Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 35 - 69 dakika)

arz i halArapça “ikili, ikişer” anlamına gelen “mesnâ” kelimesinin nisbet eki almış şekli olan mesnevi, her beyti kendi arasında kafiyeli nazım şekline denir. Mesneviyi, beyitlerle yazılan diğer nazım şekillerinden ayıran özelliği her beyitte ayrı kafiyeye yer verilmesidir. Divan şiirinde uzun soluklu ve genellikle belli bir plan dâhilinde yazılan müstakil mesneviler yanında, divanlarda dibace de dâhil olmak üzere divanın sonuna kadar her yerde bulunabilen küçük

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 17 - 34 dakika)
mavi gozMüjgârılan dem yok ki ten-i hâkîye
Peykân-ı kâza gibi nüzul eylemeye
Ol çeşm-i kebûda sine gerdik durduk
Gökden ne yağar ki yer kabûl eylemeye
Na’ilî-i Kadîm (Rubai/ 19)

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 24 - 48 dakika)

rumeliden gocRumeli’nin kaybı Türk şiirinde önemli bir yer tutar. Asırlarca Türklerin hâkimiyetinde kalan bu toprakların kısa sürede elden çıkmasının halkı nasıl sarstığı Rıza Tevfik, Mehmet Akif, Aka Gündüz, Arif Nihat vb. şairler tarafından şiirlerde ele alınmıştır. Özellikle Balkan Savaşları esnasında ülkeyi yönetenlerin ihmalkârlığı ve beceriksizliği bu toprakların kaybedilmesini hızlandırmasını şairler de sert bir üslupla eleştirmiştir. Bu hususu işleyen şiirlerde dramatik bir üslûp kendisini hissettirmektedir. Yahya Kemâl, Arif Nihat, Orhan Şaik, Halide Nusret vd. şairler Rumeli’nin kaybının üzerinden uzun yıllar geçse de Türk halkının -özellikle Rumeli kökenli şairlerin- bu topraklara özleminin devam ettiğini ifade etmişlerdir.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 9 - 17 dakika)

turk siirindeKonumuz açısından çok değerli bir alıntıyla başlamak istiyorum. Sezai Karakoç diyor ki: “İmrü’l-Kays’ın başkanlığını ettiği “Muaalakatü’s-seb’a” şairleri, putperest de olsalar, arkadan gelecek Mutlak Sesi sezmiş olmaktan izler taşıyorlardı.”1 2 Onlar, “büyük şair”diler; yoksa "onların kırıntılarıyla bir ömür boyu geçinen şairlerden değil"diler... “Şair mi, şair; Mutlakın, Mutlak Hakikatin, Hayber kapısı gibi muhkem geçidine yüklenen şair... Sesleriyle, âhenkleriyle, hayallerindeki tabiat ve reel üstü biçimleriyle, o mermer kapıyı omuzlayan şair."3

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 13 - 26 dakika)

Siir Katar Hikaye KatlanirTürlerin icadının, insanın hayat karşısındaki tavrıyla yakından alakası var: “Edebî türler, insanların yaşam karşısında takındıkları tavırların çeşitliliğinin metinlere yansıması olarak ortaya çıkarlar.”[1] Türlerin kendine has dilleri vardır. Bugün için türlerin genel dilinin nesir olmasının karşısında, geçmiş zamanlarda türlerin genel dili şiir idi. Niye böyleydi? Osmanlıda sadece gazel’in, kaside’nin, mesnevî’nin değil; fıkhın, siyer’in, tarih’in, tababet’in dili de genellikle şiir idi.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 4 - 8 dakika)

alevi siiriNasıl 13-14. yüzyıllar Alevi - Bektaşi yazınının, özellikle de şiirinin bir başlangıç dönemi ise, 16. yüzyıl bölümü de bu yazının genel olarak doruk noktayı bulduğu, olgun­laştığı bir dönemi oluşturur. Her nekadar başlangıç evresini biraz daha eskilere götürmek mümkünse de bu inancın tohumlarının daha sık ekildiğime ürünlerini vermeye başladığı 13. yüzyılı başlangıç kabul etmek daha doğru ve gerçekçi olur. Bizi ilgilendiren, bu yazı­nın tarihsel süreç çizgisi içerisinde Alevi - Bektaşi topluluğunun bir tür yazgısını belirle­yen tarihinin toplumsal akışına koşut bir seyir izleyip izlemediği hususudur. Hatta iz dü­şümlü bir çizgi izleyip izlemediğidir. Öyleyse; biz bunu bir soru biçimine dönüştürerek, şöyle söyleyebiliriz; bu topluluğun şiiri toplumsal ve inançsal yaşamını yansıtmakta mı­dır, diye bilecekmiyiz? Bunun için incelememizi sağlıklı, gerçekçi, derinlemesine bir yol izleyerek sürdürmeliyiz, abartmaya, yanılmaya çok az pay ayırmaya dikkat etmemiz, çaba göstermemiz gerek.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 3 - 6 dakika)
siir yazmak1)ZİHNİYET : Şiirin yazıldığı döneme ait sosyal, siyasi, ve kültürel özellikleri şiirinzihniyetini oluşturur.
2)ŞİİRDE AHENK: Şiirin ölçüsü, uyağı, redifi, asonans, aliterasyon, gibi ses tekrarlarıahengi oluşturan unsurlardır.
3)ŞİİR DİLİ : Şairlerin süslü ya da süzsüz(sade), duru ya da karmaşık anlatımları şiirdilini oluşturur.Edebi sanatlar şiirin estetiğini artırır.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 7 - 14 dakika)

miracnameLitvanya Tatarlarına ait el yazmaları mirasından günümüze ulaşan önemli kültür hazinelerinden birisi Kitab türündeki el yazmalarıdır. XIV. yüzyılın sonlarından itibaren Litvanya topraklarına yerleşen Tatar toplulukları, çeşitli sebeplerle XVI. yüzyıldan itibaren ana dillerini kaybetmeye başlamışlardır. Unutulan dilin yerini ise o coğrafyada konuşulmakta olan Slav dilleri almıştır. Bu süreç içerisinde Litvanya Tatarları dinî ibadetlerini yerine getirebilmek için İslam dini ile ilgili metinlerin çevirilerine ihtiyaç duymuşlardır. Böylece Arap harfleriyle yazılmış İslamî metinlerin Slav dillerine çevirisinden oluşan bir Litvanya Tatarları el yazmaları geleneği oluşmuştur. Kitab, Tefsir, Hamail, Tecvid gibi türlerden oluşan bu el yazmaları içerisinde Kitab türünün ilgi çekici bir yeri vardır. Arap harfli Slav dilleriyle yazılmış ve Kitab olarak adlandırılan bu metinlerin içinde çeşitli dinî hikâyeler, Müslümanların dinî ihtiyaçlarıyla ilgili bilgiler, tören tasvirleri gibi konular yer almaktadır. Kitab türünün içinde yer alan metinlerden biri de Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait miraçname metnidir.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 6 - 12 dakika)

kirgizistan cocuklari1917 Ekim Devrimi’ne kadar daha çok sözlü edebiyat biçiminde gelişen Kırgız edebiyatı, bu tarihten itibaren hızlı bir değişim ve gelişim süreci içine girmiştir. Yeni kurulan düzenin halka benimsetilmesi ve Sovyet tipi yeni insan modelinin yaratılabilmesi konularında edebiyatçılar önemli görevler üstlenmişlerdir. Çağdaş Kırgız edebiyatının oluşum yılları kabul edilen 1920-1940 yıllarından başlayarak edebiyatçılar Komünist Parti ile birlikte hareket etmiş, partiden aldıkları direktifler doğrultusunda ortaya koydukları eserlerle topluma yön vermeye çalışmışlardır. Çağdaş Kırgız edebiyatının başlangıcı aynı zamanda çağdaş çocuk edebiyatının da başlangıcıdır.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 10 - 20 dakika)

sari saltuk hasan aktasSaru Saltuk, Anadolu ve Rumeli’de İslâmiyet’in temellerini atmış misyon sahibi büyük bir şahsiyettir. Hacı Bektaş-ı Velî nasıl ki Anadolu’nun kutbu ise Saru Saltuk da Rumeli’nin kutbudur. Onun misyonu şiirde kendi şahsiyeti gibi batınî bir mektep doğurmuştur. Bir muamma olan yaşamının ve ölümünün üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen, Anadolu ve Rumeli topraklarında Saru Saltuk efsanesi devam etmektedir ve buralarda Saru Saltuk’a ait makamların sayısı belli değildir. Türk edebiyatında onun efsanevi kişiliği ve misyonuyla ilgili epeyce şiir yazılmıştır. Saru Saltuk’la ilgili ilk şiire Muhyiddin Dolu’nun şiirlerinde rastlanır. Modern dönemde Saru Saltuk’u ilk fark eden ve şiir yazan Yahya Kemal olmuştur. Yahya Kemal ile Saru Saltuk adeta yeniden keşfedilmiştir. Bu dönemde hemen her düşünce ve ideolojiden şair onunla ilgili şiir yazmıştır. Bu, bir anlamda yeni şiire tarihsel bir temel ve epistemoloji oluşturma çabalarıdır. Tarih, en iyi şiirle anlaşılır. Biz, bu tebliğimizde işte bu şiirlere yer vereceğiz ve bu şiirler ekseninde Saru Saltuk’u anlamaya ve anlatmaya çalışacağız.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 22 - 43 dakika)

divan sairleri nasil yazaiyorduKime kim aşk işi olur pîşe

Okumak yazmak olmaz endîşe

Şem’î1

Divan şairlerinin şiirlerini (gazel, mesnevi, kaside vb.) nasıl yazdıklarına ilişkin tarihi belgeler, vesikalar, günlükler, notlar, ayrıntılı tutulmuş yazma pratikleri, bu konuyu işleyen şiirler var mıdır? Bu sorunun cevabı her zaman merakımızı mucip olmuştur. Soruya olumlu bir cevap vermek pek zordur.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve...
Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini ve çocukluk...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım’dır....
Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş, “temiz” mânasına...
(1873 - 1936) 1 Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi. 1873‘te İstanbul‘da Fatih...
Çocuk yazını; seslendiği hedef kitlenin özelliklerini, yetişkinlere yönelik olan yazınsal yapıtlara göre daha fazla göz önünde bulunduran bir alandır. Bu yazınsal alanın hedef...
28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme başladı. Eğitimini...
Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
Sona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
Anadili Bilinci ve Duyarlığı Anadili, insanın içinde doğup büyüdüğü aile ya da toplum çevresinde ilk öğrendiği dildir (Vardar, 2002: 17). Başlangıçta anneden ve yakın...
Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Ziya Gökalp ilkokulunu(1980), Eskişehir İmam-Hatip Orta ve lise kısmını (1987) bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler...
Şiiri, kristal bir menşurdan geçip binbir renge dönüşen sesli ışıklara benzeten Goethe: "Hayatın da, ölümün de sırrına erip, rûha gömülen bir hazine ve batmayan bir güneşle kucak...
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...
a) Çocuk, Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı “Çocuk Edebiyatı” kavramını tanımlayabilmek için önce bu kavramı oluşturan sözcüklerden “çocuk” ve“edebiyat” sözcükleri üzerinde durmak...