Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet   Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet Powered By GSpeech
(Okuma süresi: 3 - 6 dakika)
Bunu okudun 0%

divan edebiyati 2111

divan edebiyati 2111
İslamiyet’in kabulünden sonra Türkler yaşamın her alanında Araplardan, Farslardan etkilenmişlerdir. Bu etkileşimin en belirgin olduğu alanların başında edebiyat göze çarpmaktadır.

 • 13.yy dan dan itibaren şair ve yazarlar Fars- Arap etkisine girmeye başlamıştır.
 • Şairler şiirlerini “DİVAN” adını verdikleri bir kitapta topladıkları için bu edebiyatına “Divan Edebiyatı” denilmiştir.
 • Ayrıca “klasik-eski –zümre edebiyatı” da denilir
 • Bu edebiyatın özünde dinde tasavvuf vardır.
 • Dil çoğunlukla halkın anlayacağı tarzda değildir.
 • Arap ve Fars edebiyatı örnek alınmıştır.
 • Saraydan destek gördüğü için “saray edebiyatı” da denilmiştir
 • Ölçü olarak “aruz ölçüsü” kullanılmış.
 • Çoğunlukla aşk, şarap, kadın övgü, din, ahlak, tasavvuf konuları işlenmiştir
 • Kafiye hem göz hem de kulak için anlayışı hakimdir.
 • Zengin ve tam kafiye sıklıkla kullanılmıştır.
 • Divan dışında beş mesnevinin toplandığı kitaba “hamse”

Nazım biçimleri “beyitle” yazılanlar: Gazel, kaside, mesnevi,

 • “bentlerle”yazılanlar:rubai, tuyuğ,şarkı,terkib-i bent,terci-i bent,murabba

 

BEYİTLERLE YAZILAN NAZIM ŞEKİLLERİ

 

1 ) GAZEL

 • Güzellik, aşk, kadın, şarap gibi konuları işleyen nazım türüdür.
 • Araplarda Farslara onlardan da Türklere geçmiştir.
 • Gazelin ilk beyitine “matla”son beyitine “makta”
 • En güzel beyitine “beyt’ül gazel ya da şah beyit” denir
 • Kafiye şeması: “aa,ba, ca da...” şeklindedir.
 • “En az beş en fazla on beş beyit” ten oluşur.
 • Konu birliği yoktur. Her beyit başka bir konudan bahsedebilir.

              2 ) KASİDE

 • Herhangi bir kişiyi ya da durumu övmek amacıyla yazılan şiirlerdir.
 • En 33 en fazla 99 beyitten oluşur.
 • İlk beyitine matla, son beyitine makta, şairin adının bulunduğu beyite taç beyit adı verilir.
 • Kafiye düzeni gazelle aynıdır.
 • Allah’ın birliğini anlatan kasidelere: TEVHİT
 • Allah’a dua etmek için yazılanlara: MÜNACAAT
 • Herhangi bir şahsı övmek için yazılanlara: METHİYE
 • Peygamberleri övmek için yazılanlara: NAAT
 • Birini eleştirmek için yazılanlara: HİCVİYE
 • Ölen birinin arkasından yazılanlara MERSİYE kasidesi denir.
 • Kaside: nesip-girizgâh-methiye-tegazzül-fahriye-dua bölümlerinden oluşur.
 • En önemli kasideci NEFİ’

             3 ) MESNEVİ      

 • Roman ve hikâyenin yerini tutan çoğunlukla uzun konuların işlendiği nazım biçimine denir.
 • Her beyit kendi arasında kafiyeli olduğu için uzun yazılmaya imkân vermiştir.
 • Beyit sınırı yoktur.
 • Çoğunlukla hikemi konular, efsaneler, kahramanlık ve aşk konuları işlenmiştir.
 • Leyla-Mecnun mesnevisi en çok okunan olmuştur.

UYARI: Bunların dışında uzun ve kısa mısraların ard arda sıralanmasıyla yazılan Müstezat, günümüz manileri gibi kafiyeleşen kıt’alar da yazılmıştır. Kıtalar aaxa şeklinde kafiyelenir.

BENTLERLE YAZILAN NAZIM ŞEKİLLERİ

 • TERKİB_İ BENT

 

 • 5 ile 15 bent arasıda değişir uzunluğu.( 15 ten fazla olan da var)
 • Her bent 8–15 beyit arasında değişir.
 • Didaktik, felsefi, eleştiri konularında yazılır.
 • Gazel gibi kafiyelenir.
 • Ziya Paşa’nın terkib-i bendi meşhurdur
 • TERCİ_İ BENT
 • Terkibi-i bente benzer.

 

3 ) TUYUĞ

 • Divan edebiyatına Türklerin kattığı bir türdür.
 • Felsefi konular işlenmektedir.
 • Kadı Burhanettin’in tuyuğları meşhurdur

4 ) RUBAİ

 • Kafiyelenişi aaxa şeklindedir.
 • Aruzun belli kalıplarıyla yazılır.
 • Felsefi ve hikemi derinliği olan konular işlenmiştir.
 • İran’da ÖMER HAYYAM, Türk edebiyatında MEVLANA ‘nın rubaileri meşhurdur.

 

5 )  ŞARKI

 • Türklerin divan edebiyatına kattığı bir türdür.
 • Aşk kadın şarap konuları işlenmiştir.
 • Nedim bu türün en önemli temsilciliğini yapmıştır.
 • Üçüncü mısrasına “miyan” denir.

                                          

DİVAN EDEBİYATININ ŞAİR VE YAZARLARI

 

HOCA DEHHANİ

 • Divan edebiyatının kurucusu kabul edilir.
 • Yirmi bin beyitlik “Selçuk Şehnamesi”adlı kitabı vardır.
 • Vatan hasreti ile ilgili şiirleri vardır.

MEVLANA

 • Mevlevi tarikatının kurucusudur.
 • Mesnevi adlı yüz bin beyitlik eseri vardır
 • Divan-ı Kebir, Mektubat adlı eserleri de vardır.
 • yy. tasavvuf şairidir.
 • Bütün eserlerini Farsça yazmıştır.

NECATİ BEY

 

 • Divanı vardır.
 • Millileşme akımını savunmuştur.
 • Eserlerinde sade bir dil kullanmıştır.
 • Divan şiirine bir yerlilik, bir ulusallık kazandırmaya çalışmıştır.

AHMEDİ

 • yy. da tanınmış bir şairdir.
 • İran edebiyatının bütün özelliklerini edebiyatımıza katmaya çalışmıştır.
 • Din dışı konularda şiirler yazmıştır.
 • “Cemşit u Hurşit, İskendername Divan’ı”adlı eserleri vardır.

ŞEYHİ

 • yyda yaşamıştır.
 • Tasavvufi şiirleri ağırlıktadır.
 • Çağının dil inceliklerini eserlerinde yansıtmıştır.
 • Devrinin bozukluklarını bir eşekten yola çıkarak şikâyet ettiği “HARNAME”adlı kitabı meşhurdur. Bu kitap birçok yönüyle fabl özelliği taşımaktadır.
 • Harname, Hüsrev ü Şirin ve Divan adlı kitapları vardır.

ALİ ŞİR NEVAİ

 • Çağatay Türk edebiyatını en önemli temsilcisi sayılır
 • “Muhakemet’ül Lugateyn”adlı kitabıyla Türkçe-Farsçayı karşılaştırmış ve Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu söylemiştir.
 • “Hamse” (beş mesnevi) sahibidir.
 • İlk bibliyografya kitabımız (şairlerin hayatını almış) olan “Mecalisü’ün Nefais”adlı kitabı vardır.
 • Türkçenin musiki ve vezin kalıplarını içeren Mizanül Evzan adlı kitabı vardır.
 • Devlet adamlığı yapmıştır.

FUZULİ

 • Duygu, düşünüş ve edebiyat açısından Türk edebiyatının en büyük şairi sayılır.
 • Lirik şiirleri oldukça meşhurdur.
 • Platonik bir aşk anlayışı vardır.
 • Azeri Türkçesini kullanmıştır.
 • Uçsuz bir hayal dünyasına, derin bir bilgiye sahiptir.
 • Kerbela da türbedarlık yaptığı söylenir.
 • Ona göre şair bilgisiz olamaz, ilham olmadan şiir yazılmaz. Şiir bir Allah lütfüdür.
 • “Şikâyetname” adlı eseri devrin bozukluklarını anlatan “hiciv”dalında ilk mektuptur.
 • Türkçe Divanı, Farsça Divanı, Arapça Divanı, Hadikat’üs Süeda, Beng ü Bade, Leyla ü Mecnun Mesnevisi, Hadisi Erbain, Şikâyetname adlı kitapları vardır.

SİNAN PAŞA

 • yüzyılın nesir yazarıdır.
 • Dili oldukça süslüdür.
 • “Tazarru -name”adlı eseri oldukça meşhurdur. Seciler ve söz sanatlarıyla doludur.

 

 

BAKİ

 • Şairlerin sultanı lakabıyla anılır(sultan’uş şuara)
 • Kanuni’nin iltifatına çokça mazhar olmuştur.
 • Genellikle din dışı konularda şiir yazmıştır.
 • Ahenk ve kulak için kafiyeye çok düşkündür.
 • yyda yaşamış en büyük şairdir.
 • Divan’ı ve Kanuni Mersiyesi meşhurdur.

NEFİ

 • Kasidenin Türk edebiyatındaki tartışmasız lideridir.
 • Övdüğünü göğe çıkarır, yerdiğini yerin dibine geçirir. Sınırlaması yoktur.
 • Dili oldukça süslüdür.
 • Öldürüldüğü söylenir şiirleri yüzünden.
 • “Sihamı- Kaza adlı eseri vardır.

KÂTİP ÇELEBİ

 

 • “Cihan-numa, Keşf’uz Zunün, Mizan’ül- Hak”adlı eserleri vardır.
 • Didaktik eserler yazmıştır.

BAĞDATLI RUHİ

 • Toplumcu bir özelliğe sahiptir.
 • Döneminin aksaklıklarını terki-i bentleriyle eleştirmiştir.
 • Tarikata girmesine rağmen din dışı şiirleri vardır.

NABİ

 • Asıl adı Yusuf’tur.
 • yy da yetişmiştir.
 • Didaktik – hikemi şiirin edebiyatımızdaki en iyi temsilcisi sayılır.
 • Akıcı ve düzgün bir dili vardır.
 • Oğlu için yazdığı “Hayriye”adlı kitabı meşhurdur.
 • Farsça ve Türkçe Divanı, Hayrabat, Sürname adlı kitapları vardır

 

EVLİYA ÇELEBİ

 • Edebiyatımızın seyahat yazarlarının piridir.
 • “Seyahat-name” adlı eseri vardır.

NEDİM

 • Lale Devri (18. yy) nin eğlencelerini eserlerinde en iyi yansıtan şairdir.
 • Şiirde mahallileşme akımını başlatan ve yerleştiren şairdir.
 • Tasavvufun etkisinde kalmayan tek şairdir.
 • İstanbul Türkçesi ile yazmıştır.
 • Halk dilini, inanışlarını şiirlerinde işlemiştir.
 • Divan edebiyatının klasik söylemlerine(mazmun) yenilerini katmıştır.
 • “Şarkı” nazım şeklini en ustaca kullanan şair olmuştur.
 • Hece vezniyle şiirleri de vardır.

 

ŞEYH GALİP

 • Divan edebiyatının son büyük şairidir.
 • Yenileşme hareketlerine uygun şiirler yazmıştır, halk söylemlerini eserlerinde kullanmıştır.
 • Hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır.
 • Genel olarak dili süslü ve ağırdır.
 • “Hüsn ü Aşk” adlı mesnevisi meşhurdur.

Comments powered by CComment

More articles from this author

Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Powered By GSpeech