Cumartesi 6 Haziran 2020
Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 4 - 8 dakika)
Bunu okudun 0%

nesimiGAZEL 1

Gerçek hadîs imiş bu ki hûbun vefâsı yoh

Kim sevdi hûbı kim didi hûbun cefâsı yoh

 

Aşkun belâsı yoh diyüben aşka düşme kim

Kim âşık oldı kim didi aşkun belâsı yoh

 

Anun ki hacc-ı ekberi ey cân sen olmadun

Beytü’l-Harâma varmamış anun Safâsı yoh

 

Şeytândur ol ki sûretine kılmadı sücûd

Bir renc ü derde düşdi ki hergiz devâsı yoh

 

Ol cân ki senden özge taleb itmedi murâd

Hecründe yahmağun anı her dem revâsı yoh

Yâ Rab ne şem’imiş bu mehün yüzi kim anun

Nûrı katında şems-i duhânun ziyâsı yoh

 

Bîmâr-ı aşka cân verür ey cân lebün müdâm

Münkir sanur ki lâ’l-i lebünün şifâsı yoh

Gel gel berü ki savm u salâtun kazâsı var

Sensüz geçen sabâh u mesânun kazâsı yoh

 

Aynun hatâsuz ey büt-i Çin dökdi kanumı

Türk-i Hıtâdur aslına varur hatâsı yoh

 

Fânî cihâna bahma geçen ömri sevme kim

Ömrün zevâli var u cihânun bekaası yoh

 

Yârun gelür hemîşe cefâsı Nesîmîye

Sen sanma kim Nesîmîye yârun atâsı yoh

 

GAZEL 2

Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam

Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam

 

Kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim

Sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam

 

Kimse gümân ü zann ile olmadı Hakk ile biliş

Hakkı bilen bilir ki ben zann ü gümâna sığmazam

Sûrete bak vü ma’nîyi sûret içinde tanı kim

Cism ile cân benim velî cism ile câna sığmazam

 

Hem sadefim hem inciyim haşr ü sırât

Bunca kumâş ü raht ile ben bu dükâna sığmazam

 

Genc-i nihân benim ben uş ayn-ı ayân benim ben uş

Gevher-i kân benim ben uş bahr ile kâna sığmazam

 

Arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün

Kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazam

 

Gerçi muhît-i a’zâmım adım âdem durur âdemim

Dâr ile kün fekân benim ben mu mekâna sığmazam

 

Cân ile hem cihân benim dehr ile hem zamân benim

Gör bu latifeyi ki ben dehr ü zamâna sığmazam

 

Encüm ile felek benim vahy ile melek benim

Çek dilini vü epsem ol ben bu lisâna sığmazam

 

Zerre benim güneş benim çâr ile penc ü şeş benim

Sûreti gör beyân ile çünkü beyâna sığmazam

 

Zât ileyim sıfât ile Kadr ileyim Berât ile

Gül-şekerim nebât ile piste-dehâna sığmazam

 

Şehd ile hem şeker hem şems benim kamer benim

Rûh-ı revân bağışlarım rûh-ı revâna sığmazam

 

Tîr benim kemân benim pîr benim civân benim

Devlet-i câvidan benim îne vü âna sığmazam

Yer ü gökü düzen benim geri dönüp bozan benim

Cümle yazı yazan benim ben bu dîvâna sığmazam

 

Nâra yanan şecer benim çarha çıkar hacer benim

Gör bu odun zebânesin ben bu zebâne sığmazam

 

Gerçi bugün Nesîmîyim Hâşîmîyim Kureyşîyim

Bundan uludur âyetim âyet ü şâna sığmazam

 

GAZEL 3

Her dil alem serveririz ya Muhammed ya Ali

Cümlenin hem mihterisiz ya Muhammed ya Ali

 

Hadi- i rahman çü sizsiz her dü alemde bu gün

Cümle nazır manzarısız ya Muhammed ya Ali

 

Du cihanın afitab u mab- tab u şems’ısız

Zulmetin hem enverisiz ya Muhammed ya Ali

 

Şanınızda geldi hem taba ve yasin hel eta

Ve’d- duhanun defterisiz ya Muhammed ya Ali

 

Ayet- i lev- lak ilen hem la- fetanın ma’nisi

Lahmike lahmi yerisiz ya Muhammed ya Ali

 

Emr- i ma’rufun beyanı sizden oldu aşkar

Nehy işlerden berisiz ya Muhammed ya Ali

 

Dürr- i şeb- var ile gevher nutkunuzdur bi- güman

La- mekanın cevherisiz ya Muhammed ya Ali

 

Ol zaman kim kıldınız cümcümeyi ihya eden

Padişah- ı Berberisiz ya Muhammed ya Ali

 

Hayberiler tek zeberdesti yine katl eyleyen

Öldüren hem Anterisiz ya Muhammed ya Ali

 

Tanlagı günde şefa’at hem yine sizden olur

Hem ResUl ü Haydarisız ya Muhammed ya Ali

 

Fatıma Zehra betül- i kurratü’l aynı resul

Bab- ı Şeberr ü Şübbersiz ya Muhammed ya Ali

 

Şah Zeynü’l- Abidindir ol imam- ı reh- nüma

Şah Bakır Ca’ferısiz ya Muhammed ya Ali

 

Musi- i Kazım imam ü hem Rıza vü hem Taki

Hem Ali- i Askerisiz ya Muhammed ya Ali

 

Mehdi- i sahib- zamandır Hadi- i rahman bu gün

Evvel ü hem ahırısız ya Muhammed ya Ali

 

Tanlağı günde şefa’at sizden umar has uam

Şah- ı yevmü’l- mahşerisiz ya Muhammed ya Ali

 

Ma’den – i sıdk u safa vü hem yine lutf u kerem

Hem sadefin cevherisiz ya Muhammad ya Ali

 

Bu fakir – i bi – neva sizden umar her dem deva

Lutf ile ihsan verisiz ya Muhammed ya Ali

 

Bu Nesimi pür – zebandır vasfınıyzda neylesin

Gece gündüz sözlerisiz ya Muhammed ya Ali

 

GAZEL 4

Cananı benim sevdiğimi can bilir ancak

Gönlüm dileğin dünyada canan bilir ancak

 

Bildim hem akl ile hem ilm ile hakkı

Söyle bildim onu ki kuran bilir ancak

 

Ibdal oluben beyliğin eden arifi gör ki

Bu saltanatın kadrini sultan bilir ancak

 

Kim aşk denizine dalıp gark olagörsün

Bu aşk denizinin bahrini umman bilir ancak

Ey saki getir devr-i ayağın tozu ile sun ki

Bu devr-ayağın devrini devran bilir ancak

 

Işret meclisine gelip giden meyler içilir

Pinhane çeker şöyle ki şeytan bilir ancak

 

Hiç kimse Nesimi sözünü fehm edebilmez

Bu kuş dilidir bunu süleyman bilir ancak

 

GAZEL 5

Ehl-i iman işlerini şol demde inkar ettiler

Çün Nesimî’yi Halep şehrinde berdar ettiler

 

Öyle kim cevr eyleyüp zulm ile hakkı bastılar

Ahsen-i takvimi gör kim nice inkar ettiler

 

Müftüler fetva verüben hakkı batıl ettiler

Küfr edüp imana gelmez,gelmeğe ar ettiler

 

Hak bana emreyeledi söyle deyüben söyledim

Sözlerimi destan edüp alemde destan ettiler

Bileyüben bıçakların çünkü canıma kıydılar

Sag iken ben aşkı gör nice bimar ettiler

 

Soydular çıkardılar tenimden çün derimi

Yas edüp gökde melekler cümlesi zar ettiler

 

Ey Nesimî vasıl oldun Hakk-ı Rahmana sen

Cennet-ül me’vayı buldun,yerin gürzar ettiler

 

GAZEL 6

Ey gönül el aynasına bakmanın faydası ne

Sermayeden zararın var satmanın faydası ne

 

Kendin kadrin bilmeyen ne bilir dostun kıymetin

Merkebin boynuna cevahir takmanın faydası ne

 

Çobana yazı gerek hem yayıla,hem gerneşe

Çobanı meclise imam etmenin faydası ne

 

Kargaya üleş gerek hem yiye hem çağıra

Karganın önüne şükker dökmenin faydası ne

Velhasılı Nesimi sen kendimi aleme faş eyleme

Köpeği hamama sokup yumanın faydası ne

 

GAZEL 7

Ey haste gönül, derdüne derman taleb eyle

Ger can diler isen yüri canan taleb eyle!

 

Çün Hızr, hayat- i ebedi ister isen gel,

Can tende iken, Çeşme- i Hayvan taleb eyle!

 

Ey bülbül- i kudsi, ne giriftar- i kafessen?

Sındur kafesi, taze gül- istan taleb eyle!

 

Div ile musahib olanın dini hatadur

Zinhar gel ey ademi insan taleb eyle!

 

Tahkik haberdür bu ki: “el- Cinsli maa- ‘l- cins”

İnsana eriş, suhbet- i irfan taleb eyle!

 

Ger talib isen bulmağa, matlubı dilersen,

Fermana boyun sun, ulu sultan taleb eyle!

 

Erkansuz olanlarla refik olma Nesimi,

Yol ehlini gözle, edeb, erkan taleb eyle!

 

GAZEL 8

Ey nazı çok dil- ber beni yandırma hicrin narına

Çün yanarım pervane tek şem’- i ruhun envarına

 

Hicrin şarabı acıdır müştaka içirme anı

Niçin ki yar ol ağuyu içirmez ey can yarına

 

Hüsnünden ey şems ü kamer afaka düştü fitneler

Kimdir yeten endişesi zülfü robun esrarına

 

Dünya vü ukbada bana maksud sensin yoksa ben

Ukbaya sensiz bakmazam hem dünyenin mikdarına

 

Vaslından oldum çün gani mülk ile mali n’eylerim

Ben künfekanı vermişim vasi- ı ruhun didarına

Saçar hayalin nakşını lü’lü’- i şeb- varı gözüm

Ey işleri dür- dane bak ol lü’lü’- i şeh- varına

 

Yüzün “ene’l- Hakk’ı beni zülfünde ber- dar eyledi

Mansur olandır asılan alemde aşkın darına

 

Tesbih ile seccade çün zerk ehlinin erkanıdır

Aşıklara zülfün yeter da’vet kılan zünnarına

 

Ger vasıl olmak yar ile istersen ey aşık bu gün

Gel ur Nesimi tek kafa kevn ü mekanın varına

 

GAZEL 9

Fazlına bel bağladım ya vahid-i ferd-i ahad

Cümlenin mabudu sensin daima hayy-i ebed

 

Okudum isminde ‘Bismillahirrahmanirrahim’

Ay sıfatındır sıfatın ‘kulhüvallahü ahad’

 

Evvel ahir ‘hüvel-hayyüllezi’ sin layemut

Zahür-ü batın ‘hüvel bakisin’ ‘allahüssamed’

 

‘Lem -yelid’ zatın, ‘velem-yuled’ sıfatın vasfıdır

‘Lem-yekün’ zat-ı sıfatın ‘lehü küfüfen ahad’

Ol zaman kim lütfile bir gevhere kıldın nazar

Zahir ol gevherden oldu cümle eşya la aded

 

Kaf ile nundan yarattın on sekizbim alemi

Kudretinden erbain günde tamam oldu ceset

 

Ey Nesimî daima gönlünde özge nesne yok

Hem dilinde ol fakırın daim eyler ya Ahmed

 

GAZEL 10

Gel benim fahr-i cihanım, kıblegahım Mustafa

Cihanın umudu sensin, Padişahım Mustafa

 

Halil in kuyuna vardım, hacılar bayram eder

Arafat ta kurban kestim işte canım Mustafa

 

Bak şu kelb rakibe ki, yarime neler demiş

Okunan Kur an hakkiçün, iftiradır Mustafa

 

Ben ölünce katiplere vasiyet etsem gerek

Yazdıram sinim taşına,intizarım Mustafa

 

Nesimî yem derde düştüm,derdimin dermanı yok

Derdimin dermanı sensin,ah u zarım Mustafa

More articles from this author

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile