Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet   Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet Powered By GSpeech
(Okuma süresi: 7 - 13 dakika)
Bunu okudun 0%

yazma becerisi

yazma becerisi
Okuma-yazma öğretiminin ardından, öğrencilerin okuma-yazma becerilerini geliştirilerek belirli bir düzeye ulaştırılması gerekmektedir.Bu amaçla öğrencilere bazı çalışmalar yaptırılmaktadır.Okuma-yazmayı geliştirici çalışmalar Türkçe ve diğer dersler içinde  gerçekleştirilmektedir.Bazı ülkelerde bu çalışmalar “okuma dersi”,”güzel yazı dersi gibi dersler içinde yürütülmektedir.Bu bölümde öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik yapılması gereken çalışmalar verilmektedir.

            I. OKUMA-YAZMA  DÜZEYLERİ

           

           Okuma-yazma geniş bir kavramdır.Basit bir cümleyi okuyup-yazmadan başlamakta,  üst düzeyde okuma ve  yazmaya kadar gitmektedir.Bu kadar geniş bir alanı belirlemek için çeşitli düzeyler oluşturulmuştur.Bunlara okur-yazarlık düzeyleri denilmektedir.Her okur-yazarlık düzeyinin becerileri farklıdır. Bu düzeyleri düz bir çizgi üzerine yerleştirdiğimizde;  başlangıç noktasını okumaz- yazmazlık oluşturmaktadır.Sırasıyla yarı okur- yazarlık, temel okur- yazarlık, akıcı ve üst düzey okur- yazarlık  gelmektedir.

Okumaz-yazmazlık: Okur-yazarlık çizgisinin başlangıç noktasını okuma-yazmazlık oluşturmaktadır. Öğrencinin hiç okuma-yazma bilmediği,  temel bilgi ve becerileri henüz kazanmadığı bir durumdur. Bu düzeyi yarı okur-yazarlık izlemektedir.

Yarı okur- yazarlık: Okur- yazarlık sürecinin ilk aşamasını oluşturmaktadır.Yarı okur-yazarlık,, öğrencinin biraz okuma –yazma öğrendiği ancak henüz okuma-yazma becerilerini geliştiremediği aşamadır. Yarı okur-yazarlık düzeyini temel  okur-yazarlık, akıcı  ve üst düzey  okur-yazarlık  izlemektedir.

Temel okur-yazarlık: Okur- yazarlık sürecinin ikinci aşamasını oluşturmaktadır. Temel okur-yazarlık, ilköğretim birinci sınıfta okuma-yazmayı henüz öğrenmiş bir  öğrencinin bulunduğu düzeydir.Bunlara yeni okur-yazar denilmektedir. Yeni okur- yazarlar, genellikle basit düzeydeki metinleri okuyup- yazabilmektedirler.Tam olarak güç metinleri okuyup- yazabilecek ve okuma- yazmayı günlük yaşamında kullanabilecek düzeyde  değillerdir.Bu nedenle yeni okur- yazarlar, okuma- yazma sonrası çeşitli çalışmalarla, ilginç, kaliteli ve yeterli eğitim materyalleriyle desteklenerek okuma-yazmada ilerlemeleri sağlanmalıdır.Yeni okur-yazarlar giderek” akıcı okuma- yazma “düzeyine getirilmelidir.Aksi takdirde, bu aşamada bırakılan okur- yazarlık becerileri gerilemekte,  okuma- yazma becerileri unutulmakta, okumaz- yazmazlık veya gizli okumaz- yazmazlık düzeyine düşülmektedir.

Öğrencilerin, okuma-yazma becerilerini çeşitli derslerde ve günlük yaşamında kullanabilmeleri, akıcı okuma-yazma becerilerini geliştirmelerine  bağlıdır. Öğrencilerin temel okur-yazarlık düzeyinden akıcı okuma-yazma  düzeyine çıkarılması için çeşitli çalışmalar yapılması gerekir.Bu çalışmaların başında sürekli  okuma ve yazma etkinlikleri gelmektedir.Sürekli okuma ve yazma çalışmaları,öğrencilerin sesli-sessiz okuma hızını, yazma hızını, anlama düzeyini,bir görüşte tanıdığı kelime sayısını giderek artırmaktadır. Böylece öğrenci akıcı ve  üst düzey okuma-yazma  becerilerini geliştirmeye doğru ilerlemektedir.

               Akıcı okur –yazarlık:Temel okur-yazarlıktan sonra gelen bir düzeydir.Okuma- yazma becerilerinin bireysel, sosyal ve kültürel alanlarda kullanılması durumunu anlatır. Bu düzeyde ağırlık, öğrenilen temel bilgi ve becerilerin günlük yaşamda kullanılmasıdır. Bir başka ifadeyle akıcı okuma-yazma, hem teknik hem de işlevsel becerileri kapsamaktadır.İlköğretim boyunca aşama aşama geliştirilmektedir.

            

             Üst düzey okur-yazarlık: Bu düzey, okuma- yazma becerilerinin bireysel, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda kullanmayı ve giderek bireyin kapasitesini sonuna kadar geliştirmeyi sağlayan bir düzeydir.Bu düzeydeki okur- yazarlık,  bireyin kendini gerçekleştirmesi, yaratıcılığını geliştirmesi,  çeşitli değerlere sahip olması, karmaşık sorunları araştırması, bilimsel bakış,objektif davranma, daha kapsamlı dünya görüşü, gibi özellikleri içermektedir. Ayrıca bu düzey sosyal, politik ve ekonomik hayat için gerekli bütün bilgilerin anahtarı ve bilgi edinmenin kapısı olarak görülmektedir (Güneş,1997).Bu aşama üst düzey öğrenme, üst düzey anlama, üst düzey sorgulama, üst düzey sorun çözme ve üst düzey değerlendirme becerilerinin geliştirildiği aşamadır.Orta öğretim ve yüksek öğretim düzeyinde geliştirilmektedir.

II.OKUMA –YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİ

Öğrencilerin okuma-yazma becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli araştırmalar yapılmıştır.Bu araştırmalarda, çeşitli okuma-yazma becerileri ile  gelişme süreleri  incelenmiştir.Sesli,sesiz okuma,anlama ve yazma ile ilgili araştırma sonuçları, aşağıda özetlenmektedir :

 • Sesli okuma hızı  ve açıklığı ilk üç yılda hızla artmaktadır.Sonraki yıllarda sesli okuma gelişimi daha yavaş ilerlemektedir.Sesli okuma hızı dakikada 60 kelimeden 160 kelimeye   kadar çıkmaktadır.

 • Sesli ve sessiz okuma hızı  ilk iki yıl eşit ilerlemekte,üçüncü yıldan sonra sessiz okuma hızı  artmaya başlamakta ve  gelişmektedir.

 • Basit metinleri anlama becerisi, ilk iki yıl hızlı gelişmekte,üçüncü yıldan itibaren  üst düzeye çıkmaktadır.Anlama becerisinin gelişimi sonraki yıllarda da sürmektedir.

 • Zor metinleri anlama becerisi, ilköğretim boyunca sürekli gelişmektedir.

 • Yazma ve kendini ifade etme becerisi ilköğretim boyunca gelişmektedir. (Gray,1975,Thibault,2003, N’Namdi,2005).

Okuma-yazma becerilerinin gelişimiyle ilgili bu sonuçlar, öğrencilerin aile,okul ve çevre  durumlarına bağlı olarak değişmektedir.Bu sonuçlar  okuldaki ilk yılların okuma-yazma ve zihinsel becerileri geliştirme açısından çok önemli  olduğunu göstermektedir. Buradan hareketle,  geleceğin öğrencilerini yetiştirmede öğretmen ve   ailelere önemli görevler düşmektedir.Çünkü  okuma-yazmayı henüz öğrenen öğrenciler bu becerilerini geliştirmede öğretmen ve aile desteğine ihtiyaç duyarlar Öğretmen ve aileler bu aşamada çeşitli çalışmalar yaparak öğrencilerin akıcı okuma-yazma becerilerini geliştirmeye yardım etmelidirler. Bunun için öğrencilere çeşitli okuma - yazma etkinlikleri sunulmalıdır. Örneğin kelime tanıma çalışmaları,kelime oyunları, paylaşarak okuma-yazma,güdümlü okuma, bağımsız okuma- yazma vb. Bunlar etkileşimli olarak öğretmen tarafından yönlendirilmelidir.

             III.  AKICI YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRME

             

              Öğrencilerin  yazma becerilerini geliştirme, giderek temiz,düzgün,güzel ve hızlı yazmaları,daha sonraki çalışmaları ve başarıları için bir zorunluluk olmaktadır.Bu beceriler, yaşam boyu kullanacağından geliştirilmesine önem verilmeli erken yaşlarda başlanmalıdır.        

              Akıcı yazma becerilerini geliştirmede dikkat edilecek en önemli nokta,öğrencinin yazı hatası yapıp yapmadığının denetlenmesidir.Az da olsa bazı öğrencilerin,okunaklı yazı yazmayı  neden öğrenemedikleri ve bunların karşılaştıkları güçlükler belirlenmelidir.Bunlar genellikle yazı hataları, görme bozuklukları, el,kol ve kas uyumunu sağlayamama veya doğuştan kusurlu olma gibi nedenlerden  kaynaklanmaktadır.Düzenli alıştırmalar yaptırılarak bu hataların giderilmesine çalışılmalıdır.Öğretmen,öğrencilerin hatalarını düzeltmeden akıcı yazma çalışmalarına geçmemelidir.Aşağıda,akıcı yazma becerilerini geliştirme etkinlikleri ve bunların değerlendirilmesi  verilmektedir.

              a. Akıcı Yazma Becerilerini Geliştirme Etkinlikleri

 

            Öğrencilerin  okunaklı yazı yazmayı öğrenmelerinin ardından, akıcı yazma becerilerini geliştirme çalışmalarına geçilmelidir.Bu çalışmalarda yazı kalitesinden  ödün vermeden  bazı  çalışmalar yapılmaktadır.Okuma becerilerini geliştirme, dinleme,yazma ve konuşma   becerilerini  geliştirmeye katkı sağlamaktadır.  Kuşkusuz yazma becerilerini geliştirme   sadece okuma becerilerinin gelişimi ile olmamaktadır.Diğer taraftan okuma becerilerini geliştirmede   yazma becerilerini geliştirmeden geçmektedir. 2004 Türkçe Öğretim Programı  bütün bu beceriler arasında geçiş önermektedir.Yazma becerilerini geliştirmek için kelime yazma, ikili yazma, rehberle yazma, gazete çıkarma,bağımsız yazma gibi etkinlikler yapılmaktadır.

              Yazma hızının artırmak için öğrencilere çeşitli çalışmalar yaptırılmaktadır.Örneğin, tahtaya yazılan veya kitaptan alınan  kısa   bir metnin deftere hızlı bir şekilde yazılması,yani kopyalanması, öğretmenin söylediği cümlelerin yazılması ya da öğrencinin bir konu hakkında bildiklerini yazması,  şeklinde çalışmalar.Bu çalışmalar öğrencinin yazma hızını artırmakta  ancak sürekli kopyalama işlemi öğrencinin ezberlemesine yol açmaktadır. Örneğin,öğrenci tahtadaki yazıyı ya da öğretmenin söylediklerini, kendi bildiklerini yazarken hızlı yazmakta, ancak düşünme gerektiren yazıları ise yavaş  yazmaktadır.Bu durumlar dikkate alınarak yazma becerilerini geliştirici çalışmalar yapılmalıdır.Yazma çalışmaları  yazıları kopyalama biçiminde değil,öğrencinin kendini ifade etme biçiminde ele alınmalıdır.

            1.Kelime Yazma Çalışmaları

 

            Ses bilinci,alfabetik ilişkileri keşfetme ve kelime tanıma çalışmaları, öğrencilerin yazma  becerilerini geliştirici olmaktadır.Yazma becerilerini geliştirmek için okuma becerilerini geliştirmede olduğu gibi önce kelime yazma çalışmalarından başlanmalıdır. Bunun için öğrencilerle  harf, hece ve kelime yazma çalışmaları yapılmalıdır.Bu çalışmalar okuma-yazma öğretim sürecinde öğrencinin iyi öğrenemediği bazı harf, hece ve kelimeleri pekiştirmeyi getirmektedir. Kelime yazma çalışmalarında önce basit ve kolay harflerden başlanmalı, giderek zor, uzun hecelerle,kelimeler yazılmalıdır. Örneğin aşağıdaki sıra izlenebilir.

-Öğrenci duyduğu seslerle harfleri eşleştirebiliyor mu?

-Duyduğu her sesin karşılığı olan harfi yazabiliyor mu?

-Duyduğu heceyi yazabiliyor mu?

-Heceleri birleştirerek kelimeyi yazabiliyor mu?

-Duyduğu kelimeyi  yazabiliyor mu?

 Sürekli yazma çalışmalarıyla öğrencilerin kelimeleri kolayca yazmaları sağlanmaktadır.  Öğrenciler  kelimeleri yazarken iki yol kullanmaktadır.Birincisi seslerden diğeri de zihinsel sözlükten yararlanma yoludur.Ses yolu ile yazmada  öğrenci duyduğu kelimenin seslerini tek tek incelemekte,her birini harflerle  ilişkilendirmekte, bu harfleri birleştirerek kelimeyi yazmaktadır. Bu yol sözlü olarak bilinen, ancak yazılı biçimi  zihinsel sözlüğe kaydedilemeyen kelimeleri yazmak için kullanılmaktadır.Bunun yanında  ilk kez duyulan kelimelerin yazılması  için de  ses yolu kullanılmaktadır.Bu kelimelerin yazımı ile ilgili   bilgiler  zihinsel sözlükte olmadığı için zihinsel sözlükten yararlanma düzeyi düşüktür. Bu aşamada kelime ögeleri yavaş yavaş birleştirilerek yazıldığı  için  yazma süreci ağır ve değerli olmaktadır. Öğrenci ilk kez duyduğu bu kelimelerin ayrıntılarını, yaza yaza zihinsel sözlüğüne kaydetmektedir.Bunun için düzenli olarak yazma çalışmaları yaptırılmalıdır.

 

 Zihinsel sözlük yoluyla kelime yazmada, öğrenci zihinsel sözlüğüne  önceden kaydedilmiş  yazılı  kelimelere   başvurmakta, yazım bilgilerini  almakta  ve kelimenin yazımını gerçekleştirmektedir.Bu yolla yazmak için kelimenin görüntüleri ve ayrıntıları  önceden zihinsel sözlüğe  kaydedilmiş olması gerekmektedir.Bu durum sürekli yazarak gerçekleştirilmektedir.

Öğretmen, kelime yazma çalışmalarını iyi plânlamalı,okuma çalışmalarıyla birlikte sürdürmeli ve öğrencilere gerekli öğrenme zamanını vermelidir.

 

          2.Karşılıklı Yazma

 

          İkili ekipler halinde yazma çalışmalarına denilmektedir.Aynı sırada oturan ya da yakın olan öğrenciler arasında yapılmaktadır. Birleştirilmiş sınıflarda  biri  küçük diğeri  büyük sınıftan olan öğrenciler arasında da yapılabilir Bu çalışmada öğrenciler  karşılıklı olarak birbirlerine yardım etmekte,birinin söylediklerini öbürü yazmakta ve yazılanları düzeltmektedirler. Öğretmen, bu çalışmayı izlemeli,yanlış yazımları düzeltmelidir.Öğretmen bazen belirli bir konuda  yazmalarını da isteyebilir.

 

            3.Rehberle Yazma

 

Bu alıştırma, öğretmenin öğrencileri güdülemesine ve öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmesine yardım etmektedir. Ayrıca öğrencilerin bilgilerini harflerle aktarmasını sağlamaktadır (Carter, 2000). Bu çalışma için  öğrenciler küçük gruplara ayrılır, her gruba  bir yazma konusu  verilir ve bu konuda grup üyelerinin birlikte  düşünmeleri istenir.  Öğretmen, yazma konusunu geliştirmek için grup üyelerinin birbirilerini çeşitli sorularla nasıl destekleyeceklerini ve yardım edeceklerini  gösterir. Bunun için  öğretmen aşağıdaki sorulardan yararlanmalarını isteyebilir.  Küçük gruplara rehberlik edecek bazı  sorular şöyledir (N’Namdi,2005):

 1. Hangi konuda bir hikâye yazmak istiyorsunuz ?
 2. Bu konuda önceden ne biliyorsunuz ?
 1. Bu hikâyede ifade edeceğiniz temel düşünce nedir  ?
 2. Hikâye nerede geçiyor ?Şehirde mi köyde mi ?Evde mi ormanda mı ? Deniz kıyısında mı ?
 3. Ana kahramanı kimdir ?
 4. Diğer kahramanlar kimlerdir ?
 5. Hikâye hangi devirde geçiyor ?Günümüzde mi yoksa eski devrilerde mi ?
 6. Kahramanların  çözeceği bir sorun var mı ? Hangi sorun ?
 7. Kişiler bu sorunu nasıl çözüyorlar ? vb.

Öğrenciler bu sorularla yazma  konusunda düşüncelerini  düzenlemeyi öğrenmektedirler. Bu sorularla öğrenciler düşünmeye ve araştırmaya yöneltilmeli, olayları özetlemeye ve sonuçlar çıkarmaya özendirilmelidir. Öğrencilere   bir plan dahilinde fikirlerini sunmaları öğretilmelidir.  Bu  plân giriş, gelişme ve sonuç olmaktadır. Giriş, bir sorunu ve temel kişileri içermelidir. Gelişmede sorunu çözmek için girişimler ve olaylar sergilenmelidir. Sonuçta ise sorunun çözümü  ve hikâyenin tamamlanma durumu gibi ögelere ağırlık verilmelidir.

İlk yazma çalışmaları tamamlandıktan sonra, öğrencilere yazdıkları hikâyeyi birlikte okumaları ve düzeltmeleri de birlikte yapmaları önerilmelidir. Öğretmen, noktalama ve düzeltme konusunda bazı kuralları vermeli ya da  duvara asmalıdır.Grupla birlikte yazı düzeltme çalışmaları,öğrencileri noktalama ve düşüncelerini düzenleme konusunda daha dikkatli olmaya götürmektedir. Eğer noktalama hatası yoksa hikâye kolayca anlaşılıyorsa bu durum belirlenmelidir. Belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra  metindeki fikirleri değiştirme ya da metin yapısına eklemeler yapılabilir.Öğretmen, öğrencilerce düzeltilen metinleri yeniden görmeli, zira öğrencilerin düzeltme yaparken  hata yapabileceklerini unutmamalıdır.

            4. Paylaşarak Yazma

Paylaşarak yazma,  bir yazının çeşitli bölümlerinin öğrenciler  arasında paylaşılarak yazılması işlemidir. Bu çalışma öğrencileri yazmaya cesaretlendirmekte ve yazma zevki vermektedir.Ayrıca öğrencilerin  zihinsel sözlüklerini zenginleştirmekte, yazılı kavramları güçlendirmekte, seslerle harfler arasındaki ilişkileri pekiştirmektedir.

Paylaşarak yazma, sınıftaki bütün öğrencilerin katılımıyla ya da küçük gruplarla  yapılabilir.  Her öğrenci  bir cümleyi ya da dizeyi yazarak sürece katılmalıdır. Sınıfta toplu yazımlarda öğretmen ilk cümleyi tahtaya yazarak süreci  başlatmalıdır.Yazma çeşitli  aşamalara bölünmeli, her öğrencinin katkısı sağlanmalıdır.Küçük gruplarda yazma ise kâğıt üzerine ve her üyenin katılımıyla yapılmalıdır.

             5.Bağımsız Yazma

 

 Bu çalışmaya serbest ya da tek başına yazma da denilmektedir. Çeşitli konularda yazma çalışması yapılmaktadır.Örneğin, yaşanan deneyimlerin yazılması,düşüncelerin ifade edilmesi,gazete çıkarma  çalışmaları vb. olabilir. Bu yaklaşım, öğrencinin yaşadıklarının not edilmesi ve daha sonra bunların eğitim materyalleri gibi kullanılması şeklinde de olabilir.Öğrenciler düşüncelerini yazarlar ve bu notları arkadaşlarına okurlar. Öğrenci  sevdiği bir hayvanı betimleyebilir. Bunları üç ya da dört cümle ile yazar ve diğer arkadaşlarına  okur.Bu sırada arkadaşları sorular sorarak öğrencinin deneyimlerini paylaşabilirler.

Bağımsız yazma becerilerini geliştirme açısından gazete çıkarma etkinliği etkili bir yöntemdir. Öğrenciler seçtikleri bir konuda   kâğıt üzerine düşüncelerini açıklarlar. Bu serbest bir yazı yazmadır.Öğrenci her hangi bir kurala uymak durumunda değildir. Bu öğrencinin kendini ifade etmesi için iyi bir fırsattır. Bir gazete çıkarmak öğrencileri yazı yazmaya güdülemekte ve heyecan verici olmaktadır.Yazılarının asılması ise etkileyici olmaktadır.

              Akıcı yazma becerilerinin geliştirilerek istenilen düzeye çıkarılması için yukarıda verilen etkinliklerin dışında daha farklı etkinlikler de yapılabilir.Öğretmen ve ilgililer,öğrencilerin yaşam boyu sürdürecekleri bu becerileri geliştirmelerine  gereken önemi vermeli  ve çalışmaları bu duyarlılıkla yapmalıdırlar.Çünkü öğrencinin geleceğini ve geleceğin öğrencisini  bu çalışmalar belirleyici  olacaktır.         

               b. Akıcı Yazma Hızı

 

  Yazma hızını belirlemek için eskiden bir dakikada yazılan kelime sayısı kullanılmaktaydı.Ancak bu yaygın bir ölçü değildir.Türkçe’deki kelimeler en az 2 harften başlamakta 44 harflere kadar çıkmaktadır.Bu nedenle, kelime sayısı ile yazma hızının ölçülmesi,öğrencinin gelişimi hakkında yeterli bilgi verememektedir. Yazma hızının hece sayısıyla ölçülmesi de iyi bir yöntem değildir.Çünkü,Türkçe’de  heceler 1-4 harf arası değişiklik göstermektedir.Bunların yerine,öğrencinin dakikada yazdığı harf  sayısının belirlenmesi  en doğru ölçü olmaktadır.Çünkü Türkçe’de her harf okunmakta ve okunan her ses yazılmaktadır.Harf sayısı ile ölçmede,öğrencilere birkaç cümle verilmekte ve bunları bir dakika içinde yazmaları istenmektedir.Öğrencilerin bir dakika sonunda yazdıkları harfler sayılmakta ve ortalama hız belirlenmektedir.Öğütmen belirli aralıklarla öğrencilerin gelişimini belirlemek açısından yazma hızlarını ölçmelidir.Yazma hızı konusunda ayrıntılı bilgiler “Okuma ve Yazma Türleri “ bölümünde verilmektedir.

 

Kaynak : Ankara.edu.tr

Comments powered by CComment

More articles from this author

Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Powered By GSpeech