Edebiyat Dünyamız

Edebî Medeniyet:Ebedî Medeniyet (ISSN 2587-2435)

  
  
C:\Users\alialpercetin\Desktop\MEHMET EMİN YURDAKUL\Mehmet Emin Yurdakul-2.jpg


1921 yılında, Türkiye bir ölüm-kalım savaşı içindedir. Milletin tek umudu Mustafa Kemal Atatürk’tür…

Anadolu’nun dişini tırnağına takıp Kurtuluş Savaşı’na “Ya istiklâl, ya ölüm!” parolasıyla katıldığı günler, Ankara’ya bir haber ulaştı. Bir yolunu bulup İstanbul’dan İnebolu’ya geçen şair Mehmet Emin Yurdakul, Atatürk’ün safında Milli Mücadele’ye katılmak üzere Ankara’ya geliyordu. Haber Atatürk’e ulaştırıldığı zaman, büyük Kurtarıcı’nın gözleri yaşardı. Mehmet Emin gibi yurt sevgisiyle dolu, şiirleriyle Türk milletine heyecan ve güç veren bir aydının, böyle sıkışık bir zamanda Ankara’da bulunması, millete ve orduya moral vermesi zorunluydu. Hemen İnebolu’ya şu telgrafı gönderdi:


“İnebolu’da Millî Şairimiz Mehmed Emin Beyefendi’ye;

Türk milletseverliğinin ilâhî müjdecisi olan şiirleriniz, bugünkü mücadelemizin kahramanlık ruhuna doğuş ufku olmuştur. Gelişinizden duyduğum memnunluğu ifade ile sizi milletimizin mübarek babası olarak selamlarım… Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal.”

Gerçekten de birkaç gün sonra, Atatürk’ün, millî şairimiz diye taltif ettiği Mehmet Emin, Ankara’ya gelmiş, çok sevdiği Atatürk’ünün yanında, kısa bir süre sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yerini almıştı.

Onun kükrek, coşkun sesi “ Yurdun Koçyiğitleri” ni Cenge Giderken uğurluyor:

Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur;

Sinem, özüm ateş ile doludur.

İnsan olan vatanın kuludur

Türk evlâdı evde durmaz giderim.


Yaradan’ın kitabını kaldırtmam.

Osman’cığın bayrağını aldırtmam.

Düşmanımı vatanıma saldırtmam.

Tanrı evi vîrân olmaz; giderim!


Bu topraklar ecdadımın ocağı.

Evim, köyüm hep bu yerin bucağı.

İşte vatan! İşte Tanrı kucağı!

Ata yurdun evlâd bulmaz; giderim!


Tanrım şâhid, duracağım sözümde.

Milletimin sevgileri özümde.

Vatanımdan başka şey yok gözümde.

Yâr yatağın düşman almaz; giderim!


Ak gömlekle gözyaşımı silerim.

Kara taşla bıçağımı bilerim.

Vatanım için yücelikler dilerim.

Bu dünyâda kimse kalmaz giderim!


diye haykırıyor veya kanlı savaşları zafer müjdeleri içinde orduya bayrak oluyor, (vur) diye diye düşmanı kırdırıyordu:


Ey Türk vur, vatanın bâkirlerine

Günahkâr gömleği biçenleri, vur.

Kemikten taslarla şarap yerine

Şehitler kanını içenlere vur.


Vur, güzel âşıklar cenazesinden

Kırmızı meş’aleler yakanları vur,

Şehvetin raksını yetim sesinden

Besteler, şarkılar yapanları vur.


Vur, katlin o kızıl sabanlarıyla

Dünyaya ölümleri ekenleri vur.

Vur, zulmün o kanlı urganlarıyla

Bir kavmi iplere çekenleri vur.


Vur, etten, kemikten saraylar kuran

O vahşî ruhları ezmek için vur;

Dört büyük rüzgâra küller savuran

O mücrim elleri kesmek için vur.


Vur, sen de mukaddes hürriyet için,

Dünyânın diktiği bayrak için vur;

Her dînin sevdiği adâlet için,

Her yerde haykıran bir hak için vur.


Vur, aşkın ve hakkın zaferi için;

Vur, senden bak dünyâ bunu istiyor;

Vur, yerde bak târih senin seyircin;

Vur, gökten bak Allah sana “Vur” diyor.


Kurtuluş savaşında Mehmet Emin’in sesi yükseldikçe yükseldi. Büyük Zafer’den sonra onun göğsünü bir istiklal madalyası süslüyor, bu kez görevini Büyük Millet Meclisi’nde sürdürüyordu.

 

C:\Users\alialpercetin\Desktop\MEHMET EMİN YURDAKUL\Mehmet Emin Yurdakul-3.jpg
1869 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Emin Yurdakul, düzenli ve özel bir eğitim görmeden kendi kendini yetiştirmiştir. 1913 yılına kadar, Beşiktaş Askeri Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra bir süre Mülkiye Mektebi'nin idadisinde okudu. 1887'de Babıâli Sadaret Dairesi Evrak Odası'na aylıksız kâtip olarak atandı. 1899'da Hukuk Mektebi'ne başladı. Öğrenimini ABD'de tamamlamak üzere okuldan ayrıldı. Ancak bu isteği gerçekleşemedi. Memurluk yaşamına döndü. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Şiirlerinde dile getirdiği düşünceler, yansıttığı gerçekler saray tarafından kuşkuyla karşılandığı için 1907'de Erzurum Rüsûmat nazırlığına gönderildi. Rüsûmat Emaneti Kâtipliğinden Erzurum, Sivas, Hicaz valilikleri gibi önemli görevlerde bulundu. 1890 yılında Şebinkarahisarlı Müzeyyen hanımla evlendi. O sırada Şebinkarahisar mebusuydu.İlk “Cenge Giderken” şiiri ile tanındı. Onu asıl şöhrete kavuşturan, adını duyuran şiirleriydi. 1900 yılında yayınladığı Türkçe Şiirler kitabı onu “Millî Şair” olarak tanıttı. Türk edebiyatında çığırların ardından millî bir çığırın açılmasında Mehmet Emin Yurdakul öncülük ediyor, halkın dili olan sade, katıksız Türkçeyle hece ölçüsünde şiirler yazıyordu. İlk anda yadırgandı, kınandı. Ama onunla birlik olanlar çoğalıyor, ağır basıyorlardı. Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Mehmet Âkif, Ali Canip, ondan sonra taptaze doğan Cumhuriyet’in genç heyecanlı nesilleri…O güne dek İstanbul sanatçıları olarak romantik aşklarını ağır, ağdalı dilleriyle edebiyat yapanlar, şimdi bir çığ gibi Anadolu’ya yöneliyor, Anadolu’nun gerçeklerini görüyorlardı. Mehmet Emin Yurdakul, 1914 yılında, 191 şiirli ikinci kitabı Türk Sazı’ nı yayınladı. Türk Sazı, Anadolu’yu konuşturuyor, Anadolu’yu anlatıyordu:Ey mübarek Anadolu toprağı

Hani senin bahtiyarlık hukukun

Hür düşüncen, millî duygun, kanunun

Hani senin yeni ruhlu çocuğun

Sevgin, neşen, çalgın, türkün, oyunun,

Ey dertliler yatağı.Ey vatanın bağrı yanık bucağı

Hani senin bereketli hasadın,

Yeşil yurdun, mesut çatın, şen çiftçin

Hani senin medeniyet hayatın,

Yolun, köprün, kazman, iğnen, çekicin

Ey Türklüğün otağı!..Yazık sana ağlamayan şiire

Yazık, sana titremeyen vicdana

Yazık, sana uzanmayan ellere

Yazık, seni kurtarmayan ellere.Birinci Dünya Savaşı (1914) başlarında Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda Musul mebusu oldu. 1914 yılında Anadolu’ya seslenen bu ses, Cumhuriyetten sonra Türk edebiyatında (Hececi) leri bir araya topladı. Anadolu güzellemeleri, halk şiiri biçiminde şiirler yazan bir şairler topluluğu meydana getirdi.Mehmet Emin Yurdakul’un açtığı çığır yürüyordu. Milli edebiyat akımının öncü şairlerinden olmuş.Ulusçu, halkçı görüşleri savunan şiirler yazmıştır. Coşku, umut, yüreklendirme ve öğreticilik, şiirlerinin belirgin öğeleri olmuştur. Türk Ocağı’nın ve Türk Yurdu Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer almıştır. Türk Ocağının ilk Umum Reisi olmuş ve Türk Yurdu dergisinin de reisliğini yapmıştır. Daha sonra Türk Yurdu dergisini Yusuf Akçura’ya devretmiştir. Edebiyat Heyetiyle birlikte Çanakkale Cephesine gitmiş, İstanbul’a dönüşüyle “Çanakkale Kahramanlarına” ithaf ettiği “Ordunun Destanı” kitabı yayınlar. Bu eser “Mustafa Kemal” den bahseden ilk manzum eser olmuştur. Türk edebiyatında halkın sesini getiren gerçekçi bir şair olan Mehmet Emin Yurdakul, Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarına karşı Türkçülüğüsavunan şiirler yazmıştır. Milli Edebiyat akımı ve Türkçülüğü önde gelen temsilcileri arasında yer almış, eserleriyle diğer Milli edebiyat sanatçılarını etkilemiştir. Mehmet Emin Yurdakul “Türk Şairi” diye de bilinmektedir. Ölünceye kadar Türk Milliyetçiliği ülküsünü sarsılmaz bir imanla yaşamaya ve yaymaya devam etmiştir.Osmanlı İmparatorluğunun yıkılma döneminde, bilhassa ikinci meşrutiyetten sonraki Türkçülük mücadelesinde Mehmet Emin Yurdakul’un büyük gayreti ve çalışması vardır. Yeni Türk devletinin kurulmasında Mehmet Emin Yurdakul ve arkadaşlarının üstün çalışma azmi, kararlı ve sağlam tavırları, devletimizin yapısını belirleyici olmuştur.

Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet,

Sevenleri toprak olmuş öksüz bir çocuk gibidir.

 diyen Yurdakul, mutluydu. Mutluluğun zevkini tadıyor, Anadolu’nun sesi yükseliyordu. Durmadan yazdı; Fazilet ve Adalet (1890), Türkçe Şiirler (1899-1918), Türk Sazı (1914) Ey Türk Uyan (1914), Tan Sesleri (1915, 1956), Ordunun Destanı (1915), Dicle Önünde (1916), Hastabakıcı Hanımlar (1917) Turana Doğru (1918) Zafer Yolunda (1918), İsyan ve Dua (1918), Aydın Kızları (1919), Mustafa Kemal (1928), Ankara (1939), Fazilet ve Asalet (1890), Türkün Hukuku (1919), Kral Corc’a (1923), Dante’ye (1928) adlı kitapları ardı ardına yayınlandı.

Anadolu’ya ışık oldu, aydınlattı. Ne yazık ki, onun parlak güneşi 14 Ocak 1944’te Anadolu ufuklarında sönmüştü. Sönmüştü ama ondan ilham alan aydınlar, birer güneş olarak yeniden Anadolu’ya doğuyorlardı.Ali Alper ÇETİN

Araştırmacı – Çukurovalılar Derneği Onursal BaşkanıKaynakça:

www.edebiyatogretmeni.org

www.antoloj.com

www.biyografya.com

www.turkocaklari.org

Önder Mehmet: Anadolu’yu Aydınlatanlar, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 1998 Ankara

Yazar Hakkında

Ali_Alper ÇETİN

Bu yazarın diğer makaleleri

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Şerife Gündoğdu'nun Vuslatı

Vuslat; ulaşma, erişme, kavuşma, buluşma, beraber olma anlamlarına gelmektedir. Vuslatın zıt manası ise hicran, firkat, ayrılık demektir. Vuslat, sevgiliye...

FUZÛLÎ VE BÂKÎ DİVÂNI’NDA BELÂ

Kur’ân ve hadislerde sıklıkla geçen ve Divan şiirinde de hayli fazla geçen kavramlardan biri olan belâ kavramı, divan şairleri tarafından farklı anlam ve...

BEYAZ KÜRK- FÜSUN MENŞURE

Küçük adımlarımla sabahın çiği düşmüş çimenlerin üzerinde yürüyorum. Bir, iki, üç, dört... Dört ahenkli adımı öyle zarif bırakıyorum ki yere, âdeta toprağı...

AHMET HAMDİ TANPINAR VE YAZ GECESİ

(23.6.1901 - 24.1.1962) Doğ. ve Ölm.: İstanbul Çeşitli ortaokul ve liselerde okuduktan sonra İstanbul Edebiyat Fakültesi'ni bitiren Ahmet Hamdi Tanpınar,...

Mahan durağından kalktı göçleri Dua içre yedileri üçleri İslam’ın özünden gelir güçleri Bulunmaz yürekte niza ay ana Türk milleti, devletinin devlet-i ebed-müddet olduğuna inanır...
Metin SAVAŞ Biz insanlar hazır bulduğumuz bir hayatın içine doğarız. Ve fakat içine doğduğumuz bu hayatı yaşarken bir gözümüz daima kör...
Edebiyatta gelenek, ruh beraberliğinin, her türlü edebi verimde ortaya koyduğu bir alışkanlıklar bütünü vedeğerler toplamı olarak tanımlanabilir. İçinde yaşadıkları toplumun...
Aytmatov ,Cengiz (d. 12 Aralık 1928 , Şeker Kırgız ÖSSC) , yazar , çevirmen ve gazeteci.
KONUŞURKEN

KONUŞURKEN

28.04.2019
Kendinizi konuşurken hiç kontrol ettiniz mi? Konuşanın siz değil de başkası olduğunu bir kere olsun düşündünüz mü? Konuşmada dinleyen yerine...
1962 Eskişehir doğumlu. İlk, Orta ve Lise tahsilimi Eskişehir’de tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun...
TÜRK TÖRESİ

TÜRK TÖRESİ

30.12.2017
“Yerleşik insan, bir ailenin sınırlı menfaatleri dışında herhangi bir hak davası gütmeye ve daha geniş bir cemiyet yapısının gereklerini düşünmeye...
Mustafa Miyasoğlu’nun ilk romanı olan Kaybolmuş Günler’deki Beşir Güner herhalde Türk edebiyatının unutulmayacak karakterlerinden biridir. Zira o, insanlığın müşterek tâlihiyle...
İki veya daha çok kimse arasında karşılıklı olarak dostça, arkadaşça yapılan konuşmalara genel anlamda sohbet diyoruz. Sohbet etmek/eylemek, beli, kuralarla...
Batı Cephesinden yeni dönmüştü. İşler iyiye gitmiyor canı sıkkındı. Akşamları dostları ile eski Ziraat Mektebinin binasında toplanıyorlar bazen sabahlara kadar...
1. Ey Nihâl-i işve bir nevres fidânımsın benimGördüğüm günden beri hâtır-nişânımsın benimBen ne hacet kim diyem rûh-i Revânımsın benimGizlesem de...
Saatlerdir hiç kıpırdamadan uzandığım yataktan yavaş yavaş atıştırmaya başlayan kar’ı seyrediyorum. Rüzgârın uğultusu kulaklarıma kadar geliyor. Bir an bu saatte...
‘Yok aslında birbirimizden farkımız’ diye başlayıp ‘ama’ diye devam eden tv/radyo reklamını bilirsiniz. O gün bugündür ‘fark, farkındalık’ hep düşündürmüştür...
“Volkan gibi lâv atmış, ne susmuş ne sönmüşüm Ben bir fikir uğruna çılgınlara dönmüşüm!... ”Hacmi küçük olmasına rağmen, gerçekten büyük...
1946 yılında Adana'nın Karaisalı ilçesinin İncirgediği köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdikten sonra Düziçi İlk öğretmen Okuluna girdi. 1964–1965 öğretim yılında...