Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 12 - 23 dakika)

siir okuma yazmaGazel kelimesi Arapçada “kadınlarla sevgi üzerine konuşmak, söyleşmek” anlamına gelmektedir. Asıl konusu aşk ve sevgilidir. Sevgili ile ilgili olarak şarap ve tabiattan da söz edilir (İpekten 1994; 7). Gazelin “nisvan ile âşıkane latifeye ve horataya dinür ve masdar olur zenan ile alüftelik vechiyle konuşmak ma’nâsınadır.” “Güzel avretler sözi ve mehdi hadisü’n-nisâi’l-hisân ma’nâsına ve dahi avretler musâhabetin sevmek...” gibi tarifleri de vardır (Dilçin 1986; 78).

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 9 - 17 dakika)

bosna siiriİkinci dünya savaşından sonra Avrupa’nın en büyük talihsiz olaylarından ve trajedilerinden biri de zulümlerin ve soykırımlarının yaşandığı Bosna Hersek olaylarıdır. “Üç yıldan fazla süren bu savaş sırasında, Uluslararası Kızıl Haç Örgütü verilerine göre Bosna Hersek’te 312 000 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu kayıpların 200 000 kadarı Boşnak halkına ait olup Bosnalılar dünyanın gözü önünde ve Avrupa’nın göbeğinde sistematik bir soykırıma tabi tutulmuştur. Sadece Srebrenica’da olanlar hakkında elle tutulur delillerin varlığı söz konusu olsa da, çok yakın tarihte gerçekleşen soykırımı aydınlatmaya yetmemektedir.” (wikipe-dia.org, Bosna Soykırımı) (E.T 29.01.2013)

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 8 - 16 dakika)

202107181018Bir dildeki anlamın başka bir dile aktarılması olan çeviri, yüzyıllardır yapıldığı halde, hiçbir zaman günümüzde olduğu kadar sıradanlaşmadı. Okuyucu tarafından beğenilen edebi bir eserin onlarca dilde çevirisini kısa bir süre içinde görmek mümkün. Bu durum, eseri orijinal dilde okuyamayan okuyucu için bir avantajken; okuyucu, okuduğu eserin orijinal değil çeviri olduğunu çok kez göz ardı edebilmekte ve eserin çeviriyle orijinalliğini yitirebileceğini düşünememektedir. Kuşkusuz çeviriyle, yazarın düşüncelerinin en orijinal şekliyle okuyucuya iletme hedeflenmektedir, ancak bunun mümkün olup olmadığı tartışmalı bir konudur.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 12 - 23 dakika)

siirde bosnaOsmanlı coğrafyasının Avrupa’ya yakın en uç noktası olarak hafızalara kazınmış ve bu bölge insanına “evlâd-ı fatihan” gibi mümtaz bir isim verilmiş olan Rumeli ve Bosna, Türk Edebiyatı ve Türk şiirinde hep tarihi eserleriyle, coğrafyasıyla, manevî iklimiyle, yetiştirdiği önemli sanat ve devlet adamları2 ve güzel insanlarıyla yer almıştır. Sadece modern Türk şiirinde değil halk türkülerinde, tekke şiirlerinde ve divan şiirinde geniş bir yer edinmiştir. Hatta Osmanlı padişahlarından II. Murad (Muradî)nin Fatih Sultan Mehmet’in (Avnî), II. Bayezid’in (Adlî) Rumeli’yi işleyen şiirler yazdıkları bilinmektedir.3 4 Türk edebiyatında da Rumeli kökenli çok sayıda önemli şair ve yazar yetişmiştir.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 20 - 40 dakika)

divan siirindeBu sutûr-ı nazm-ı rûh-efzâları bir ma’nâda

Tâli’-i dûnundan anun sûret-i şekvâ imiş

Yahyâ Bey

Bütün insanlık tarihine bakıldığında her halde üzerinde en çok konuşulup yazılan konulardan biri de aşk ve şiir olmuştur. Şiir, şâir adı verilen, varlığı idrak tarzında sıradan insandan çok daha değişik bir etkileşimler silsilesi yaşayan insanın, duyular âlemini idrak ve izah tarzına verilen bir addır. Gerçekte asıl olan, sanatkârın tasavvurlar veya hayaller aleminde çizdiği kendine özgü dünyayı ifadeler ve mümkünler alemine getirme çabasıdır.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 21 - 41 dakika)

turk sairinin poetikasiŞiir, Aristo’dan beri farklı öncelik ve bakış açılarıyla ve daha güzel ifade arayışlarıyla tekrar tekrar tanımlanmıştır.1 Şiirde kimisi “vezin ve kafiye”yi esas alıp, onu “mevzûn u mukaffâ söz” olarak tarif ederken, kimisi “ahenk”i ön plana çıkartıp onu musikiye yaklaştırmıştır. Şiirde “hayal”i, “duygu”yu, “fikr”i veya “hayat”ı önceleyenler de şiir tanımlarını, bu kavramların etrafında şekillendirmişlerdir.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 35 - 69 dakika)

arz i halArapça “ikili, ikişer” anlamına gelen “mesnâ” kelimesinin nisbet eki almış şekli olan mesnevi, her beyti kendi arasında kafiyeli nazım şekline denir. Mesneviyi, beyitlerle yazılan diğer nazım şekillerinden ayıran özelliği her beyitte ayrı kafiyeye yer verilmesidir. Divan şiirinde uzun soluklu ve genellikle belli bir plan dâhilinde yazılan müstakil mesneviler yanında, divanlarda dibace de dâhil olmak üzere divanın sonuna kadar her yerde bulunabilen küçük

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 17 - 34 dakika)
mavi gozMüjgârılan dem yok ki ten-i hâkîye
Peykân-ı kâza gibi nüzul eylemeye
Ol çeşm-i kebûda sine gerdik durduk
Gökden ne yağar ki yer kabûl eylemeye
Na’ilî-i Kadîm (Rubai/ 19)

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 24 - 48 dakika)

rumeliden gocRumeli’nin kaybı Türk şiirinde önemli bir yer tutar. Asırlarca Türklerin hâkimiyetinde kalan bu toprakların kısa sürede elden çıkmasının halkı nasıl sarstığı Rıza Tevfik, Mehmet Akif, Aka Gündüz, Arif Nihat vb. şairler tarafından şiirlerde ele alınmıştır. Özellikle Balkan Savaşları esnasında ülkeyi yönetenlerin ihmalkârlığı ve beceriksizliği bu toprakların kaybedilmesini hızlandırmasını şairler de sert bir üslupla eleştirmiştir. Bu hususu işleyen şiirlerde dramatik bir üslûp kendisini hissettirmektedir. Yahya Kemâl, Arif Nihat, Orhan Şaik, Halide Nusret vd. şairler Rumeli’nin kaybının üzerinden uzun yıllar geçse de Türk halkının -özellikle Rumeli kökenli şairlerin- bu topraklara özleminin devam ettiğini ifade etmişlerdir.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 9 - 17 dakika)

turk siirindeKonumuz açısından çok değerli bir alıntıyla başlamak istiyorum. Sezai Karakoç diyor ki: “İmrü’l-Kays’ın başkanlığını ettiği “Muaalakatü’s-seb’a” şairleri, putperest de olsalar, arkadan gelecek Mutlak Sesi sezmiş olmaktan izler taşıyorlardı.”1 2 Onlar, “büyük şair”diler; yoksa "onların kırıntılarıyla bir ömür boyu geçinen şairlerden değil"diler... “Şair mi, şair; Mutlakın, Mutlak Hakikatin, Hayber kapısı gibi muhkem geçidine yüklenen şair... Sesleriyle, âhenkleriyle, hayallerindeki tabiat ve reel üstü biçimleriyle, o mermer kapıyı omuzlayan şair."3

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 13 - 26 dakika)

Siir Katar Hikaye KatlanirTürlerin icadının, insanın hayat karşısındaki tavrıyla yakından alakası var: “Edebî türler, insanların yaşam karşısında takındıkları tavırların çeşitliliğinin metinlere yansıması olarak ortaya çıkarlar.”[1] Türlerin kendine has dilleri vardır. Bugün için türlerin genel dilinin nesir olmasının karşısında, geçmiş zamanlarda türlerin genel dili şiir idi. Niye böyleydi? Osmanlıda sadece gazel’in, kaside’nin, mesnevî’nin değil; fıkhın, siyer’in, tarih’in, tababet’in dili de genellikle şiir idi.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Türk illeri dünyanın en eski illerinden olarak, dört bin yıla yakın keçmişl a rind a Asya, Afrika ve Avrupa qitelerine yayılmışlar ve oralarda büyük millet ve devletler...
Toplum hayatında vazgeçilmez olan din, aynı zamanda medeniyet kurmakta da etkin bir rol oynar. Din, bazen toplumun geneline hitap eder, bazen de bireysel anlamda dinden güç...
Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini ve çocukluk...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım’dır....
Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş, “temiz” mânasına...
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve...
(1873 - 1936) 1 Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi. 1873‘te İstanbul‘da Fatih...
Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme başladı. Eğitimini...
Sona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
Oxford Üniversitesi’nin XX. yüzyılda en büyük dil felsefesi uzmanlarından (ölm.1960) Prof. J.L.Austin, ‘A Plea for Excuses’ adlı makalesinde bir edimin ‘yanlışlıkla’ (‘by...
Ömer Lütfi METE Şair, yazar, gazeteci ve senarist. 1950 yılında Rize’nin İyidere ilçesi -eski ismi Aspet diyede bilinen- Fıçıtaşı mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini...
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...