Perşembe 4 Haziran 2020
Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 11 - 21 dakika)
Bunu okudun 0%
 1. Şiir 1Sanata bakışını “demek istemek” şeklinde özetleyen Mungan’ın sanat aracılığıyla varmayı umduğu menzil anlaşılmaktır. Bir şeyler anlatabilme telaşı yanında nitelikli bir dilin izini takip etmekten kendini alamamış Mungan herkesin anlayabileceği bir üslubun peşinde de değildir.Anlamı çarpıtmadan iletmeyi yeğlemiş Mungan, şiirin müzik disiplinine yakın bir çerçevede yorumlandığı anlayıştan uzak bir tutumu tercih ettiğinden şarkı sözlerini herhangi bir şiir kitabına almamıştır. Bu durumu türler arası ayrışma şeklinde nitelendirmek mümkündür.Özge bir dil yaratmak uğruna kendi çağının sözlüğünü yakalamanın gerekliliğine inanmış olan Mungan’ın aşk-geçmiş zaman çağrışımlı, “Antik Kent” başlıklı şiiri, özgün söz tasarımlarının nitelik çözümlemesi yoluyla duyuş sarmalının aralanması için seçilmiştir. Eserin şiirsel içeriği, seslerden yola çıkılarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Ses ve söz varlıkları, ses birimi (malzemesi), anlatım biçimi, içerik biçimi ve içerik-anlam birimi tabakalarıyla bağıntılı olarak ele alınmış; ilgili bulgular ses ve söz varlığı tarzında iki ana başlık altında toplanmıştır. Bu bağlamda şiirde kullanılmış yinelemeler üzerinde durulmuş ve metin çözümleme işlevi, anlatım biçimi, içerik biçimi ve içerik-anlam birimi katmanları da dikkate alınarak tamamlanmıştır.
Kelimelerin dizelerde tespit edilmiş duygu değerleri ses-anlam ilişkisi çerçevesinde ortaya konmak istenmiş; bunun yanı sıra mekânsal duyarlılığın ses-söz boyutunda irdelenmesi gözetilmiş bir diğer amaç olarak belirlenmiştir. Günümüz şiir dili kullanımına yönelik değerlendirmenin ses ile duygu ve düşünce ilişkisi incelemelerine fayda getireceği düşünülmektedir.
 1. Giriş

  İnsan dili çok sınırlı sayıdaki (40 en çok 50 kadar) seslere dayandığı hâlde bu sesleri değişik düzenlerde sıralayarak milyonlarca sözcük oluşturulabilir. Yine, belli sayıda anlamlı birime (biçimbirim) sahip iken bunlarla, değişik sıralamalarla çok çeşitli anlamların anlatımını sağlayabilir (Aksan, 1995: 15). Mesela “yalnız sen gel” ile “sen yalnız gel” yargıları arasında  1Bu makale "III. Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi” 20-22 Nisan 2018, İKSAD’da sunulan özet çalışmanın genişletilmiş hâlidir.

  2This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  kelimelerin yer değişiminden doğan ve yükleme yakınlık durumları ya da vurgu-ton değerleriyle ilişkili anlamsal bir farklılık olduğu barizdir. Günlük dil, küçük bir yer değişimi sonrası böyle bir başkalaşım gerçekleştiriyorken, ses-söz kaynaklı estetik tasarımlar ve terkipler içeren şiir dilinin yeni yaratıları ortaya çıkaracak iletişim imkânları barındırması tabiidir. Üstelik şiirsel iletişimde çağrışım adı verilen yan anlamlar önemlidir (Aksan, 1995: 24). Yan anlam zenginliği, dilin günlük kullanımdan farklı işlevlerle donatıldığı anlamına gelmektedir. Çünkü günlük dil, daha çok temel anlamların hüküm sürdüğü bir geçerlilik alanına sahiptir. Dolaylı, etkili, güçlü ve kısa anlatımlı bir dil taşıyan (Levin, 1962, Akt. Aksan, 1974: 573) şiir dili ise kişiye özgü duyuşları hedeflemiş, yoğun etkileşimlerin mümkün olduğu iletileri kapsar. Aksan şiir dilinden bahsederken “bu iletişimde en gerekli ögelerin seçilmesi söz konusudur” belirlemesini yapar (1995: 25). Bahsi geçen en gerekli öğelerin tercih aşaması ise öznel yaklaşımlarla oluşan söz dizilimleri ve ses birleşimleri şeklinde biçimlenmektedir. Aslında bireye özgü şiirsel deyişlerde “mesele esasen müşahhas malzeme ile mücerret olan hayali yaşatabilmektir. Çünkü şiir kelimelerin bir araya gelmesinden hâsıl olan büyük bir kelimeden başka bir şey değildir” (Akdeniz, 2010: 3). Bu büyük kelimenin ritmik tasnifinde sesler aracılığıyla kurulacak ölçü ayarı, duyguların armonik kurulumunu sağlayacaktır. Aristoteles ilki ozan, diğeri ise fizyolog3olan iki kişiden bahsettiği bir eserinde, bu kimseler arasında ortak olan tek şeyin ölçü olduğunu belirtir (1993). Bu kıyaslama ile Aristoteles, şiir dilinin ölçülü söz ile yapıldığını vurgular. Bu bağlamda şiirsel dilin unsurlarından biri olan ölçüye dayalı dizilim önemlidir ama tek başına yeterli değildir. Şiirsel kullanımlarda ses-söze yönelik estetik kotlama vasfında pek çok dizilim ve anlam donanımları mevcuttur ve bunlardan biri yinelemelerdir. Jakobson’a göre ise şiir, yalın bakışla bir çeşit yinelemedir (1982). Nitekim ses ek, sözcük ya da sözcük öbeği tarzındaki yinelemeler; kafiye gibi unsurlarla gerçekleşmiş ritim, bir şiiri ses yönünden etkili ve güçlü kılan ögeler olarak sıralanır (Aksan, 1999: 191-195). Apaydın (2011) bir çalışmasında “Kafiye Kusurları” (Naci 2004: 82) şeklinde belirlenmiş sinâd, ikvâ, ikfâ ve ita adlı hatalardan bahseder ve bunları modern şiire ait bazı dizelerle örneklendirirken amacı, anlamla kaynaşması öngörülen şiir sesinin fonetik ahenk unsurlarını farklı dikkatlerle açıklanabilir kılmaktır.

  Günümüzde sesin, sözün anlamını vurgulayan bir öge olarak şiirdeki önemini (Dilçin, 1991: 1 ) kabul edenler tarafından, şiirsel düzenlemelerdeki ses ve anlamın karşılıklı ilişkileri dikkate alınarak, çeşitli ses-imge örüntüleri çözümlenmek istenilmekte ve dizelerdeki inceliklere izah getirmek amaçlanmaktadır. Bu çerçevede dizelerdeki anlam tabakalarının analizinde yapısalcı metot göz önünde tutulmakta; metin, birim parçalara ayrılmakta ve parçalar anlam bilimi, söz dizimi gibi açılardan incelenmekte ve anlam birimlerin kapsadığı seslerin fonem özellikleri, anlamı belirleyici konumunda değerlendirilebilmektedir. Sesin anlam belirleyiciliği, şiirde kullanılan ses özellikleriyle yaratılan armoni (aliterasyon/asonans) ve ahenk (kafiye, redif) düzenlemeleriyle örneklendirilmektedir. Anlam vurgusu yanı sıra şiirdeki içeriği biçimlendiren ses ve söz düzenlemelerinin tamamı şiirde verilmek istenilen genel duygu dünyası şeklinde sunulmaktadır (Kortantamer, 1993: 279). Aksan ses ve düşünce için bir kağıdın arka ve ön yüzleri gibi ayrılamaz tezini dile getirirken (1966: 169) Coşkun, şiiri ifade edenin, kelime ve kelime birlikteliklerinin duygu ve düşünce anlamlarıyla, bu birlikteliğinin sesleri ve ezgisi olduğuna işaret eder (2008: 264). O hâlde şiirin içeriğindeki ses ve söz malzemesine dönük çözümleyici yaklaşımlarla bir nebze olsun şiir dilinin gizi aralanabilir.

 2. Yöntem

  Saussure’ün gösterge kavramını dört katmanlı bir yapı şeklinde yorumlayan Danimarkalı dilbilimci Hjelmslev anlayışına göre şiir göstergeleri (şiirin ses-söz varlığı olan kelimeler), anlatım tözü (ses malzemesi); anlatım biçimi (dize sayısı, kafiye düzeni); içerik biçimi (anlam-söz varlığı); içerik tözü (anlam birim açılımı) (1982) açılarından incelenir. Bu yazıda aynı anlayışla aşk-tarih (yaşanmış zaman-antik mekân) motifli “Antik Kent” (Mungan, 1996: 470) başlıklı eserin şiirsellik ve anlam yükü, seslerden hareket edilerek analiz edilmeye çalışılmıştır. Ses ve söz varlıkları, ses birimi (malzemesi), anlatım biçimi, içerik biçimi ve içerik-anlam birimi katmanlarıyla bağıntılı olarak ele alınmış; bu bağlamda şiirde kullanılmış yinelemeler üzerinde durulmuştur. İlgili bulgular ses ve söz varlığı tarzında iki ana başlık altında toplanmış; anlatım biçimi, içerik biçimi ve içerik-anlam birimi katmanları da ikincil başlıklar olacak şekilde metin çözümleme aşamaları gerçekleştirilmiştir.

 3. Bulgular

  3.1 Şiir metni

  Dilinde tını güzelliğine, görüntüde imgeye ağırlık veren (Şener, 1993: 26); genel olarak, çağrışımlarla yüklü anlatımcı bir şiir olan (Dara, 1999: 113) Mungan şiiri, kaçırdıklarını okura yakınlaştıran (1994) bir açılım içindedir. Bu açılımın taşıdığı etki gücü, “hayattan kaçtım, sanata sığındım; yazıyı evlat edindim, okurları akraba” (1997: 75) diyen ozanın sahip olduğu zihin sözlüğündeki zengin “kelime hazinesi yanı sıra geliştirdiği ses bilinci” kapasitesiyle (Coşkun, 2008: 264) açıklanabilir. Bu ses bilinci, ses bilgisi temelli söylem çözümleme yaklaşımıyla ve dil biliminin imkân tanıdığı ölçütlerle incelenmiştir. Mekâna dayalı çağrışımlar yine ses-söz ilişkisi benimsenerek açıklanmak istenmiştir.

  Antik Kent mutlu günlerimizdi... deniz tuzu, dövme gül yanık tarçın gibiydik

  rüzgârın saçlarımızı taradığı yamaçlarda ikimizden bir bayrak

  dalgalanırdı birbirine bakan tarihin ve otların arasında
  image

  3Homeros ve Empedocles  Şiir Sanatında Yinelemeler ve Mekân Kullanımı (Murathan Mungan Örneği)

  R. Ş. ŞİŞMAN  adı yoktu yaşadığımız şeyin bir boşluk bile değildi bu onca boşluğun içinde yontulmamış birkaç harf taşlar kadar tarihe kefil

  günler gibi düşünülmeden akıp giden otların gölgesindeki gece kadar derin

  ay ışığıydı her şeyi sessizce bütünleyen    1. Ses Varlığı

     bir dönüş biletiyle kırıldı gece kırıldı mevsim

     kalakaldık

     birbirine bakan sunaklarda zehiri giz olan otlar boyverdi

     kırık heykel parçaları dağılmış ten zaman tarihe geri çekildi

     kalıntıları ne kadar ipucuysa bir antik kentin o kadar biliyoruz nedenlerini ve sonuçlarını ayrılınca adını aşk koyduğumuz o şeyin.

     Doğal dilde anlatımın tözü sestir. Şiirde anlatım tözü doğal dil içindeki sesin (ses malzemesi) farklı biçimlenmiş hâlidir (Bayat, 2010). Şöyle ki, aliterasyon ve asonans şeklinde nitelendirilen ses varlığı başka bir deyişle, tekrar eden ses birim nicelik ve nitelikleri, şiirin armonik yapısını belirler. Bu düzenleme ile şiirin ses varlığına dayalı malzemenin bir kısmı açığa kavuşturulmuş olur. Adı geçen şiirde düzenli olmayan ölçü, ses varlığının serbest görünümdeki bir uzantısıdır ve Anlatım Biçimi ve Biçim Çözümleme başlıkları altında incelenmiştir.

     Şiirde ünlü ve ünsüz dağılımını gösteren tablolar (Ses birimi/malzemesi incelemesi):

     Tablo 1. Birinci bölüm ile ilgili ünlü dağılımı
     u üeiii
     i uu öe

     ü
     ı aı iii
     an aaııı aaıı aaa a
     iie i aa
     aaıı
     iie aa
     ii e oaı
     aıa
     ı ou aaıı ı ei
     ou ie eii u
     a ouu iie
     uaı ia a
     a aa aie ei

     üe ii

     üü üe en aı ie


     öeie i ee aa ei
     ıııı

     e ei eie

     üüe e
     Tablo 2. İkinci bölüm ile ilgili ünlü dağılımı

     iöü ieie ııı ee

     ııı ei

     aaaı

     iiie uaaa

     aa

     eii i oan oa oei

     ıı ee aaaı aıı e

     aa aie ei eii

     aııaı e aa iuua i ai ei

     o aa iiou eeeii e aı ouaıı

     aııa aıı ouuuz o ei

     a

     Toplam ünlü miktarı azalan sıra ile

     1. 1, i.58, e.48, ı.44, u.18, o.15, ü.10, ö.3: Dizelerde (148) kalın ve (119) düz-geniş ünlü hâkimiyeti vardır.
  Tablo 3. Birinci bölüm ile ilgili ünsüz dağılımı

  mtl

  dnz

  ynk

  rzgrn

  kmz

  dlgln

  brbr

  trhn

  rsnd

  d ykt

  br

  nc

  yntl

  tşlr

  gnlr

  tlrn

  y

  gnlr

  tz

  trçn

  sçlr

  dn br

  rd

  n

  v tlrn

  yşdğ

  bşlk

  bşlğ

  mmş

  kdr

  gb

  glgs

  şğyd

  mzd

  dvm

  gbyd

  mz

  byrk

  bkn

  mz

  bl

  n

  brkç

  trh

  dşnl

  ndk

  hr şy

  gl

  k

  trdğ

  şyn

  dğld

  çnd

  hrf

  kfl

  mdn

  gc

  sssz

  ymçl

  b

  kp

  kdr

  c

  rd

  gdn

  drn

  btnly

  n
  Tablo 4. İkinci bölüm ile ilgili ünsüz dağılımı

  br dnş bltyl krld gc

  krld mvsm

  klkldk

  brbrn bkn snklrd

  zhr gz ln tlr byvrd

  krk hykl prçlr dğlmş tn

  zmn trh gr çkld

  klntlr n kdr pcys br ntk kntn

  kdr blyrz ndnlrn v snçlrn

  yrlnc dn şk kydğmz şyn

  Toplam ünsüz miktarı azalan sıra ile

  r.48, n.46, l.38, d.36, k.31, b.22, y.20, t.19, m.15, g.14, ş-z.13, s.10, ç.8, ğ.7, h.7, c.6, v.5, p.3, f.2.: r, n, l, y, m, ş, z, s

  (sürekli); k, d, b, t, g, (süreksiz); r, l, n, d, b, y, m, g, z (ötümlü); k, t, ş, s (ötümsüz); r, n, l, y, m (akıcı); k, t (patlayıcı); ş, z, s (sızıcı): Dizelerde sürekli, ötümlü ve akıcı ünsüz hâkimiyeti vardır.
  Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(2), 359-367, Temmuz 2018


  image
  Dizelerde toplam 267 ünlü olup düz ünlü daha çok tercih edilmiştir. Ünlülerden 148 tanesi kalın sıradan; 119 tanesi ince sıradandır. Ünsüzlerde ise yoğunluklu olarak (203) sürekli, (252) ötümlü ve (167) akıcı özelliklerde olmak üzere 363 ses kullanılmıştır. Horata ünsüzlerin ağırlıklı olduğu şiirler için dinamik ve akıcı; ünlülerin yoğun olduğu şiirler için ise durağan tabirini kullanmıştır (1998).

  Tablolarda görüldüğü üzere ses birim yinelemeleri açısından, akıcı ve ötümlü ünsüzler, ötümsüzlerden daha fazladır. Bu sesleri, kulağa hoş gelen ezgilerin ses birimlerine dönüşmüş nefes titreşimleri şeklinde düşünmek mümkündür. Melodik olan akıcı ve ötümlü ünsüzler şiirin estetik duygu değerini arttırıcı bir işleve sahiptir (Coşkun, 2008: 257).

  Şiirde kullanılan aşk, tarih, mutlu günler, yaşadığımız gösterilenlerinin dizelerde kazandıkları şiirsel bağlam göz önüne alındığında duygu yüklü türlü dikkatlerin şiirin birinci bölümünde aktarılmak istendiği söylenebilir. Çünkü sert, keskin, süreksiz nitelikte olan seslerden çok ötümlü ve bilhassa sürekli seslerin baskın kullanılması sebebiyle kulağa yumuşak gelen bir ezginin kurgulanmış olması muhtemeldir.

  Ünlü-Ünsüz Seslerin Kullanım Sıklığına Göre Şiire Bakış

  Ünsüzler arasında en çok yinelenen seslerin başında /+lAr gibi biçim birimi sebebiyle 48 /r/ sesi gelmektedir. Bu sesin yanında 46 /n/, 38 /l/, 20 /y/, 15 /m/ gibi akıcı ve 13 /ş/-/z/, 10 /s/ gibi sızıcı seslerin kullanılması (Çer, 2010: 48) duygu yoğunluklarını hissettirme gayreti olarak yorumlamak mümkündür.

  Patlayıcı ünsüz bulunan yanık, yoktu, boşlukkırıldı, kalakaldıkkırıkkalıntı, gibi kelimelerin tasarrufunu geçmiş zamanda kalan ve artık muhtemelen biten bir şeylerin sezdirilmesi şeklinde değerlendirilebilir. Tecrübe edildiği anlaşılan yaşanmışlık, aşktır. Bu kazanım, ayrılık ile nihayetlendiğinde olumlu tasarımlar, olumsuza doğru evrilir. Olumsuzlukların işlenmesi daha ziyade ikinci bölümde yoğunlaşır. Bu bölümde anlatılan sonlanmış ilişki ya da ayrılık durumu olumsuzluk olarak düşünülebilir. Nitekim Adıyaman kızgnlık, öfke gibi nahoş duyguların dile getirilişinde patlayıcı ünsüzlerden yararlanıldığı görüşünün ağırlık kazandığını belirtir (2010: 6). Bununla beraber, (gece) kadar, (bir) boşluk, (dağılmış) ten, kırıldı (mevsim), adı (yoktu) gibi sözcük birlikteliklerinin bu tespiti destekleyen hüzün temalı sembolleri barındırdığı söylenebilir.

  Kullanım sıklığına göre sıraladığımızda geriye kalan diğer seslerle ilgili belirlemeler şöyledir:

  Dizelerin sezdirdiği genel temaya bakıldığında /a/4, /ı/5gibi kalın nitelikteki ünlülerin yoğun kullanımı ile melankolik atmosferin kuvvetle hissettirildiğini belirtmek uygun olur. Yuvarlak ünlülerden çok düz ünlülerin dizelerdeki varlığı, bu gam havasını az da olsa hafifletmiştir denilebilir. Kesif havayı kısmen dağıtan, olumlu hoş çağrışımların kaynağı olarak görülebilecek aşktır. Aşkın eşlik ettiği bir mutlu gün kalıntısı (hatıra), taş kadar değişmez katılıktaki gerçekliğiyle yaşanmışlığın kefilidir.

  …gibiydikkırıldı, çekildi, yaşadığımız, ay ışığıydı, değildi, dalgalanırdı… gibi geçmişi anlatan çekimlerde gördüğümüz /d/6sesi hoşa gitmeyen olumsuzlukların habercisi gibidir. Akıp giden zaman, yaşanılan güzellikleri de yanına katmıştır. Geride, yaşanılanların delili olan kalıntılar ve geçmiş güzelliklere duyulan içten bir özlem kalmıştır.

  (31) /k/ sert ve patlayıcı sesin beraberinde (22) /b/ yumuşak sesinin tercih edilmesi ilgi çekicidir. Tekrar (19) /t/ sert ve ardından (13) /z/ ya da (20) /y/ gibi yumuşak seslerin sıklık açısından yoğunluğu bazen sert bazen de yumuşak bir ezginin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

  Günümüz üslup incelemelerinde ünsüzlerin ön planda tutulduğu anlatımlarda değişken duygu durumu saptanmıştır (Adıyaman, 2010). Ozan ötümlü –ötümsüz, sürekli-süreksiz ya da ince-kalın sesleri bir arada kullanarak değişen zaman gibi kendi duygularındaki evrimi ve belki de kazanımlarının getirdiği farklı hâlleri okura duyurmak istemiştir.

  Adı yoktu yaşadığımız şeyin dizesindeki melankolik dokunuşları derinleştiren şiirde anlatılan ayrılıktır. Ama tenin dağılmasına sebebiyet veren ve kalben de hissedilen ayrılık acısını zamanın kadim döngüsü içine çekme işlevi belki de deneyimlenmiş sevginin hatırasıyla mümkün olacaktır.
  1. Şiirde Ölçü (Anlatım Biçimi):

   1. Biçim Çözümlemesi

    Çağdaş esinlerle yazılı şiir, ses ve biçimde de yenilikçidir. Bu bağlamda dizelerde izi sürülmüş belirli bir ölçü yoktur. Şiirdeki serbest dizilim ve serbest kafiye düzeni göz önünde tutularak anlatım biçimi ve biçim çözümlemesine dönük verilere ulaşılmıştır.

    Greimas (1977: 93), söylemin akışına bağlı olarak bildirimin giderek tükenmesi durumu, doğal dil için geçerlidir der ve bunun şiirsel söylemlerde tersine işlediğini belirtir. Şiirsel bildirimde “yineleme, bir bildirim eksilmesine yol açacak yerde, seçilmiş ve kapanmış içerikleri değerlendirir” diye ekler.

    … günlerimizdi.

    … dalgalanır    … tarihin ve otların


    image

    471

    544

    636    Şiir Sanatında Yinelemeler ve Mekân Kullanımı (Murathan Mungan Örneği)

    R. Ş. ŞİŞMAN
    … şeyin

    … değildi 

    … derin

    … bütünleyen


    … kırıldı 

    … boyverdi

    … ten

    … çekildi

    … kentin    … şeyin

    Yazı dilindeki “sözcüklerin düzeni, şiir dilinin ritmik yapısının kesinlikle kabul etmediği belli bir tonlamayı gerektirir.” (Brik, 1995: 129) Dizeler arası akışa bağlı olarak /-DI/ ve /+n/ şeklinde tekrar edilmiş sesler, şiirsel dilin ahenge dayalı anlatım unsurlarından görülebilir ve ritmik katkı sebebiyle şiir dilini günlük dilden ayırıcı bir yön olarak değerlendirilebilir. Çünkü ritmik hareket dizeden önce gelir (Brik, 1995: 126). Dolayısıyla tasarlanmış ritim, şiir diline özgü bir ayrıcalıktır.

    Şiirde -di, -dı, +in, +ın, -(y)en, (t)en şeklinde kullanılan yinelemeler, amaçlı sayılabilecek sıralama ile ozana özgü duyarlılıkları taşıma görevini yerine getirir. Yinelemeler söylemde kullanılmış malzemelere (ses varlığına) bir diğer ifadeyle töze dönüşür.

    Dize sonlarında kafiye benzeri yapılan yinelemeler anlama dönük vurgular ile melodik akış arasında bir eş değerlilik sağlamaktadır. Eserden elde edilen izlenimle yaşanmışlık olgusu, görülen geçmiş zaman biçim birimi tekrarıyla vurgulanırken geride kalmış ama gece gibi derin, taş kadar yokluğa direnen, boş hatta boşluk bile olmayan aşk, bıraktığı kalıntılarla artık tarihin malı olan/eski zamanlara ait, otların sardığı bir “Antik Kent” metaforuyla özdeşleşmiştir, denilebilir. Söz Varlığı İle İlgili İncelemeler

   2. İçerik Biçimi - Anlam Birim Çözümlemeleri

    Özdek ve töz genelde somut ve fiziksel varlıklara uygulanır. Ama mantıksal dil kuramları açısından soyut varlıklara da uygulanır: sese uygulandığı gibi anlama da uygulanır. Çünkü anlam ses gibi biçimlenebilen, kesitlenebilen, birim boyutları ve doğası belirlenebilen ve benzeri bir nesne durumunda kavranıp tespit edilebilendir (Yalçın, 1991: 73). İçerik biçimi ve içerik tözü arasında sıkı bir ilişki vardır. Bundan dolayı adı geçen şiirde, içerik biçimi (anlam-söz varlığı); içerik tözü (anlam birim açılımı) bir arada çözümlenmek istenmiştir. Çözümleme esnasında söz varlığı anlamsal boyutta ele alınmış; kelimelerin kazandıkları yeni kullanım değerlerine ulaşmak amaçlanmıştır.

    Eserdeki, deniz tuzu, dövme gül, yanık tarçın ad ve sıfat takımları mutlu günlerin çağrışımlarını taşımaktadır. “Adı konulmamış bir boşluk, aslında boşluk bile olamayan yontulmamış (işlenmemiş) bir yaşanmışlık ve taş misali yaşanmışlığa kefil olan günler” gibi anlatımlar şiir diline özgü estetik söylemlerdir.

    Yaşanan her ne ise günler gibi düşünülmeden kendi mecrasında akıp giderken birden seven ve sevilen bir başına kalakalmıştır. Güzeli güzel eyleyen gece gibi mevsim gibi bütün oluşudur. Ayrılık kırılma olarak verilmiştir ve kırılma bütünlüğün mahvı anlamında düşünülmüş gibidir. Bu bütünlük ve yok oluş arası gelgitler “Antik Kent” metaforuyla anlatılmak istenmiş; aşk-tarih-ayrılık üçlemesi kurgulanmıştır. Şiirin tözü aşk, tarih, kırılma, kalakalma, (olmuş/yaşanmış- bitmiş) zaman, kalıntı, boy vermiş otlar, kırık heykel parçaları gibi soyut-somut iç içe geçmiş örüntülerden oluşur. Bu unsurların aşk-tarih-ayrılık merkezlerinde birleşimleri günlük dilden ayrı, şiire özgü bir yapılaşma içindedir ve şiir içeriğinin biçimini tasarlar. İçerik tözü, içeriğin dile bağlı gösterimidir ve dil dışı bir gerçeklikten uzaktır (Bayat, 2010). Greimas’a göre içerik tözüne (1983: 27) “anlamlandırılan evren içinde zorunlu olarak yer alan bir sözlüksel anlam yardımıyla yaklaşılabilir”. Bir diğer ifadeyle, şiirdeki aşk-tarih-ayrılık ile kırılma, kalakalma (bir başına), kırık heykel-dağılmış ten, kalıntılar tarzındaki içerik tözü yani dil kaynaklı göstergelerin birleşimi ozanın duyuşuna özgü şiirsel biçimlendirmelerdir ve içeriğin biçimi olarak belirir.

    Şiirin genel bakışla içerik söz varlığı açılımı şu şekildedir.

    Tablo 5. Şiirin genel bakışla içerik söz varlığı açılımı

    Gönderici

    Gönderge Öznesi (Etken-Edilgen)

    İleti (Gönderge)

    Benzetme unsurları ve benzetme yönleri

    Alıcı

    I. bölüm

    Ozan

    İkimiz- ikimizden bir bayrak ay ışığı (etken); yaşadığımız şey, onca boşluğun içinde yontulmamış birkaç harf. (edilgen)

    Saçlarımızın rüzgârda dalgalandığı yamaçlarda ikimizden de bir bayrak (bir/eş olma) dalgalanırdı. Yontulmamış birkaç harf olan aşk taşlar kadar tarihe kefil(dir). Aşk (yaşanılan) günler

    deniz tuzu, dövme gül, yanık tarçın gibi; yaşadığımız şey bir boşluk bile

    olamayacak kadar (hiçti);günler gibi akan; gece kadar derinher şeyi

    Okuyucu


    Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(2), 359-367, Temmuz 2018    gibi düşünülmeden akıp gider. Ay (büyülü gerçeklik) usulca her şeyi sarar, bütünler.

    sessizce bütünleyen ay ışığı.

    II. bölüm

    Ozan

    Biz, (etken); gece, mevsim, kırık heykel parçaları, dağılmış ten,

    zaman (an) (edilgen)

    Bir dönüş biletiyle yaşanılan bütünlük kırıldı. Antik kentin delili her yerinde boy vermiş otlar ya da kırık heykel parçaları şeklindeki kalıntılardır. Ayrılık da

    (kırıklıklarıyla) yaşanılanların aşk olduğunun delillerini kalben yaşatır. Artık tarihe çekilmiş an ya da dağılmış ten gibi ipuçları aşk mülkünün antik kente

    dönüşümünün işaretlerini taşır.

    Aşk (mülkü): Antik kent

    Ayrılık: Kalıntılar

    Dağılmış

    ten: Kırık heykel parçaları

    Zaman (an): Tarih (geçmiş)

    Okuyucu
   3. Dizelerde Kullanılan Fiiller Ve İşlenmiş Duyarlılıklar

    Fiillerde sezilen /r/ sızıcı sesinin kullanım sıklığı ses özelliği kaynaklı akıcılıkla dizilimlerde bir ritim katkısı gerçekleştirmiştir. Bunun yanında sıklığın diğer nedenleri şiirde işlenmiş mutlu günlerde yamaçlarda saçları tarayan rüzgâr, bayrak benzeri dalgalanan uçuşan hislerin anlatılma durumudur. Otlar, doğal, yontulmamış kelimelerinin aynı bağlamda yer alması tesadüfî bir tasarım değildir. Çünkü eserde hayat kadar tabii görülebilecek kazanımlara ait duyuşlar sunulmak istenmektedir.

    Birinci bölümde görülen geçmiş zaman çekiminin hâkim olduğu fiil şekilleri ikinci bölümde yerini edilgen çatılı fiillere bırakır. Geçmiş ve hâlin buluşması edilgen çatı ile yapılırken birinci bölümde hayatın tabii akışı içinde yansıtılan otlar, ikinci bölümde aşkın boş bıraktığı kırık gönlü dolduran ayrılık gibi antik kentin dört bir yanında boy veren harabe motifi olarak kurgulandığı ifade edilebilir.

   4. Şiirde Kullanılan İsimler

    Soyut olanların başında mutluluk, aşk, ayrılık gelir. Geri kalan isimlerin çoğu somuttur: deniz tuzu, gül, tarçın, rüzgâr, yamaç, bayrak, ot, harf, bilet, heykel, kent, ten gibi. Somut isimlerin daha çok tercih edilir olması, hayalden çok hakikatin, var olanın yaşanılmışın işlenmek istenmesindendir.

   5. İsim Tamlamaları Örnekleri

    Dizelerde rastlanılan belli başlı örnekler şu şekildedir:

    (bizim) günlerimiz, deniz tuzu, rüzgârın saçlarımızı taradığı, tarihin ve otların arası, yaşadığımız şeyin adı, boşluğun içi, otların gölgesi, ay ışığı, dönüş bileti, kentin kalıntıları, adını aşk koyduğumuz o şeyin nedenleri ve sonuçları …

   6. Şiirde Önadlarla Yapılan Tamlama Örnekleri

    “dövme gül, yanık tarçın, rüzgârın saçlarımızı taradığı yamaçlar, ikimizden bir bayrak, birbirine bakan bir bayrak, onca boşluk, yontulmamış birkaç harf, tarihe kefil taşlar, düşünülmeden akıp giden günler, zehiri giz olan otlar, derin gece, sessizce bütünleyen ay …

   7. Şiirde Kullanılan Zarflar

    biletiyle (kırıldı), ne kadar (ipucuysa), o kadar (biliyoruz).

   8. Şiirde Kullanılan Takılar

    bile ( dahi, de anlamı kuvvetlendiren takı), ile (“biletiyle” isimlerin sonuna gelerek araç anlamında zarf yapmış olan takıdır),

    gibi (günler gibi) kadar (taşlar kadar).

   9. Şiirde Kullanılan Fiilimsiler

    Şiire isim cümleleri hâkimdir bu sebepten olsa gerek sadece bir tane zarf fiil kullanılmıştır: ayrılınca (biliyoruz). Diğer tüm fiilimsiler sıfat tamlamalarında karşımıza çıkmaktadır:

    taradığı (yamaç), yaşadığımız (şey), yontulmamış (birkaç harf), düşünülmeden akıp giden (günler), bütünleyen (ay), bakan (sunaklar), olan (otlar), dağılmış (ten), koyduğumuz (o şey).

    Dizelerde neşeden çok hüzün duygusunun sezdirilme durumu, fiil cümlesinin az olması ile gerçekleşmiştir denilebilir.

    3.3. Şiirde Mekân Algısı

    Eserde mekân algısına dönük kullanılmış kelimelerin anlam dairesi ya da çağrışım değerlerinden hareketle hâkim duygu hâlini şu şekilde ifade etmek mümkündür:    Şiir Sanatında Yinelemeler ve Mekân Kullanımı (Murathan Mungan Örneği)

    R. Ş. ŞİŞMAN
    Tarihe çekilen an ile okur kendini bir “Antik Kent” harabesinin yıkıntıları arasında buluverir. Ayrılık olgusunun katı gerçekliğini bütün sebep ve sonuçlarıyla kabullenmek, ister istemez geçmiş mutlu günlerin neşeli güzelliklerini kalbe hatırlatır. Hâlden maziye giden ozan bilinci, dağılmış anı harabeleri arasında günün getirdiği gerçeklikle kırılan bütünlüğün mahvına tanık olur. Maziye kayan ve geçmişin görüntülerinde yerini alan an ve sonrasında ayrılığa yenilen aşk ile dağılmış ten anlatılır. Kalp ufkunda mutlu günlerin güzellikleriyle dolu rüzgârlı yamaçlar yoktur artık. Kırık heykel parçaları ile kaplı “Antik Kent”, aşk mülkünün yıkılmış dağınık parçaları üzerinde hüküm sürmektedir. Her şey tüm yaşanmışlıklar, kalıntılar ve boy vermiş (yabanıl) otlar altında, geçmişin karanlığında tarih olacaktır. Tarih barındırdığı kalıntılarla önemlidir. Dün de bugünün hazırlayıcısı olduğundan değerlidir. Ozan deyimiyle kırık kalp, kabulleniş ile sonuçları hazırlayan sebepleri bilmenin eminliği içinde bir başına kalakalmıştır.

    Şiirde mekân, “Antik Kent” metaforuyla kullanılmıştır. Antik olma mülkün mahvı için seçilmiş estetik bir kurguyu akla getirir. Ayrılık kırıklığıyla düşülen harap durum, vücut kentini antik mekâna çevirmiştir. Kırık heykel parçalarıyla dağılmış ten arasında kurulan paralellik ya da zehri giz olan boy vermiş otlar aracılığıyla anıların gizlendiği geçmişin ağlarına geri çekilme yaşanılmış ayrılığın sonuçlarıdır. Sebep ve sonuçların söze dökülmesi somuttan soyuta devşirilmiş özge kavramlar hüviyetindedir: “kırıldı mevsim; kırıldı gece; onca boşluğun içinde” örneklerindeki gibi.
 4. Sonuç

Şiir dili, sadece iletişim için kullanılmış bir araç değildir. Bu dil, günlük kullanımdan aldığı gösterilenleri, özel düzenleme ve yapılandırmalarla yepyeni ses-anlam dizgeleri yaratmakta kullanır ve bilinen deyişler, ozan duyarlılığına hizmet eden düzeneklerle farklı oluşum ve içerik kazanırken ses, harf, hece gibi dil malzemeleri yeni baştan tasarlanır, estetik bir manzumenin birimleri hâline dönüşür. Yazıya konu olan, şiire dair malzemeler ses-söz varlığı biçiminde iki ana başlık altında toplanmış ve ses birimi, anlatım biçimi, içerik biçimi ve içerik-anlam birimi katmanları da ikincil başlıkları oluşturmuştur.Şiir boyunca dizeleri akıcı kılan birim biçimi tarzındaki yinelemeler, duyarlılıklara odaklanmayı etkin kılmıştır. Kelimeler bağlantılı oldukları diğer kelimeler nezdinde bir değer taşımaktadır. Dolayısıyla her gösterge, içinde bulunduğu bağlamla ilintili bir çağrışımı harekete geçirir. Biçim birimi şeklinde oluşturulan kümelenişler, bulunulan bağlam kaynaklı uyarıcıların da tesiriyle şiirdeki duyuşların etki sürekliliğini gerçekleştirirken, ana duygu vurgusunu da pekiştirirler. Dizelerde ağırlıkla sezdirilen ayrılık ana duygusunun etrafındaki mutlu günler, tarih, aşk temaları hâlin gerçekliği ile beraber okurun beğenisine farklı kavram algıları içinde sunulmuştur. Seçili kelimelerle şiirin genel çerçevesi belirlenmiş ve yaratılan atmosfer şiirsel betimlemelerin izin verdiği canlandırmalar ve yaşanılmış gerçekliğin belirlediği yalınlıkla verilmiştir.Şiirdeki kelimelerin vurgulanmış anlamlarıyla, bu kelimelerin oluşumundaki seslerin yansıttığı fonetik değerler arasındaki ilişkinin paralel seviyede olduğu anlaşılmaktadır. Şiirdeki kelimelerin genel anlam dairesiyle ilişkili olarak iki kişi arasındaki yaşanılan kırık ilişki ayrılık olarak belirtilmiştir. Yaşanılmış bu durum sezilen melankolik duyuşların kaynağı olarak işlenmiştir, denilebilir. Bu bitmişlik bir diğer ifadeyle ayrılık ya da bütün iken kırık olma hâli olumsuz duygu olarak değerlendirilebilir. Yine hâkim tema gözönünde tutularsa patlayıcı ünsüzlerin ya da kalın değerdeki ünlülerin kullanım yoğunluğunu, olumsuz duyarlılıkları aktarma niyetine bağlamak mümkündür.Şiirin birinci bölümünde duyulan derin sevgi ile yaşanmış mutlu günlere ilişkin küçük güzellikler sızıcı seslerin kullanılmasıyla verilmiş ve böylece olumlu duyuşların aktarılması sağlanmış gibidir. Şiirin ikinci bölümünde mülkü harabeye çeviren ayrılık, taş kadar değişmez katılıktaki gerçekliğiyle yaşanmışlıkların kefili olarak görülmüştür. Patlayıcı ünsüzlerin sıklık oranı bu itibarla önemlidir. Bu olumsuzluklar âdeta patlayıcı ünsüzlerle okura iletilmek istenmiştir.Eser içeriğinde karmaşık söz oyunlarından çok sade benzetmelere yer verilmiş olması şiirin çağdaş yönünü ortaya çıkarır. Mungan’ın şiirindeki ses-anlam alışverişi, dizelerin duygu-düşünce eksenli yapısını güçlü kılmaktadır. En çok iki-üç dizede tamamlanmış cümleler ise temalardaki öz duyarlılıkları anlamlandırmada okura kolaylık ve çabukluk sağlamaktadır. Geçmiş ile bugün arası gidip gelen duyuşlarla şiirini kurgulayan Mungan, tasarruf ettiği göstergelerin ses ve çağrışım imkânlarını bilen bir ustalığın sahibidir ve bunları duygu-düşünce temelinde bir yapılandırma ile sunabilmektedir. Ses ve anlam ekseninde yapılmış bu incelemede ozanın yaşanılmışı verme ve peşinde olduğu kendini anlatabilme telaşının yönlendirdiği bireysel açılımları çeşitli görünümleriyle açıklanmağa çalışılmış; şiirin kendine has âlemini aralamak için bir küçük veri katkısı sunmak önemsenmiştir.

Rabia Şenay ŞİŞMAN    

Kaynakça

Adıyaman, C. (2010). “Türkçede Ses Ve Anlam İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”. III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, 16-18 Aralık, İzmir.

Akdeniz, S. (2010). Asaf Hâlet Çelebi Şiirlerinde Ara Konumda Fantastik. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Aksan, D. (1966). “Türk Anlam Bilimine Giriş- Anlam Değişmeleri” (1965). Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten sayfa. 167-184.

. (1974). “Dilbilim Açısından Şiir”. Nisan, C.XXIX, Sayı. 271, s. 558-573, Türk Dili, Dil Ve Edebiyat Dergisi.

. (1995). Şiir Dili Ve Türk Şiir Dili (Dilbilim Açısından Bakış). II. Bas

More articles from this author

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile