örnek:
       Özkaptan, C. ve Tekinalp, O. (2003). Uzay uygulamalarında küçük uyduların yeri ve maliyet etkenleri. Pivolka, 1 (7), 3-13.

       Hazırladığınız araştırma raporu ya da ödev İngilizce hazırlanıyorsa kaynakçada berlitilen kaynaklar yazılırken yazarların isimleri arasında “&” işareti kullanılır ve “&” işaretinden önce “,” kullanılır.

       Örnek.

       Garnham, A., & Oakhill, J. (1997). Thinking and reasoning (4th ed.). Oxford: Blackwell.
      2. Kitaplara ait kaynaklar yazılırken kitabın adından sonraki parantez içinde 2. ve daha üzerindeki baskı sayıları belirtilir. Birinci baskı için kitabın adından

      5. Editörlü kitap, görsel ve işitsel medya, internet sitesi gibi bazı yapıtlar; kaynakçada belirtilirken yabancı diller ve Türkçe arasında bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Örneğin, İngilizce yazılmış editörlü kitaplar kaynakçada belirtilirken kitabın adından önce “in” kullanılırken, Türkçe editörlü kitaplarda “in” yerine kitabın adı ve baskı sayısından sonra “içinde” sözcüğü kullanılmaktadır. Benzer biçimde internet sitelerinden ya da veri tabanlarından alınan İngilizce makalelerin kaynakçada belirtilmesinde “from”, “retrieved” gibi bazı sözcükler kullanılmaktadır. Bu türdeki Türkçe yapıtlar kaynakçada gösterilirken; “in” ve “retrieved” sözcükleri yerine Türkçe sözcükler kullanmaya gerek yoktur. Örneğin:

      sonra herhangi bir baskı sayısı verilmez. İngilizce:

      1. Makale ve kitap isimleri kaynakçada belirtilirken;

       yalnızca ilk sözcüğün ilk harfi büyük, diğerleri küçük yazılır. Özel isimler ve iki noktanın ardından gelen ilk sözcük bu kurala dahil değildir.

      2. Kaynakçada dergi makalelerine ait kaynaklar belirtilirken cilt numarasından sonra parantez içinde verilen dergiye ait sayı numaraları yalnızca derginin o sayısı birinci sayfadan başlıyorsa verilir. Bazı dergiler her sayıda bir önceki sayının sayfa numarasını devam ettirmektedirler. Bu durumda kaynakçada sayı numarası belirtmeye gerek yoktur.

      Sayı numaralı örnek:

      Özkaptan, C. ve Tekinalp, O. (2003). Uzay uygulamalarında küçük uyduların yeri ve maliyet etkenleri. Pivolka, 1 (7), 3-13.

      Sayı numarası verilmeyen örnek:

      Coren, S. (1986). An efferent component in the visual perception of direction and extent.

      Psychological Review, 93, 391-411.

      Carlson, E. (July 17, 2003). Study suggests interplay of gene, stress can predict depressionRetrieved February 20, 2004, from http://www.news.wisc.edu/story.php?

      Türkçe:

      Kökdemir, D. (2 Kasım 2003). Rüyalar ve olasılıklar. 21

      Kasım 2003, http://www.elyadal.org/dedektif/ruya2.htm.
      6. Yazar ve tarih belirtilmeyen internet belgelerinde; belgenin başlığı yazıldıktan sonra kullanılan “(b.t.)” bilinmeyen tarih anlamına gelmektedir. İngilizce makalelerde tarihin bilinmediği “(n.d.)” [no date] ile gösterilmektedir.

   Kaynak : Başkent Ün. Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı

Comments powered by CComment

More articles from this author

Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Powered By GSpeech