Perşembe 4 Haziran 2020
Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)
Bunu okudun 0%

q kırmızısiirBaki’den

Kadrini sengi musallada bilüp ey

Baki Durup el bağlayalar karşında yaran saf saf

 

Fuzuli’den

Aşk derdiyle hoşem el çek ilâcımdan tabîb

Kılma dermân kim helâkim zehri dermandadır

 

Bende Mecnûn'dan füzûn âşıklık istidâdı var.

Aşık-ı sadık benem, mecnunun ancak adı var.

 

Ger derse Fuzûlî ki “güzellerde vefâ var”

Aldanma ki şâir sözü elbette yalandır

 

Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge,

Ne açar kimse kapım, bâd-ı sab'âdan gayrı.

 

Ya Rab belâ-yı aşk ile kıl aşina beni.

Bir dem belâ-yı aşkdan etme cüda beni.

 

Ya rab bana cism-u can gerekmez,

Cânân yok ise cihan gerekmez.

Gazali (Deli Birader)

Mecnûn ki belâ deştini geşt etti serâser

Gamhâneme geldi dedi hâlin ne birâder

 

Hayali’den

Cihân-ârâ cihân içredür ârâyı bilmezler

O mâhiler ki deryâ içredür deryâyı bilmezler

 

Anı hoş tut garîbindir efendim işte biz gittik

Gönül derler ser-i kûyunda bir divânemiz kaldı

 

Muhibbi

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi

 

Nedim’den

Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana

Mey süzülmüş şîşeden ruhsar-ı âl olmuş sana

Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber

Nedîm Bir perî-sûret görünmüş bir hayâl olmuş sana

 

Gülüm şöyle gülüm böyle demektir yâre mu’tâdım

Seni ey gül sever cânım ki cânâna hitâbımsın

Güllü dîbâ giydin amma korkarım âzâr eder

Nâzenînim sâye-i hâr-ı gül-i dîbâ seni

 

Nabi’den

Tîz-âb-ı gam şarâb-ı sitem bir gelir bana

Sâkî tereddüt eyleme sun meşrebim budur

Rasih’den

Dilde gam var şimdilik lutf eyle gelme ey sürûr

Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne

 

Nahîfî’den

Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım

Kurbanın olam var mı benim bunda günâhım

 

Nefi

Müftü efendi bize kâfir demiş

Tutalım ben O'na diyem müselman

Lâkin varıldıktan ruz-ı mahşere

İkimiz de çıkarız orda yalan

 

Ulvi’den

Arz-ı hâl etmeye cana seni tenha bulamam

Seni tenha bulacak kendimi asla bulamam

More articles from this author

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile