Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 6 - 11 dakika)
Bunu okudun 0%

q kırmızısiirNazım Birimi Şiirde iki temel unsur vardır.Bunlar “biçimsel(dış)” ve “içeriksel(iç)” olarak sınıflanabilir. Biçimsel unsurların başında nazım birimi gelir.

Şiiri oluşturan dize kümelerin “nazım birimi” denir. Nazım birimi,nazım şekillerini belirlemede ölçü olarak kullanılır.Şiirde en küçük nazım birimine “mısra(dize)” denir.

İslamiyet’ten önceki Türk şiirinde ve Halk şiirinde “dörtlük” ,Klasik Türk şiirinde (Divan şiiri) “beyit”, Çağdaş Türk şiirinde ise “dize” nazım birimi olarak kullanılmıştır.

Dize(Mısra): Şiirde her satıra mısra(dize) denir. Dize nesirdeki cümlenin karşılığıdır. Dizeler büyük harfle başlar.

Beyit: İki dizeden oluşan ve bütünlük gösteren bölümlere “beyit” denir. Aynı ölçüde ve anlamca birbirine yakın iki dizeden oluşur.

Bölüm(Küme,Bent): İkinin üstünde bütünlük oluşturan dizelere “bölüm(bent)” denir.

Dörtlük: Dört dizeden oluşan kümeye “dörtlük” denir. Halk edebiyatının temel birimlerinden biridir. Bumlar düz yazıdaki paragraf gibidir.

Kıt’a: Bir şiirde ikiden fazla dizenin oluşturduğu bölüme “bent” veya “kıt’a” denir.

Nazım Biçimi(Nazım Şekli)

Manzumelerin uyak örgüsü,nazım birimi, ölçüsü ve konusuna göre kazandığı dış özelliğin genel adına “nazım biçimi” denir.

İslamiyet Öncesi

Koşuk

Sagu

Destan

Halk Edebiyatı

Destan Semai İlahi

Koşma Varsağı Nefes

Mani Türkü Şathiye

Divan Edebiyatı

Gazel Kaside Mesnevi

Mersiye Muhammes Müseddes

Terbi Müstezat Terkib-i Bent

Terci-i Bent Rubai Murabba

Şarkı Tuyuğ

 

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ

a)Koşuk: Sığır denilen sürek avları sırasında söylenen şiirlere denir.

Dörtlüklerle söylenmiştir.

Hece ölçüsü kullanılmıştır.

Yiğitlik,aşk, tabiat,hasret,doğa güzellikleri, savaş gibi konular işlenmiştir.

Kafiye düzeni “aaab,cccb,...” şeklindedir.

Hal edebiyatındaki koşmanın,divan edebiyatındaki gazelin karşılığıdır.

 

b)Sagu: Yuğ adı verilen ölüm törenlerinde ölen kişilerin iyilikleri ve duyulan acıları dile getiren şiirlerdir.

Kafiye düzeni koşuktaki gibidir.

Halk edebiyatındaki karşılığı ağıt,Divan edebiyatındaki karşılığı ise mersiyedir.

c)Destan: Milletlerin zihninde derin etki bırakan olayların etkisiyle söylenmiş,halk arasında kendiliğinden oluşan uzun manzum eserlerdir.

 

Destanların Özellikleri

Bir milletin ortak hayat görüşlerini yansıtır.

Olağan üstü özellikler taşır.

Oldukça uzundur.Milli dil ve nazım şekilleriyle söylenmiştir.

HALK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ

Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri

a)Mani

Genellikle tek dörtlükten oluşur.

Söyleyenleri belli değildir.

Genellikle 7’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

Değişik konuları işler.

Uyak düzeni aaxa biçimindedir.

İlk iki dize ile son iki dize arasında anlam bütünlüğü yoktur;asıl anlatılmak istenen son iki dizede belirtilir.

Dört dizelik biçimlerinden başka yedekli mani,kesik,cinaslı mani gibi türleri de vardır.

 

b) Türkü

Genellikle söyleyenleri belli değildir.

Daha çok aşk,doğa,güzellik gibi konular işlenir.

Her zaman bir ezgiyle söylenir.

Ezgilerine göre bozlak,kayabaşı,türkmani... gibi adlar alırlar.

Yapı bakımından iki bölümden oluşur.Asıl sözleri bulunduğu bölüme bent,her bendin sonunda yinelenen kısma kavuştak(nakarat) denir.

Her türküde kavuştak olmayabilir.

Türkülerin bentleri ve kavuştakları kendi arasında değişik biçimlerde uyaklanır.

c) Ninni

Ezgi ile çocukları uyutmak için söylenir.

Genelde aaxa biçiminde uyaklanır ve 7’li, 8’li hece kalıbıyla söylenir.

Bunlarda da nakarat bölümleri vardır.

Bir ya da birkaç dörtlükten oluşabilir.

 

UYARI: Daima bir ezgiyle söylenen “ninni” ve “ağıt” türleri de türkü kapsamındadır. Yani ninniler ve ağıtlar bağımsız bir nazım biçimi değil,türkü biçiminin türleridir. Bunlar da anonim ürünlerdir. Ancak koşma biçimindeki kimi ağıtların söyleyenleri bellidir;onlar da bestelendiklerinde türküleşirler.

 

Aşık Edebiyatı Nazım Biçimleri

a)Koşma

11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

3-6 dörtlükten oluşabilir.

Son dörtlükte ozanın adı geçer.(halk şiirinde ozanın kullandığı takma ada tapşırma denir)

Uyak düzeni genelde abab/cccb/dddb... şeklindedir.

Söyleyenleri bellidir.

Konuları bakımından dört gruptur.

 

Güzelleme: Sevilen herhangi bir şeyin güzelliklerini övmek için söylenen lirik koşmadır.

En ünlü şairi Karacaoğlan’dır.

 

Koçaklama: Yiğitlik,savaş,vuruşma konusunu işleyen epik koşmalardır.

En başarılı sanatçıları Köroğlu ve Dadaloğlu’dur.

Taşlama: Bir olayı durumu ya da kişiyi yeren koşmadır.

Bu türün ünlü ozanı Seyrani’dir.

 

Ağıt: Ölümden duyulan acıyı dile getiren koşmadır.

b) Semai: Semai “işitilerek öğrenilen şiir” demektir.

8’li hece ölçüsüyle söylenir.

Koşma gibi 3-6 dörtlükten oluşur.

Kendine özgü bir ezgisi vardır.

Uyak düzeni koşmaya benzer.

Sevgi,doğa,güzellik gibi konular işlenir.

Söyleyenleri bellidir.

 

c)Varsağı: Güney Doğu Anadolu’da yaşayan Varsak boyu ozanlarınca söylenen şiirlere varsağı denilmiştir.

Çok yaygın olmayan bir nazım biçimidir.

Ölçüsü ve uyak düzeni semai gibidir.

Özel bir ezgisi vardır.

Kimi dörtlüklerinde “bre!,hey!,behey!” gibi ünlemler yer alır.

Genellikle 3-5 dörtlükten oluşur.dörtlük sayısı daha fazla da olabilir.

Müziğinde ve sözlerinde meyden okuyan,babacan,erkekçe bir hava duyulur.

Bu türün en güzel örneklerini Karacaoğlan vermiştir.

 

d) Destan:Aşık edebiyatındaki destanı,ulusların başından geçen kahramanlık olaylarını anlatan destan(epope) il karıştırılmamalıdır. Aşık edebiyatındaki destanlar,toplumu yakından ilgilendiren savaş,ayaklanma, eşkıyalık,cimrilik,dalkavukluk,mirasyedilik gibi gülünç hayat olayları üzerinde durur.

Destanların diğer özellikleri;

Duygusal öğelere yer verilmez.

11’li ya da 8’li hece kalıbıyla söylenir.

Uyak düzeni koşmaya benzer.

Halk şiirinin en uzun nazım biçimidir.

Dörtlük sayısı konunun özelliğine bağlıdır.

Kendine özgü bir ezgisi vardır.

Tekke Edebiyatı Nazım Biçimleri

a)İlahi

Herhangi bir tarikatın izini taşımaksızın Allah’ı öven şiirlere denir.

Daima özel bir ezgiyle söylenir.

Divan şiirindeki tevhit ve münacatın Halk edebiyatındaki karşılığıdır.

En ünlü şairi Yunus Emre’dir.

 

b) Nefes:Bektaşi tarikatından olan tekke ozanlarının tarikatla ilgili görüşler işleyen şiir türüne nefes denir. Ozanlar,nefesleri kutsal bir esinle söylediklerine inanırlar.

c) Nutuk: Tarikata yeni katılanları bilgilendirme ve tarikat kurallarını öğretme amacı taşıyan şiirlerdir.

d) Deme :Bektaşi tarikatından olan tekke ozanlarının söyledikleri şiirlerdir. Bu şiirler tekkelerde,tören sırasında makamla ve çoğu zaman sazla söylenirdi.

e) Şathiye :Ciddi bir düşünce ya da duyguyu iğneli ve gülmeceli bir dille anlatan şiirlere şathiye denir. Tasavvufla ilgili şiirlere “şathiyat-ı sofiyane” denilmiştir. Şathiyeler daha çok Alevi- Bektaşi ozanlarınca söylenmiştir. Tasavvuf şathiyelerinin çoğunda Allah ile teklifsiz,şakacı bir konuşma edası görülür. Ancak bu şiirlerde Allah’a karşı gelme amacı yoktur;çünkü tasavvuf anlayışına göre Allah’ın bağışlaması,hoşgörüsü sonsuzdur.

f) Devriye :Tasavvuf inancına göre evrendeki canlı cansız her şey Allah’tan gelmiştir yine Allah’a dönecektir. Bu felsefeyi yansıtan şiirlere devriye denir.

 

DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ

Divan edebiyatında kullanılan nazım şekilleri beyit veya kıta ile yazılmıştır.

 

A)Nazım Birimi Beyit Olan Nazım Şekilleri

1)Gazel

Aruzun her kalıbıyla yazılabilir.

5-15 beyitten oluşur.

Uyak düzeni aa/ba/ca... biçimindedir.

İlk beytine matla,son beytine makta denir. Makta beyti taç beyti olarak da adlandırılır.

Gazelin en güzel beytine beyt-ül gazel denir.

Şairin adı makta beytinde geçer.

Divan şiirinin en yaygın,en tutulan türüdür.

Gazellerde aşk ve şarap temaları,zamandan yakınma,felsefi ve didaktik düşünceler işlenir;din ve tasavvuf konuları ele alınabilir.

Gazel,konu yönünden Halk şiirindeki koşmaya benzer;lirik bir şiir türüdür.

Genellikle gazelin beyitleri arasında konu bütünlüğü yoktur.yani her beyitte farklı şeylerden söz edilir.

Ender olarak bazı gazellerde konu birliği görülür. Bu tür gazellere yek-ahenk gazel denir. Beyitleri arasında hem konu bütünlüğü olan,hem de tüm beyitleri aynı güzellikte olan gazeller ise yek-avaz gazel olarak adlandırılır.

Gazellerin özel adları yoktur;daha çok redifleriyle adlandırılırlar.

Bazı gazeller dize sonlarındaki uyaklardan başka bir de dizenin ortasında bir iç uyak meydana getirilerek yazılır. Beyitler bu uyaklardan ayrılıp,alt alta dörtlükler halinde yazılacak olursa (aaab-cccb-dddb...)şeklinde uyaklı kıtalar meydana gelir. Bu tip gazellere musammat gazel denir.

Divan şiirinin en ünlü gazel şairleri şunlardır;

 

Fuzuli,Baki,Şeyhülislam Yahya,Naili,Nedim...

2) Müstezat:Müstezatın sözlük anlamı “artmış çoğalmış” demektir.Edebiyat terimi olarak da gazelin her dizesine,kullanılan ölçüye uymak koşuluyla,bir kısa dize ekleyerek oluşturulan nazım biçimi anlamına gelmektedir. Yani müstezat,uzun ve kısa dizelerin art arda gelmesiyle oluşmuş özel bir gazel türüdür.

Kısa dizelere ziyade denir.

Uzun ve kısa dizeler arasında anlam bağı vardır.

Müstezatlarda kısa dizeler(ziyadeler),dize sayılmadığı için iki uzun,iki kısa dizeden oluşmuştur dört dize,bir beyit sayılır.

Uzun dizeler gazeldeki gibi uyaklanır;kısa dizeler ya kendi arlarında ya da uzun dizelerle uyaklı olurlar.

Müstezat,az kullanılmış bir nazım biçimidir.

3)Kaside :Divan şiirinde önemli yeri olan, birini övmek ya da yermek amacıyla yazılan şiirlere kaside denir.

Aruz ölçüsünün değişik kalıplarıyla yazılabilir.

En az 15,en çok 99 beyit halinde yazılır. Genellikle 33-99 beyitten oluşur.

Uyak düzeni gazelle aynıdır:aa-ba-ca-da...

Gazelde olduğu gibi kasidede ilk beyte matla,son beyte makta,şairin adının geçtiği beyte taç adı verilir.( şairin adı son ya da sondan bir önceki beyitte geçebilir.)

Kasidenin en güzel beytine “beyt-ül kasid” denir.

Tam bir kasidede şu bölümler bulunur:

 

Nesib ya da Teşbib:Başlangıç bölümü sayabileceğimiz bu bölümde şair,konuyla ilgisi olmayan bazı şeylerin betimlemesini yapar,ya da bir konu/tema üzerinde durur.

Girizgah:Tek beyitten oluşan bu beyitte asıl konuya girilir.

Medhiye:Allah’ı,peygamberi,padişahı ya da önde gelen kişilerin övüldüğü bölümdür. Bir çok beyitten oluşur.

Fahriye:Şairin kendisini övdüğü bölümdür.

Tegazzül:Kasidedeki ölçüye uygun olarak yazılan ve araya sıkıştırılan gazele denir.

Dua:Bu bölümde Allah’a,Peygamber’e ,ülke büyüklerine iyi dileklerde bulunur.

Kimi kasidelerde fahriye ve tegazzül bölümleri olmayabilir. Ama diğer bölümlerin bulunması zorunludur.

Kasidelerin özel bir adı yoktur. Adlandırma nesib bölümünde işlenen temaya,uyağın son harfine ya da rediflere göre yapılır.

 

 

Kimi zaman kasideyi oluşturan beyitlerin dize ortalarında uyaklı olduğu görülür. Bunlar musammat kaside denir.

Kaside biçiminin en ünlü sanatçıları şunlardır; Nef’i,Baki,Fuzuli,Ahmet Paşa, Nedim...

Kasideler,işledikleri konulara göre şu adları alırlar:

 

Tevhid:Allah’ın birliğini anlatan kaside.

Münacaat:Allah’a yakarış bildiren kaside.

Naat:Peygamberi,dört halifeyi ya da tarikat büyüklerini övmek için yazılan kaside.

Medhiye:Devrin önde gelen bir kişisini öven kaside. (padişah,sadrazam...)

Hicviye: devrin yöneticilerini yermek için yazılan kasideler.

Mersiye: devrin büyüklerinin ölümünden duyulan üzüntüleri anlatan kasideler.

Fahriye: Şairlerin kendilerini övmek için yazdığı kasideler.

4) Kıta

Aruzun her kalıbıyla yazılabilir.

En az 2 en çok 12 beyitten oluşur.

Genellikle matla ve makta beyti olmayan gazel gibidir.

Uyak düzeni(ab-cb-db) şeklindedir.

4 beyitten fazla olan şekline kıta-i kebire (büyük kıta) denir.

Kıtada genellikle şairin mahlası yoktur.

Felsefi ve sosyal düşünceler,eleştiriler, hicivler kıta biçimiyle işlenebilir.

Genelde beyitler arasında anlam birliği vardır.

 

5) Mesnevi

Bu nazım biçimi Fars edebiyatından gelmiştir.

Divan şiirinin en uzun nazım biçimidir.

Klasik edebiyatımızdaki hikaye ve roman türünün işlevini görmüştür.

Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır.

Uyak düzeni(aa-bb-cc...)biçimindedir.

Bir şairin 5 mesneviden oluşan eserler bütününe hamse denir. Hamse sahibi olmak övünç kaynağı sayılmıştır.

Hamse sahibi başlıca şairler şunlardır:Ali Şir Nevai,Taşlıcalı Yahya,Nev’izade Atayi.

Türk edebiyatının ilk mesnevisi Yusuf Has Hacip’in yazdığı Kutadgu Bilig’dir.

İslami edebiyatın en büyük mesnevi şairi Genceli Nizami’dir. Fars edebiyatının bu usta şairi,diğer mesnevi şairlerini çok etkilemiştir.

B) Nazım Birimi Dörtlük Olan Nazım Şekilleri

1)Rubai

Edebiyatımıza Fars edebiyatından gelmiştir.

Aruz ölçüsünün özel kalıplarıyla(24 tane) yazılır.

Tek bir dörtlükten oluşur.

Uyak düzeni aaxa biçimindedir.

Dizeler arasında anlam birliği vardır. Rubaide daha çok felsefi konular,aşk,şarap,din vb. işlenir.

Rubai biçiminin en büyük sanatçısı Fars şairi Ömer Hayyam’dır.

Divan edebiyatında rubai yazmayı meslek edinmiş tek şair Azmi-zade Haleti(17.yy.)dir.

Cumhuriyet döneminde Y.Kemal Beyatlı,Arif Nihat Asya rubaileriyle tanınmıştır.

2) Tuyug

Türklerin bulduğu bir nazım biçimidir.

Tek bir dörtlükten oluşur.

Uyak düzeni rubaiye benzer.tüm dizeleri uyaklı tuyuglar da vardır.

Halk şiirindeki maninin divan edebiyatındaki karşılığıdır.

Rubaide işlenen konular tuyugda da işlenir.

Azeri ve Çağatay edebiyatlarında gelişmiştir.

Nesimi,Kadı Burhanettin,Ali Şir Nevai... Tuyuglarıyla tanınmıştır.

 

3) Murabba

Dörder dizelik bentlerden oluşur.

Uyak düzeni “aaaa,bbba,ccca...” biçimindedir.

En az 3 en çok 7 bent halinde yazılır.

Murabbalarda övgü,yergi,dini ve öğretici konular işlenebilir.

Bizde bu şiirin başarılı şairi Namık Kemal’dir.

Murabbanın en yaygın türleri şunlardır.

 

a) Terbi(Dörtleme):Bir şairin bir gazelinin her beytinin üstüne başka bir şairin ikişer dize eklemesiyle oluşan murabbadır.Eklemelerin ölçüye ve uyağa uyma zorunluluğu vardır.

b) Şarkı

Divan şiirine Türklerin kattığı bir nazım biçimidir. Murabbadan doğmuştur.

Bestelenmek amacıyla yazılmış murabbalar şarkı olarak tanımlanabilir.

Halk şiirindeki türkünün etkisiyle oluştuğu söylenebilir.

Uyak düzeni genelde şunlardan birine uyar.

 

1)abab-cccb-dddb...

2)aaaa-bbba-ccca...

En az 3 en çok 5 bentten oluşur. Bentleri,dörtlük biçimindedir.

Bentlerin hepsinde tekrarlanan dizelere nakarat denir.

Şarkı türünün en büyük şairi Nedim’dir. Cumhuriyet döneminin neo-klasik şairi Yahya Kemal de şarkılar yazmıştır.

Lale Devrinde(18.yy.)gelişmiş ve yaygınlaşmıştır.

 

4) Muhammes

 Beşer dizelik bentlerden kurulan bir nazım biçimidir.

Uyak düzeni aaaa-bbba-ccca biçimindedir.

Muhammesin başlıca türleri vardır.

 

a) Tahmis(Beşleme):Bir gazelin her beytinin üstüne üçer dize dize eklenmesiyle oluşturulan muhammestir.

b) Taşdir:Bir gazelin her beytinde iki dize arasına üçer dize eklenmesiyle oluşturulan muhammestir.

c) Tardiye:İlk bendinin son dizesi,diğer dizeleriyle uyaklı olmayan muhammestir.

5) Terkib-i Bent

Bent sayısı 5-10 arasında değişir.

Her bent 10-20 dizeden oluşur.

Bentleri oluşturan dizeler genelde gazeldeki gibi uyaklanır.

Her bendin sonunda genelde vasıta beyti bulunur.

Vasıta beyti,her bendin sonunda değişir ve mutlaka bentten ayrı olarak kendi arasında uyaklanır.

Bentler beyitlere ayrılarak sıralanır.

Vasıta beytinin üstündeki beyitlere terkibhane denir.

Felsefi ve sosyal düşünceler,zamandan yakınmalar mersiyeler(ağıtlar)... Terkib-i bent biçiminde yazılabilir.

Baki’nin “Kanuni Mersiyesi” terkib-i bent biçiminde yazılmıştır.

Bağdatlı Ruhi ve Ziya Paşa bu nazım biçiminin usta şairlerindendir.

6) Terci-i Bent

Biçim yönünden terkib-i bende benzer.

Terkib-i bentten vasıta beytinin hep aynı kalması yönüyle ayrılır.

Her bent,tercihane ve vasıta olmak üzere iki bölümden oluşur.

Tercihane,vasıtanın üstündeki beyitlerin bütünüdür.

Terci-i bent biçimiyle daha çok dini konular işlenmiştir.

Terci-i bent yazmak,terkib-i bent yazmaktan daha zor görülmüştür.

Ziya Paşa terci-i bendiyle tanınmıştır. 

More articles from this author

Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
Sona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
Bulut bulut bembeyaz bir rüyadır çocukluk. Sonraya sadece ha­tırlananlar kalır. Kenarı tırtıklı sararmış fotoğraflardır vesikaları! Ve yakın akraba sohbetlerinde, "Ben...
Bir zamanlar Avrupa'da fizikçiler arasında önemli bir tartışma vu­ku bulur. Kâinattaki varlıklar acaba kendi içine mi bükülüyor? Eğer öyleyse onları çeken bir boyut olmalı ve bu...
Sert rejimler ve onların değişimi çabaları ile dolu ürkütücü ve bir o kadar da hayranlık uyandırıcı bir tarihe, insanlık tarihinin en cesur ama felâketli deneyimlerine sahip...
"Aslanın vücudu, yediği hayvanlardan mürekkeptir". Valery'nin, şairin, ken­dinden önce gelen şairlerle ilgisini anla­tan bir sözü. Fakat bu söz, şiir dışı alan­larda da geçerli....
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...
Ahmet Yılmaz Soyyer’in Şiir Dünyası Yılmaz Soyer, ya da şiir dışındaki çalışmalarıyla A. Yılmaz Soyyer, 1960 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Annesi ve babası o henüz...
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
Şair (D. 28 Haziran 1929, Göktepe kasabası / Sarıveliler / Karaman – Ö. 29 Ağustos 2018, İstanbul) 28 Haziran 1929 tarihinde Karaman ili Sarıveliler kazası Göktepe kasabasında...
Genç, beyaz, gürbüz kadın, tıpkı zalim âşığının hışmına uğramış evvel zaman cariyesine benziyordu... Soluk basma entarisi parça parçaydı. Gür, kıvırcık, kumral saçları, mermer...
Abdullah SATOĞLU Öyle bir insan tasavvur ediniz ki, hayatında şöhretten, şehvetten, kinden, alayıştan, mevkiden ve paradan hoşlanmamış; hiçbirşeye sadakada sarılmamış, istediği...
Şair, Yazar ve Gazeteci. Gazeteci yazar Osman Olcay Yazıcı 1953 Trabzon Sürmene doğumluydu. Osman Olcay Yazıcı, 1953’te Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Küçükdere Nahiyesinin...
Mehmed Akif, 1873 yılında İstanbul'da, sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih'in Sarıgüzel semtinin Nasuh mahallesinde 12 numaralı evde (Büyük bir yangında harap olan bu...